tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 13-32- İndir : 20050201.pdf

Yazar : Muharrem AKOĞLU

Öz

Tarih içerisinde derin izler bırakan kriz dönemleri vardır. Bu dönemlerden biri de, arka planında Halku’l-Kur’an tartışmalarının yer aldığı Mihne Dönemidir. Bu makale, Mihne Dönemi öncesi Halku’l-Kur’an tartışmalarının tipik bir örneğini, Kinanî’ye nispet edilen ve elimizdeki en eski kaynak olma özelliğine sahip, el-Hayde bağlamında, tarafların argümanlarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Muharrem AKOĞLU isimli yazarın "El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Muharrem AKOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 33-50- İndir : 20050202.pdf

Yazar : Muhittin BAĞÇECİ

Öz

İnsan ile diğer canlılar arasında mahiyet farkı vardır. İnsanın canından başka bir de ruhu vardır. Ruhun mevcudiyeti akli ve nakli deliller ile ispat edilir. İnsanın düşünmesi, yaptıklarını bilmesinin şuurunda olmasının kaynağı ruhudur. Beyin maddesi, düşünen ruhun aletidir. İnsan ölünce ruhu yok olmaz. Ahirette bedeni diriltilince, ruhu iade edilir. İnsan ruhu olduğu için yaptığı işlerden sorumludur.

Anahtar Kelimeler: Ruh, nefis, can, hayat, akıl, vicdan, şuur, sorumluluk, kelamcılar, Kur’an, hadis, ölüm, uyku.

Lisans: Muhittin BAĞÇECİ isimli yazarın "İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Muhittin BAĞÇECİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 51-74- İndir : 20050203.pdf

Yazar : Murat SERDAR

Öz

Endülüs’ün yetiştirdiği alimlerden olan İbn Hazm ve İbnu’l- Arabî birbirlerine yakın dönemlerde yaşam sürmüşlerdir. İbn Hazm fıkıhta Zâhirî mezhebini benimsemiş, bununla da kalmayarak, bu görüşün yöntemlerini, itikat konularını tartışırken de kullanmıştır. Mâlikî-Eş’ârî bir duruşa sahip olan İbnu’l- Arabî, itikatla ilgili konularda Eş’ârîler ve çoğu kez Gazzalî gibi düşünmüştür. İbnu’l-Arabî, yazdığı eserlerde İbn Hazm’ın görüşlerini eleştirmiştir. Onun İbn Hazm’ı eleştirdiği konular arasında, Allah’ın isimleri ve sıfatları ile ilgili konular da bulunur. Biz, bu çalışmada İbn Hazm ve İbnu’l- Arabî’nin Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili görüşlerini karşılaştırmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: İbn Hazm, İbnu’l- Arabî, Sıfatullah, Esma-i Hüsnâ, Endülüs

Lisans: Murat SERDAR isimli yazarın "Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Murat SERDAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Belagatta İltifat

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 75-106- İndir : 20050204.pdf

Yazar : Kadir KINAR

Öz

İltifat konuşma veya yazı esnasında cümlenin anlamı değişmemek şartıyla, anlama zenginlik katmak yahut yapıldığı bağlam için çok önemli retorik gayeleri gerçekleştirmek amacıyla şahıs zamirlerinde, tekil, ikil, çoğul gibi şahıs sayılarında, geçmiş, şimdiki, gelecek zaman gibi fiil kiplerinde, cümle türü ve cümle öğelerinde, edatlarda vb. sayılanların birinden diğerine geçiş ve dönüşü ifade etmektedir. İltifat, söze güzellik ve albenililik kazandırmakta, onu cazip ve mühreli hale getirmektedir. Belagatçılar iltifatın genel bir retorik sırrı olduğunu düşünmektedirler. O da, sözün tazelik kazanması ve söz tek bir üslupta devam ettiği takdirde dinleyicinin bıkıp usanmaması için zindeliğinin sürekli yenilenmesidir. İnsan gönlü daima bir hal üzere devam etmekten sıkılır, değişiklik ister. Aynı şeyleri duymaktan veya seyretmekten gına getirir. Eğer konuşma veya yazı tekdüzelikten çıkarılıp değişiklik yapılılır, renklendirilirse bu durum dinleyicinin veya okuyucunun saklığını artırır. İşte iltifat, bunu sağlayan söz sanatlarından biridir. Makalede iltifatın tarihi gelişimi, belagattaki yeri ve önemi, gerçekleştirdiği retorik amaçların neler olduğu gibi hususlar araştırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Kadir KINAR isimli yazarın "Belagatta İltifat" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Kadir KINAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 107-132- İndir : 20050205.pdf

Yazar : Mustafa KOÇ

Öz

Makalede, genel olarak Türkiye’deki ilâhiyat fakültesi dergilerinde 1953’den 2004’e kadar din psikolojisi ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyografik bilgileri verilmiştir. Din psikolojisi bilim dalının Türk bilim tarihindeki serüveniyle ilgili kısa bir giriş yapılarak başlanan makaleye, Türkiye’de din psikolojisi çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak devam edilmiştir. Son olarak, Türkiye’deki ilâhiyat fakültesi dergilerinde yayınlanan makalelerin, din psikolojisi bilim literatürü içerisinde değerlendirilen temel konular çerçevesinde yazarlara göre alfabetik bir dökümü yapılan makalenin sonuç kısmında ise, Türkiye’deki din psikolojisi bilim dalının gelişimine ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bibliyografya, Makaleler

Lisans: Mustafa KOÇ isimli yazarın "Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mustafa KOÇ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 133-143- İndir : 20050206.pdf

Yazar : Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî / Çev. : Murat SERDAR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî isimli yazarın "Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Din Sosyolojisine Giriş

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 145-163- İndir : 20050207.pdf

Yazar : Max WEBER / Çev. : Mustafa ARSLAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Max WEBER isimli yazarın "Din Sosyolojisine Giriş" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Max WEBER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. İsim Kültürü ve Din

Yıl : 200502 Sayı : 08 Sayfa : 165-167- İndir : 20050208.pdf

Yazar : A. Vehbi ECER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: A. Vehbi ECER isimli yazarın "İsim Kültürü ve Din" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Celaleddin ÇELİK

Abstract

-

Keywords: -

License: "Celaleddin ÇELİK" by A. Vehbi ECER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 1878
 • Edİtör : Ünver GÜNAY
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.08.2005
Editör'den...

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla