tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 9-23- İndir : 20090101.pdf

Yazar : İbrahim GÖRENER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İbrahim GÖRENER isimli yazarın "Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by İbrahim GÖRENER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 25-41- İndir : 20090102.pdf

Yazar : İsmail KÖKSAL

Öz

Türk Medeni Kanununa göre herkes nikahını iki şahidin huzurunda ve imzalarıyla belediyede yaptırmak zorundadır. Fakat halkımız buna ilaveten bir de imam nikahı uygulamasında bulunmaktadır. Hatta pek çok insan sadece imam nikahıyla yetinmektedir. Keza sadece belediye nikahıyla yetinenler de vardır. Bu kargaşanın altında ise bu konudaki belirsizlik ve bilgisizlik yatmaktadır. Zira nikah akdinin neticesi açısından bakıldığında, bağlayıcılık yönü günümüzdeki imam nikahında yokken, cumhura göre kabul edilen şahitlerin erkek olması şartı da belediye nikahında bir zorunluluk olarak kabul edilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İsmail KÖKSAL isimli yazarın "Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by İsmail KÖKSAL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 43-58- İndir : 20090103.pdf

Yazar : Mehmet AZİMLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mehmet AZİMLİ isimli yazarın "İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mehmet AZİMLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 59-90- İndir : 20090104.pdf

Yazar : Süleyman DOĞANAY

Öz

Bu makalede Yahûdîlerle Müslümanların savaşından bahseden hadisin tenkidi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle, tahric edilen bütün rivayetlerin hadise aidiyetini tespit için, rivayet metinleri belli kriterlere göre gruplandırılarak aralarında mukayeseler yapılmış; bu bağlamda rivayet metinlerinin hadise aidiyetini tespitin isnat analizinin ilk basamağı ve temeli olduğu vurgulanmıştır. Daha sonra, hadisin bütün rivayetlerinin senetleri birleştirilerek, isnat şeması inşa edilmiştir. İnşa edilen isnat şeması yapı olarak değerlendirilmiş, isnat zincirleri ravilerinin durumları bakımından tenkit edilmiştir. Bu tenkit ve değerlendirmeler sonucunda, hadisin sıhhati veya zaafı konusunda yorumda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Süleyman DOĞANAY isimli yazarın "Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Süleyman DOĞANAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 91-105- İndir : 20090105.pdf

Yazar : İhsan TOKER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İhsan TOKER isimli yazarın "İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by İhsan TOKER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 107-139- İndir : 20090106.pdf

Yazar : İlkay ŞAHİN

Öz

Bu çalışma toplum-çevre ilişkisindeki dönüşümü temsil eden iklim değişikliğinin çevre sosyoloji bağlamında ele alınmasını kendisine konu edinmektedir. Sanayi toplumlarının değişen değer ve dünya görüşünün tipik bir biçimde doğaya yansıyışı, söz konusu algının iklim değişikliği ile ilişkiliği ve iklim değişikliği eylem plânlarının bu algı biçimi etrafında şekillenişinin gözler önüne serilmesi hedeflenmektedir. İklim değişikliği olgusu toplum-çevre ilişkisinin farklılaşmasını göstermesi açısından önem arz etmektedir. Böylesi bir konu ele alınmak suretiyle bir yandan toplumların algı biçimlerindeki farklılaşma ile iklim değişikliği arasındaki ilişkiye temas edilmek diğer yandan da iklim değişikliğinin toplumları etkileyen ya da etkileyecek boyutları değerlendirilmek suretiyle henüz gelişmekte olan çevre sosyolojisine küçük de olsa bir katkı sağlanacaktır. Öncelikle sanayi devrimiyle birlikte değişen doğa anlayışı kısaca ele alınacak, ardından insan kaynaklı iklim değişikliğinin toplumsal yaşama da tesir eden mevcut etki ve sonuçları örneklerle bölgesel ve küresel düzeyde açıklanacaktır. İklim değişikliği ile mücadele eylem plânlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturan iklim değişikliği senaryolarına yine etki ve sonuçları düzeyinde değinilecektir. Son olarak iklim değişikliği eylem plânlarının kronolojik bir sunumunun ardından eylem plânlarının toplumsal yaşamın çeşitli boyutları ile alâkalı temel karakteri değerlendirilecektir. Ayrıca iklim değişikliği ve eylem plânları bağlamında Türkiye’nin durumuna da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İlkay ŞAHİN isimli yazarın "Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by İlkay ŞAHİN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 140-182- İndir : 20090107.pdf

Yazar : Mustafa KOÇ

Öz

Bu makalede, ergenlik döneminde yapılan oruç tutma, kutsal metin/Kur’an okuma ve tövbe etme gibi dinsel pratiklerin sıklık düzeylerinin, ergenlerin günlük hayatlarındaki olumsuzluklara paralel olarak yaşadıkları stres ve kaygı düzeyleri üzerinde ne gibi psikolojik etkilerinin olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmış bir alan araştırmasının, dinsel pratik algısı ile ruh sağlığı ilişkisi ekseninde değerlendirilen sonuçları verilmiştir. Araştırmada, bu sonuçları elde etmek için Bursa’da ortaöğrenim gören ergenlerin seçildiği evreni temsilen, Bursa il sınırları içerisinde dört farklı türden orta öğretim kurumunda öğrenim gören 450 ergen üzerinde tesadüfî örneklem metoduyla anket uygulanmıştır. Anket uygulamasından elde edilen ham veriler, dinsel pratiklerin sıklık düzeyleri gibi nicel karakterdeki bağımsız değişkenlere, parametrik olmayan istatistiksel analiz tekniklerinden ki-kare tekniği uygulanarak işlenmiş ve beklenen değerlerle gözlenen değerler arasındaki anlamlılık farkı sınanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; “dinsel pratiklerin sıklık düzeyleri ile ruh sağlığının korunması arasında anlamlı bir farklılık vardır; ergenlik döneminde yapılan dinsel pratiklerin sıklık düzeylerinin, ergenlerin ruh sağlıkları üzerinde olumlu psikoterapik etkileri vardır.”, tezine ilişkin hazırlanan hipotezlerin oldukça yüksek düzeylerde [ p < .05 ; .01 ; .001 ] desteklendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mustafa KOÇ isimli yazarın "Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mustafa KOÇ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 183-206- İndir : 20090108.pdf

Yazar : Abdullah ÇOLAK

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdullah ÇOLAK isimli yazarın "Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdullah ÇOLAK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 207-211- İndir : 20090109.pdf

Yazar : İsmail GÜLLÜ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İsmail GÜLLÜ isimli yazarın "Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by İsmail GÜLLÜ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. “Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 213-237- İndir : 20090110.pdf

Yazar : M. O. KLAR / Çev. : Abdurrahman ATEŞ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: M. O. KLAR isimli yazarın "“Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by M. O. KLAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Kitap Tanıtımları

Yıl : 200901 Sayı : 16 Sayfa : 239-254- İndir : 20090111.pdf

Yazar : Bedri GENCER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Bedri GENCER isimli yazarın "Kitap Tanıtımları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Bedri GENCER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2053
 • Edİtör : A. Vahap TAŞTAN
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.06,2009
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla