tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 7-24- İndir : 20140101.pdf

Yazar : Celal KIRCA

Öz

Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması konusu, bilim adamları arasında süregelen temel Tefsir problemlerinden biri olma özelliğini dâima korumuş ve korumaya da devam etmektedir. “Kur'ân'ı nasıl anlayalım?” veya “Nasıl anlamalıyız?” sorusu her zaman sorulan bir soru olmuştur. Böyle bir sorunun varlığı bile Kurân'ın anlaşılmasında bazı ana sorunların olduğunu göstermektedir.

Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili mevcut problemler, genelde dil problemi, yöntem problemi ve bilgi problemi ile alâkalıdır. Bu problemlerden her birini nitelik ve nicelik açısından ele alıp, tanımı ve çözümü konusunda bir fikir üretmedikçe Kurân’ı doğru ve sağlıklı anlamak mümkün gözükmemektedir. Bunun için Kurân'ı anlama ile ilgili problemlerin öncelikle bilinmesinde ve buna bağlı çözüm önerilerinin ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuranı anlama, Anlama sorunları, Anlama yöntemleri, Metodolojik anlama.

Lisans: Celal KIRCA isimli yazarın "Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Problems and Methods in Understanding The Qur'an

Abstract

The subject of understanding and interpreting the Qur’an, has maintained and will maintain it’s place of being one of the ongoing tafseer problems among scholars. The questions of: “How should I understand the Qur’an?” or “How we should understand?” have always been main concerns. Even the existence of such questions shows us that there are some main problems in understanding the Qur’an.

Existing issues in terms of understanding and interpreting the Qur’an are concerned in general about language problems, methodical problems and knowledge problems. Unless one takes each problem quantitively and qualitatively and produce some solutions for them, true understanding of the Qur’an will not be the case. For this reason, the first thing to do is to grasp such problems and put some appropriate recommendations.

Keywords: Understanding the Qur’an, Problem of understanding, Methods of understanding, Metodical understanding

License: "Problems and Methods in Understanding The Qur'an" by Celal KIRCA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 25-50- İndir : 20140102.pdf

Yazar : Yavuz FIRAT

Öz

Kur’an’ı Kerim sesli olarak ilk defa Hz. Peygamber (a.s) tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber (a.s)’ın Arap olması ve Arap dilinin doğası gereği seslendirme işlemi de doğal olarak bu dilin fonetiği içerisinde kalınarak gerçekleştirilmiştir. Öğrenmek ve okumak için büyük bir gayret içerisine giren ashap, Hz. Peygamber (a.s)’ın okuyuş tarz ve keyfiyetini elde etmeye çalışmıştır. Gelen nesiller gerek tescil ve gerekse eda anlamında sözü edilen tarzı korumak için çabalarına rağmen yabancı toplulukların İslama girmeleriyle harfleri seslendirme, kelimeleri telaffuz ve edada farklı tarzların ortaya çıktığı görülmüştür. Hasılı, Kur’an’ın, Arap fonetiğini/luhûnunu dikkate almaksızın mûsikî’nin diğer melodi (şarkı-türkü) vs. tarzlarına benzer şekilde seslendirilmesi, orijinalinden sapma anlamına geldiği gibi onun kudsiyetiyle de bağdaşmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tilâvet, Fonetik, Tarz, Eda

Lisans: Yavuz FIRAT isimli yazarın "Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Differencies Between Turks and Arabs in Recitation of Quran

Abstract

The Holy Qur’an was recited aloud for the first time by the Prophet Muhammad (pbuh). Since the Prophet (pbuh) was an Arab and due to the nature of Arabic language  this recitation was realized within the limits of Arabic phonetics. The companions who did their utmost to learn and recite the Qur’an tried to attain the nature and style of Prophet’s  recitation. Despite the efforts of forthcoming generations to maintain the above mentioned style through recording and practice, by the entrance of non arabs into Islam it is observed that various styles were invented in vocalisation of letters, pronunciation of words and articulation. As a result it could be said that recitation of the Qur’an in a similar style to musical melodies (songs, ballads) is a deviation from the original and contradicts with its sacredness

Keywords: Recitation, Phonetics, Style, Articulation

License: "The Differencies Between Turks and Arabs in Recitation of Quran" by Yavuz FIRAT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 51-69- İndir : 20140103.pdf

Yazar : Harun ÖĞMÜŞ

Öz

Kelâmî tartışmalar içerisinde en dikkat çekici olanlardan biri de Allah’ın fiillerinin amaca bağlı olup olmadığıdır. Bu çalışmada konuyla ilgili temel kavramları kısaca tanıtıp başlıca görüşleri zikrettikten sonra asıl olarak felsefeyle mezc olmuş kelâm devrini başlatan büyük Eş’arî düşünürü Fahreddin er-Râzî’nin tefsirinde konuyla ilgili âyetlere nasıl yorum getirdiğini, bunların ne ölçüde tutarlı olduğunu, bu yorumlarında Eş’arîlik’in ilkelerinden ne derecede etkilendiğini tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Râzî, Eş’arîlik, Fiil, Amaç, Hikmet

Lisans: Harun ÖĞMÜŞ isimli yazarın "Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Influence Of Esharism On Râzî’s Tafsir

Abstract

One of the most striking discussions in Islamic theology (Kal’am) is whether or not the actions of God are dependent on divine purposes. In this study, after we will briefly introduce the central concepts of the topic, and explain the major relevant views, we will primarily focus on how Fakhruddin al-Râzî (who initiated the era of Kal’am combined with philosophy) dealt with the issue. Specifically, we will attempt to determine how he interpreted the related verses in the Qur’an, to what extent these interpretations are consistent with each other, and in what regard he was affected by the principles of Esharism.

Keywords: Râzî, Esharism, Action, Divine Purpose, Hikmah.

License: "The Influence Of Esharism On Râzî’s Tafsir" by Harun ÖĞMÜŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 71-97- İndir : 20140104.pdf

Yazar : Hüsnü AYDENİZ

Öz

Modern dönemlerin etkisiyle, akla atfedilen önem ve yüklenen görevler, sosyal hayatın farklı boyutlarını oluşturan yapılar açısından sınırları zorlayıcı bir mahiyet arz etmeye başlamıştır. Yine, bilimde ulaşılan başarılar ve bunları nispeten ideolojik kaygılarla kullanma eğilimi, dine yönelik algı ve değerlendirmeler üzerinde yıpratıcı bir etkiye sahip olmuştur. Dolayısıyla, her biri ayrı bir kutbu oluşturan, birbirinden bağımsız veya birbirine ilgisiz “otonom” alanların ve “parçalı” dünya görüşlerinin oluşması riskiyle yüz yüze kalınmıştır.

Özellikle son yüz yılda elde edilen bilimsel veriler, bunlara yönelik olarak yapılan değerlendirmeler ve İslâm dünyasında baş gösteren bir takım bilimsel kıpırdanmalar, dinin anlaşılmasında, akıl ve aklî ilimlerin pozisyonu üzerinde yeniden düşünmeyi zorunlu kılmıştır. Kuşkusuz bu faaliyet esnasında, geçmiş birikimin yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır. Bundan dolayı, bu makalede Fahreddin Râzî’nin, dinin anlaşılmasında aklın ve aklî ilimlerin rolüne ilişkin görüşleri ele alınacak ve konunun genel bir resmi çizilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fahreddin Râzî, İslâm, Din, Akıl, Aklî İlimler.

Lisans: Hüsnü AYDENİZ isimli yazarın "Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Role Of Reason and Rational Sciences in The Understanding of Religion According to Fakhr Al-Din Al-Razi

Abstract

With the effects of modern ages, the importance and functions attributed to reason have started to challenge the limits in terms of the structures that form different aspects of life. Similarly, the success reached in technology and the tendency to use it for relatively ideological concerns, have had destructive effects on the religious perceptions and evaluations. Therefore, there has occurred a risk of development of “autonomous” areas and “sectional” worldviews, each of which constructs a different pole, that are independent from and irrelevant to each other.

The data obtained, especially, in the last century, the evaluations on them, and some slight scientific developments in Islamic world, made it necessary to reconsider the place of rational sciences and reason in the understanding of religion. Undoubtedly, during this process, it is useful to give a comprehensive background on this issue. Thus, in this article, views of Fakhr al-Dîn al-Râzî on the roles of reason and rational sciences in the understanding of religion will be discussed and it will be tried to offer a panorama of them.

Keywords: Fakhr al-Dîn al-Râzî, Islam, Religion, Reason, Rational Sciences

License: "The Role Of Reason and Rational Sciences in The Understanding of Religion According to Fakhr Al-Din Al-Razi" by Hüsnü AYDENİZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 99-120- İndir : 20140105.pdf

Yazar : Muhammed Esat ALTINTAŞ

Öz

Ahlak eğitimi yaklaşımlarından biri olan özen yaklaşımı (care approach), bazı feministler tarafından ortaya konulan özen etiğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu ahlak eğitimi yaklaşımını anlamak için öncelikle özen etiğinin ne olduğu ve onun özellikleri bilinmelidir. Bu çalışmada birinci olarak özen etiğinin özellikleri ve diğer etik türleriyle olan ilişkisi ele alınacaktır. İkinci olarak bu etiğe dayalı olarak geliştirilen ahlak eğitiminde özen yaklaşımının temel özellikleri ve bu yaklaşımın ahlak eğitimi için önerdiği model ele alınacaktır. Üçüncü olarak, özen yaklaşımının diğer ahlak eğitimi yaklaşımlarıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Son olarak ise özen yaklaşımının sınıf ve okul ortamında nasıl kullanılabileceğiyle ilgili öneriler sunulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Ahlak Eğitimi, Özen Etiği, Feminizm

Lisans: Muhammed Esat ALTINTAŞ isimli yazarın "Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Caring: A Feminist Approach to Moral Education

Abstract

Care approach to moral education was developed on the basis of care ethics by some feminists. One must first know what care ethics and its features are in order to understand this approach. In this study, firstly, the features of care ethics and its relationship to other types of ethics will be discussed. Secondly, based on care ethics, I discuss the basic features and model of care approach in moral education. Thirdly, the similarities and differences of care approach with respect to other approaches in moral education will be presented. Finally, ways of using this approach in the classroom and school environment will be presented.

Keywords: Moral Education, Care Ethics, Feminism.

License: "Caring: A Feminist Approach to Moral Education" by Muhammed Esat ALTINTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 121-132- İndir : 20140106.pdf

Yazar : Alradi Jadain El IMAM

Öz

Psikolojik gerilimler ve özsaygı, herkesin hayatının bazı dönemlerinde başa çıkmak zorunda olduğu yaygın konulardır. Bu makalenin amacı, psikolojik gerilimler ile özsaygı arasında bir ilişki varsa bunu keşfetmektir. Bu çalışma 350 Sudanlı ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, Sudan’ın Gezira eyaletinde bulunan Al. Kamleen bölgesinde yer alan ortaokul öğrencileridir. Katılımcılar, psikolojik gerilim ve özsaygıları ölçülmek maksadıyla incelenmiştir. Katılımcıların psikolojik gerilim ve özsaygılarını ölçmek için Fontana & Rida Abouserie Psikolojik Gerilim Ölçeği ve Rosenberg Özsaygı Ölçeği (RSES; 1965) kullanılmıştır. Deneklerin psikolojik gerilim ve özsaygılarını incelemek için Pearson korelasyon tekniği kullanılmıştır. Negatif önemli bir ilişki belirlenmiştir (r = 0.64-, p <.001). Psikolojik gerilim, özsaygı ile ilikilidir. Psikolojik gerilimde, cinsiyet açısından bayanlar ve yerleşim yeri açısından da şehirde ikamet edenler lehine istatiktiksel açıdan önemli farklılıklar vardır. Aynı zamanda özsaygıda da cinsiyet açısından bayanlar ve yerleşim yeri açısından da şehirde ikamet edenler lehine istatiktiksel açıdan önemli farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Psikolojik Gerilimler, Özsaygı

Lisans: Alradi Jadain El IMAM isimli yazarın "The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Psikolojik Gerilimin Sudanlı Ortaokul Öğrencilerinin Özsaygısı Üzerine Etkisi

Abstract

Psychological Stress and self-esteem are common issues that everyone has had to cope with at some time in their lives. The purpose of this study was to discover if there is a correlation between Psychological stress and self-esteem. (350) Sudanese secondary school students were used for this study. The participants were secondary school students attending Al. Kamleen Locality, located in Gezira State-Sudan. Participants were surveyed to measure their psychological stress and self-esteem. Psychological stress scale for Fontana & Rida Abouserie, and Rosenberg self-esteem scale (RSES;1965) were used to measure the participants’ psychological stress, and self-esteem. A Pearson correlation was calculated examining the relationship between subjects' psychological stress and self-esteem. A negative significant correlation was found (r = 0.64-, p < .001). Psychological stress was related to self-esteem. In Psychological stress, there are statistical significant differences due to gender, in favor of females, and due to residence, in favor of urban. In Self-esteem, also, there are statistical significant differences due to gender, in favor of females, and due to residence, in favor of urban.

Keywords: Secondary students, Psychological stresses, Self-Esteem.

License: "Psikolojik Gerilimin Sudanlı Ortaokul Öğrencilerinin Özsaygısı Üzerine Etkisi" by Alradi Jadain El IMAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 133-156- İndir : 20140107.pdf

Yazar : Mehmet TÖZLUYURT

Öz

İslam düşüncesinin çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun bir şekilde yeniden oluşturulması bütün Müslümanlara ait bir özellik olmalıdır. Bu uğurda yapılacak çalışmalarda öncelikle temel alınması gereken kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Bugün toplumumuzda görülen ise, insanları Kur’an’dan çok geleneğin etkilediği ve geleneğin Kur’an’a göre daha etkin olduğudur. Halbuki dinin kaynağı Allah'tır. Allah, insan hakkındaki geleneğini insanların davranışlarına göre şekillendirmektedir. Bu geleneğini hiç kimse için bozmayacağını belirtmektedir. Geleneğin kaynağı ise insandır. Gelenek zamanla sorgulanamaz bir yapıya büründürülmüştür. Peygamberlerin dini anlamak için ortaya koydukları uygulamalar insanlar için sadece birer örnekten ibarettir. Bu nedenle asla dinle bir tutulmamalıdır. Ataların gelenekleri de değişmez doğrular kabul edilmemelidir. Onları tarihimizin bir parçası olarak değerlendirmek durumundayız. Geçmişi ile hesaplaşmayan nesiller, geleceklerini sağlam temeller üzerine kuramazlar.

Anahtar Kelimeler: Kuran, Allah, Peygamber, Atalar, Gelenek

Lisans: Mehmet TÖZLUYURT isimli yazarın "Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Evaluation of The Traditions in Quran From a Different Perspective

Abstract

The recreation of Islamic idea in accordance with the requirements and the needs of the era should be the work of all Muslims.  Quran should be the primary source for this kind of study. On the contrary, today in our society it is more common that the tradition affects the people more than Quran does. However, the source of the religion is God. God shapes the tradition about human according to the behavior of the people and he declares that He will not change the tradition for anyone. The source of the tradition is human. Tradition acquired the statue of not being questioned over the time. The practices put forward by the prophets for the understanding of the people are only examples. For this reason they should not be seen at the same level with religion. The tradition of the ancestors should not also be seen as unquestionable.  We should see them as the realities happened and lived in the past. Generations who cannot evaluate the past cannot establish their future on solid foundations.

Keywords: Quran, God, Prophet, Ancestors, Tradition.

License: "Evaluation of The Traditions in Quran From a Different Perspective" by Mehmet TÖZLUYURT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Din Psikolojisi

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 157-165- İndir : 20140108.pdf

Yazar : Christopher PETERSON; Nansook PARK / Çev. : Mustafa ULU

Öz

Science, Religion and Society: An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy isimli eserin bu bölümünde din psikolojisi hakkında tarihsel gelişiminin yanı sıra öncü figürlerin katkıları konusunda da önemli bilgiler verilmektedir. Bu yazıda din psikolojisi alanında yürütülen çalışmalar bazı kategorilere ayırılarak değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

Son olarak da din psikolojisinin günümüzdeki durumuna ilişkin bilgiler verilmekte ve eleştirel bir bakışaçısıyla din psikolojisinin konumu ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, Psikoloji, Tarihsel Gelişim, Güncel Durum.

Lisans: Christopher PETERSON; Nansook PARK isimli yazarın "Din Psikolojisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Psychology of Religion

Abstract

In this chapter of book that entitled Science, Religion and Society: An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy has been given important informations about psychology of religion’s historical development as well as pioneer figures’ contributions. In this text some evaluations has been made by categorizing studies in field of psychology of religion.

Finally some informations are provided about current status of the psychology of religion and position of the psychology of religion with a critical standpoint.

Keywords: Religion, Psychology, Historical Development, Current Status.

License: "Psychology of Religion" by Christopher PETERSON; Nansook PARK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi

Yıl : 201401 Sayı : 26 Sayfa : 167-170- İndir : 20140109.pdf

Yazar : Abdullah Ömer YAVUZ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdullah Ömer YAVUZ isimli yazarın "Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Mehmet KALAYCI

Abstract

-

Keywords: -

License: "Mehmet KALAYCI" by Abdullah Ömer YAVUZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 5716
 • Edİtör : Şahin GÜVEN
 • Yazı İşlerİ : Mustafa ULU
 • Editör Y. : Kadir KAN
 • Mizanpaj : Mustafa ULU
 • Tanıtım : Osman BAYDER, M. Derviş DERELİ, A. Ömer YAVUZ
 • Tarİh : 10.06.2014
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla