tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 7-27- İndir : 20080201.pdf

Yazar : Bedri GENCER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Bedri GENCER isimli yazarın "On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Bedri GENCER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 29-46- İndir : 20080202.pdf

Yazar : Mustafa ÖZTÜRK

Öz

Tefsir alanında müstakil bir usûlün (metodoloji) mevcut olup olmadığı meselesi özellikle son dönemde sıkça tartışılan bir konudur. Geleneksel yaklaşıma göre tefsir ilminin kendine özgü bir usûlü vardır ve klasik Ulûmü’l-Kur’an edebiyatı bu ilmin usûl ihtiyacını karşılamaktadır. Buna mukabil, tefsir ilminde en azından müstakil bir usûlden söz edilemeyeceği tezini savunanlar da vardır. Bu tezin savunucularına göre tefsir, tematik alanları belirli olan fıkıh, kelam gibi bir ilmî disiplin olmadığı için, kendine mahsus bir usûlü de yoktur. Klasik Ulûm-i Kur’an kitapları anlama ve yorumlama yöntemiyle ilgili bir içeriğe sahip olmaktan ziyade Kur’an’ın dilsel ve metinsel özellikleri, nesh, muhkem ve müteşabih gibi bazı problematik kavramlar ve konularla ilgili bir envanter çalışması mahiyetindedir. Bu nedenle, Kur’an İlimleri (Ulûm-i Kur’an) ve Tefsir Usûlü adıyla yayımlanan eserlerin reel ve aktüel değeri tartışmaya açıktır. Nitekim bu makalede de “müteşabih” kavramı bağlamında Tefsir Usûlü ve Ulûm-i Kur’ân’ın
mahiyeti ve pratik değeri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mustafa ÖZTÜRK isimli yazarın "Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mustafa ÖZTÜRK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Kur’ân Tasavvurları

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 47-68- İndir : 20080203.pdf

Yazar : Abdullah BENLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdullah BENLİ isimli yazarın "Kur’ân Tasavvurları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdullah BENLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 69-97- İndir : 20080204.pdf

Yazar : Gıyasettin ARSLAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Gıyasettin ARSLAN isimli yazarın "Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Gıyasettin ARSLAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 99-122- İndir : 20080205.pdf

Yazar : Gülbadi ALAN

Öz

Trabzon, gerek Amerikan misyonerleri, gerekse diğer ülke misyonerleri tarafından yürütülen çalışmalarda dikkate alınan bir merkez olmuştur. Bütün misyoner örgütleri açısından büyük önem arz eden Trabzon’un Amerikan Board örgütü açısından önemi ve bu önemin diğer misyoner örgütlerine kıyasla derecesi çalışmamızın özünü teşkil etmiştir. Trabzon’un misyoner çalışmaları açısından taşıdığı önem belirlenirken, öncelikle Amerikan Board misyonerlerinin buradaki teşkilatlanması ve bu teşkilatlanma içerisinde Trabzon ve buraya bağlı dış istasyonlarda yürüttüğü eğitim çalışmaları ve bu çalışmaların diğer istasyonlarda yürütülen eğitim çalışmalarından farkı ele alınmıştır. Ayrıca, Amerikan Board’ın Trabzon’daki eğitim faaliyetleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen belgeler ışığında da değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada, Trabzon ve çevresinde Amerikan Board’ın yürüttüğü eğitim çalışmaları, Amerikan Board’ın Osmanlı ülkesindeki teşkilatlanma yapısının geçirdiği evreler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Trabzon’un -istasyon veya dış istasyon olarak- teşkilat yapısındaki değişmeler ışığında, Trabzon’da ya da Trabzon’un bağlı olduğu istasyonlarda yürütülen eğitim çalışmaları üç aşamalı olarak ele alınmıştır. İlk olarak buradaki çalışmalar, Türkiye ve Ermeni Misyonları’nda yürütülen eğitim çalışmaları içerisinde incelenmiştir. Daha sonra Trabzon’da, Erzurum’a bağlı dış istasyon iken sürdürülen faaliyetler -burada Erzurum merkez istasyon olduğu için temelde Erzurum üzerinde yoğunlaşılmıştır- ve ardından Trabzon’un Batı Türkiye Misyonu sınırları içerisinde bir istasyon haline getirilmesinden sonraki eğitim çalışmaları irdelenmiştir. Batı Türkiye Misyonu içerisinde bir istasyon olarak çalışmaların yürütülmeye başlandığı 1885 yılından itibaren, Trabzon istasyonunda sadece eğitim çalışmaları değil diğer alanlardaki çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Gülbadi ALAN isimli yazarın "The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Gülbadi ALAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 123-146- İndir : 20080206.pdf

Yazar : Mehmet Emin MAŞALI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mehmet Emin MAŞALI isimli yazarın "İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mehmet Emin MAŞALI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 147-177- İndir : 20080207.pdf

Yazar : Mustafa CANLI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mustafa CANLI isimli yazarın "Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mustafa CANLI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 179-203- İndir : 20080208.pdf

Yazar : Fatih ÇINAR

Öz

Mustafa Takî Efendi, ilk mecliste Sivas milletvekilliği yapmış medrese kökenli bir sûfîdir. Takî Efendi, ilmî, edebî, siyâsî, kültürel, sosyal ve hukukî/fıkhî alanlarda fikir beyân etmiş çok yönlü birisidir. Bu çalışmada onun bu farklı yönlerinden birisi olan, öğrenciliği ve resmî görevleri süresince yakın ilişki içerisinde olduğu fıkhî yönü üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Fatih ÇINAR isimli yazarın "Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Fatih ÇINAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu?

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 205-240- İndir : 20080209.pdf

Yazar : Dieter GEORGI / Çev. : Ramazan ADIBELLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Dieter GEORGI isimli yazarın "İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu?" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Dieter GEORGI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları

Yıl : 200802 Sayı : 15 Sayfa : 241-243- İndir : 20080210.pdf

Yazar : A. Vehbi ECER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: A. Vehbi ECER isimli yazarın "Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Abdülhamit SİNANOĞLU

Abstract

-

Keywords: -

License: "Abdülhamit SİNANOĞLU" by A. Vehbi ECER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2247
 • Edİtör : Ahmet ÇOŞKUN
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.12.2008
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla