tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 7-36- İndir : 20070201.pdf

Yazar : Bedri GENCER

Öz

Yükselen Batı’nın ölümcül bir “Batı/Doğu medeniyetleri” kutuplaşmana yol açtığı XIX. Asırda Osmanlı İmparatorluğu, bir taraftan Batı’nın diplommatik ve kültürel hücumuna karşı koymaya, diğer taraftan da çözülmeye başlayan İmparatorluk halklarını bir arada tutacak kimlikler geliştirmeye çalışıyordu. Bu asırda özellikle sömürgecilik şampiyonu olarak beliren İnggiltere, Osmanlı ve İslam’a karşı çok yönlü bir kültür savaşı açtı. Savaş, başlıca “hukuksuzluk” anlamında despotizm, “ilerleme karşıtlığı” anlammında barbarlık ile İslamın türevselliği ithamları etrafında yapıldı. Sava Paşa, bir dönem Dışişleri Bakanı (1879–1880) olduğu Sultan II. Abdülhhamid’in teşvikiyle Fransızca yazdığı fıkıh teorisine ilişkin eseriyle İngiliz kültür savaşının bu ithamlarına cevap vermeye çalıştı. Paşa, eseriyle dar anlamda “ittihâd-ı anâsır” denen Osmanlıcılığın, geniş anlamda kozmoppolitanizmin ideolojik temelini oluşturacak bir tabiî hukuk teorisi ortaya koymayı amaçladı.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Bedri GENCER isimli yazarın "Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Bedri GENCER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Teodisenin Sosyolojisi

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 37-66- İndir : 20070202.pdf

Yazar : Celaleddin ÇELİK

Öz

Bu makale, teolojik ve felsefî düşünce sistemlerinde tartışılan ilâhî adallet konusuna sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışmaktadır. Temelde dinlerin Tanrı anlayışına bağlı olarak şekillenen ilâhî adalet problemi, bu makalede toplumsal yapı ve süreçlerle ilişkisi bakımından ele alınmıştır. Bu bağlamda Weber ve Berger’in tipolojik yaklaşımları değerlendirilmiş, Türk toplum yapısının kendine özgü gelişim süreçlerinin teodiseye nasıl etki edebileceği üzerinde durulmuştur. Özellikle modernleşme ve seküllerleşme süreçlerinin teolojide olduğu gibi teodise anlayışlarında da köklü değişimler meydana getirdiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Celaleddin ÇELİK isimli yazarın "Teodisenin Sosyolojisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Celaleddin ÇELİK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 67-109- İndir : 20070203.pdf

Yazar : Davut İLTAŞ

Öz

Klasik fıkıh literatürünün önemli bir bölümünü oluşturan hilâfiyât ile ilgili eserler, mezhepler arasındaki ihtilaflı meseleleri, dayandıkları cüzî deliller ile birlikte ele alan eserlerdir. Şafiîlerden Zencânî’nin Tahrîcü’l-fürû‘unda olduğu gibi bu eserlerden bazıları ise ihtilaflı meseleleri, dayandıkları usûlî ya da fıkhî kaideler ile bağlantısı açısından ele alır. Bu makalede, türünün nadir örnekleri arasında yer alan Zencânî’nin Tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-usûl adlı eserinin literatürdeki yeri ve önemi, müellifin eserde izlediği yöntem ve eserin muhtevasına yönelik genel bir değerlendirme ve Debûsî’nin daha önce kaleme aldığı Te’sîsü’n-nazar isimli eseri ile bir mukayesesi yapılaccaktır. Buna ek olarak eserin şekil ve içeriğine yönelik bazı eleştirilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Davut İLTAŞ isimli yazarın "Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Davut İLTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 111-130- İndir : 20070204.pdf

Yazar : Salim ÖZER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Salim ÖZER isimli yazarın "Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Salim ÖZER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 131-138- İndir : 20070205.pdf

Yazar : Sebahattin SAMUR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Sebahattin SAMUR isimli yazarın "Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Sebahattin SAMUR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587)

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 139-151- İndir : 20070206.pdf

Yazar : Ayhan KUŞCULUO

Öz

1542 Yılında Portekizlilerin Kyuşu’nun Tanegashima Limanı’na ayak basmması öncelikle Japonya’daki ticaretin gelişmesine yardımcı oldu. Bunun yanı sıra Portekizlilerin ateşli silahlar konusunda ve bilim alanında ilerllemiş olmaları başta Japon derebeyleri olmak üzere Japon halkını etkilledi. Portekizlilerin ardından İspanyollar da Japonya’ya geldiler ve onlar da ticari faaliyetlerde bulundular. 1548 Yılında ise Cizvit Tarikatı’ndan Xaiver adında bir misyoner Japonya’ya ayak basarak yüzyıllardır Budizm ve Şintoizm’in öğretilerine inanan ve itaat eden Japonları Hıristiyanlık ile tanıştırmış oldu. Misyonerlerin artmasıyla birlikte kiliseler, misyoner okulları ve misyoner hastaneleri Japonya’da açılmaya başladı. Hıristiyan misyonerler dinlerini tebliğ ederken özellikle derebeylerden başlayarak halka Hıristiyanlığı daha kolay anlatmak istediler ve bazı bölgelerde başşarılı oldular. Japonların Portekizlilerle sürdürdüğü ticaretten yüksek gellir elde etmeleri sayesinde Hıristiyanlara karşı bir sınırlama getirmediler. Hideyoshi yeni bir yasa çıkararak Misyonerlik faaliyetlerini durdurmak istedi, ancak ticari kaygılardan dolayı kendi çıkarmış olduğu yasaları uyggulayamamıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ayhan KUŞCULUO isimli yazarın "Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Ayhan KUŞCULUO is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I)

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 153-174- İndir : 20070207.pdf

Yazar : Kadir KINAR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Kadir KINAR isimli yazarın "Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Kadir KINAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 175-192- İndir : 20070208.pdf

Yazar : M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID / Çev. : Mehmet DAĞ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID isimli yazarın "Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı

Yıl : 200702 Sayı : 13 Sayfa : 193-198- İndir : 20070209.pdf

Yazar : A. Vehbi ECER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: A. Vehbi ECER isimli yazarın "Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Hasan YAVUZER

Abstract

-

Keywords: -

License: "Hasan YAVUZER" by A. Vehbi ECER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2029
 • Edİtör : İbrahim GÖRENER
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.12.2007
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla