tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 9-50- İndir : 20090201.pdf

Yazar : M. Zeki DUMAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: M. Zeki DUMAN isimli yazarın "Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by M. Zeki DUMAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 51-63- İndir : 20090202.pdf

Yazar : Mustafa KARAGÖZ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mustafa KARAGÖZ isimli yazarın "Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mustafa KARAGÖZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 65-95- İndir : 20090203.pdf

Yazar : Davut İLTAŞ

Öz

Bu yazının amacı, kelamcılar ve fakihler yöntemi ayırımına ilişkin olarak İbn Haldûn’un referans alındığı Hanefî usulcülerin dışındaki usulcülerin kelamcılar yöntemini izledikleri ve fakihler yönteminin ise sadece Hanefi usulcülere özgü bir yöntem olduğu, diğer mezhep mensuplarının ise daha sonra bu yöntemi benimseyip kullandığı şeklindeki değerlendirmelerin tartışmaya açık olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla önce kelamcılar yöntemi ve fakihler yöntemi ayırımının ne zaman ortaya çıktığı ve bu bağlamda iki yöntemi birbirinden ayıran temel kriterin ne olduğu tespit edilmeye çalışılmış ve ardından usulcülerin izledikleri yöntemin yansıması sayılabilecek bazı temel usûlî meselelere ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Davut İLTAŞ isimli yazarın "Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Davut İLTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 97-121- İndir : 20090204.pdf

Yazar : Sabri ERTURHAN

Öz

İslâm hukukunda hayvan haklarına büyük önem verilmiş, onlara son derece rıfk, şefkat ve merhametle muamele edilmesi emredilmiştir. Hayvanların korunması gerekli temel haklarının birinci sırasında onların hayat hakları gelmektedir. Bu nedenle İslâm’da esas olan hayvanların öldürülmemesidir. Bununla birlikte bazı naslara istinaden bazı hayvanların hayatlarına son verilmesine cevaz verilmiştir. Yine fakihler tarafından bazı durumlarda hayvanların öldürülebileceği ifade edilmiştir. İşte bu makalede hayvanları sürekli yaşatmayı, onları öldürmemeyi, onlara şefkatle muamele etmeyi emreden İslâm Dininin hayvanların öldürülmesine nasıl cevaz verdiği, bu cevazın, “hayvanların öldürülemeyeceği” genel kuralı ile nasıl bağdaştırılabileceği hususu inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Sabri ERTURHAN isimli yazarın "Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Sabri ERTURHAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 123-138- İndir : 20090205.pdf

Yazar : Muharrem AKOĞLU

Öz

Bu makale, Hazar Denizinin Güney-Batı kıyıları ile Kuzey İran bölgelerini kapsayan “Deylem ” bölgesinde ortaya çıkarak, 334/945-447/1055 yılları arasında yaklaşık 110 yıl Bağdad yönetimini elinde bulunduran ve Şiî düşünceye nispet edilen Büveyhî hanedanlığının Mezhebî eğilimlerini/politikalarını toplumsal arka plân ve siyasal şartlar bağlamında ortaya koyma gayretindedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Muharrem AKOĞLU isimli yazarın "Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Muharrem AKOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 139-164- İndir : 20090206.pdf

Yazar : Murat SERDAR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Murat SERDAR isimli yazarın "Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Murat SERDAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Pragmatizm’in Doğruluk Evi

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 165-185- İndir : 20090207.pdf

Yazar : Celal TÜRER

Öz

Pragmatistler “doğruluk” sözcüğünün soyut ve boş kullanımını eleştirerek, “belli bir doğruluk kuramı” önerirler. Onlara göre, pragmatik doğruluk kuramı doğrulukla neyin kastedildiğine ilişkin genetik bir kuramdır. Pragmatizm yaşamı ve pratiği merkeze aldığı için, doğruluk sorununu da yaşamla ve yaşamda yol açtığı sonuçlara göre ele alır. Bu açıdan bakıldığında, doğruluk soyut, sözde metafizik bir sorun değil; her zaman somut fikir, ilişki ve olgulara işaret eden pratik bir sorundur. Bu hususun gözden kaçırılması, pragmatizmin doğrulukla ne kastettiğinin gözden kaçırılması anlamına gelir. Pragmatistlere göre doğruluk, belli olaylar serisinde oluşan çoğulluktaki doğrulukların kolektif bir adı olduğu için, doğruluğun özünü doğru inançların eylem için iyi bir temel olması ya da eylemleri teşvik etmesi oluşturur. Gerçekten, yaşam içinde tecrübemizin bir parçası olan fikirlerin, tecrübemizin diğer parçaları ile tatminkâr bir ilişkiye geçmesi gerekir. Bu ilişkide, bir fikir tecrübî olarak şeyleri birbirine tatminkâr bir şekilde bağladığı, meseleleri basitleştirdiği ve zamandan tasarruf ettirdiği ölçüde doğrudur. Çünkü tecrübî doğrulama olmaksızın ya da kavramları tecrübenin kontrolüne vermeksizin salt zihni bir tutarlılık bizi hipotez âleminden öteye götürmez. Eğer doğruluk mantıksal değere sahip ise, onun eylem sahasına geçmesi ve sonuçlarının gözlemlenebilir somut olgular biçiminde görülmesi gerekir. O halde, bir iddianın doğruluğu, onun doğrulama sürecine dayanır. Bu doğrulama süreci, ayrılamaz bir değer-yükünü beraberinde taşır. Doğrulamanın değer yüklü olması, onun her zaman ahlâki bir zeminde ilerlerdiği ve geliştiğine işaret eder.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Celal TÜRER isimli yazarın "Pragmatizm’in Doğruluk Evi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Celal TÜRER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 187-227- İndir : 20090208.pdf

Yazar : Ramazan ADIBELLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ramazan ADIBELLİ isimli yazarın "Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Ramazan ADIBELLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 229-243- İndir : 20090209.pdf

Yazar : Salih YALIN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Salih YALIN isimli yazarın "Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Salih YALIN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Arap Dilinde Gulüv

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 245-263- İndir : 20090210.pdf

Yazar : Metin PARILDI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Metin PARILDI isimli yazarın "Arap Dilinde Gulüv" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Metin PARILDI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 265-280- İndir : 20090211.pdf

Yazar : Hasan TAŞDELEN

Öz

İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olan bitkiler, insan ürünü olan atasözleri ve deyimlerde de yerlerini almıştır. Deyim ve atasözlerinde geçen bitki isimleri ve bunların kullanılma sıklıkları, bu deyim ve atasözlerini kullanan insanların yaşadığı bölgenin bitki örtüsü hakkında bir fikir verdiği gibi, deyim ve atasözlerinde bitkilere yüklenen manalar, bu insanların kültürü ve tabiata bakışları hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Arap atasözlerinin en derli toplu biçimde bulunabileceği el-Meydânî’nin Mecmeu’l-emsâl adlı eseri çerçevesinde yapılan bu araştırma, Arapların bitki kültürü hakkında bize genel bir bakış açısı verebilir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Hasan TAŞDELEN isimli yazarın "Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Hasan TAŞDELEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

12. Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 281-292- İndir : 20090212.pdf

Yazar : Hüseyin ARAK

Öz

imajı betimleme yoluyla incelenmektedir. İncelemede eserin içinden alıntılar yapılmak suretiyle eser anlaşılır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun için esere bağlı inceleme yöntemi (werkimmanent) başlıca çalışma yöntemimizdir. Yöntemin beraberinde getirdiği bir özellik ise görüşlerimizi desteklemek için bizzat eserin içinden bolca alıntı yapılmasıdır.
Ana figür Gustav von Aschenbach’ın şahsında Thomas Mann’ın sanatçı kişiliği de ortaya konmaya çalışılmaktadır. Sanatçının estetik duygularını harekete geçiren içsel dürtülerinin zamanla onun yaşamını nasıl altüst edip olumsuz etkileyebileceği de belgelenmektedir. Sanatçı noveli olan eserde yazarın sanat ve sanatçıya karşı yaklaşımı irdelenmektedir

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Hüseyin ARAK isimli yazarın "Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Hüseyin ARAK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

13. Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 293-302- İndir : 20090213.pdf

Yazar : Ali ÇAVUŞOĞLU

Öz

Kıyafet İlmi, geniş manasıyla “ilm-i firaset”, geçmiş kültürlerin çoğunda bilinip kullanıldığı gibi Türk kültüründe de kullanılmış bir ilimdir. Türk kültüründe izlerine eski zamanlardan beri rastlanmakla birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlanması on beşinci asırdan itibarendir. Yusuf Has Hacib’in de bu ilimden haberdar olduğunu Kutadgu Bilig’deki hükümlerinden anlıyoruz. Prof. Dr. Fuad Köprülü1 ve Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel2e göre bir “İbni Sina talebesi sayılması gereken” Yusuf’un bu ilimden habersiz olması zaten düşünülemezdi. Çünkü İbni Sina’nın da firaset ilmiyle ilgilendiği bilinmektedir.
Kutadgu Bilig’de bu ilim çerçevesinde birtakım hükümlere yer verilmektedir.
Muhtemelen Yusuf, söz konusu ilimle ilgili hem İbni Sina’nın eserlerini hem de başka eserleri görmüş ve bu çerçevede onlardan etkilenmişti. Yusuf Has Hacib’in eserinde insanların dış görünüşlerinden hareketle iç dünyalarıyla ilgili tespitlerde bulunulabileceği, özellikle yöneticilerin “kıyafet” ya da “firaset” ilmi olarak anılan bu ilme sahip olmaları gerektiği vurgulanır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ali ÇAVUŞOĞLU isimli yazarın "Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Ali ÇAVUŞOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

14. Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu

Yıl : 200902 Sayı : 17 Sayfa : 303-304- İndir : 20090214.pdf

Yazar : Celal TÜRER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Celal TÜRER isimli yazarın "Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Celal TÜRER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2137
 • Edİtör : Temel YEŞİLYURT
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.12.2009
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla