tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 7-19- İndir : 20050101.pdf

Yazar : Gıyasettin ARSLAN

Öz

Bu makalede Kur’an okumaları içerisinde önemli bir yere sahip olan fıkhî okumaların aşırı yoruma müsait olup olmadığı araştırılmış, erken dönem fıkhı ile taklit dönemi fıkhı arasındaki farka ayrıca vurgu yapılmış, erken dönem fıkhî okumalarında da aşırı yorum biçimlerinin bulunabileceğine dikkat çekilmiş ve bunlara çarpıcı örnekler verilmiştir. Örneklemede hiçbir fıkhî ekolün tezleri apriori olarak doğru kabul edilmemiş; bilakis, ekolik yaklaşımlar tarafsız olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Gıyasettin ARSLAN isimli yazarın "Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

he jurisprudence reading (fıqh) is one of the most important readings through the reading of the Quran. Although this reading was a correct way at the early period but later it turned in to excessive interpretation. You will experience striking examples of this excessive interpretations in this article. In the period of imitation, the understanding of the sect doctrine has been taken essentially ruther than Quran’s fıqh. That is why the imitation period of the fıqh is out of this study.

Keywords: Jurisprudence reading, Islamic law, Excessive interpretation.

License: "-" by Gıyasettin ARSLAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 21-28- İndir : 20050102.pdf

Yazar : Bahattin DARTMA

Öz

Son ilâhî mesaj olan Kur’ân-Kerîm’in çeşitli isimleri olup bunlar arasında en fazla kullanılanı “Kur’ân” lafzıdır. Söz konusu kelimenin kökü ve bu kökün ifade ettiği mana(lar) hakkında hem İslâm âlimleri ve hem de şarkiyatçılar tarafından çeşitli görüş ve gerekçeler serdedilmiştir. Müsteşriklerin büyük çoğunluğunun, Arapça asıllı olduğu halde “Kur’ân” kelimesinin kökünü başka dillerde aramaları, Kur’ânı’n orijinal bir ilâhî kitap olmadığını ispatlamaya yönelik olduğundan düşündürücü görünmektedir. İşte bu küçük çaplı etüdümüzde, “Kur’ân” lafzının türediği kökü ve bu kökün ifade ettiği anlam(lar) üzerinde bir nebze durmaya çalıştık

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tevrat, İncil, okumak, Sami dilleri, Arapça, Süryanice, İbranice, keryânî/kiryânî

Lisans: Bahattin DARTMA isimli yazarın "Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

On The Semantics Analysis of The Qoran's Word

Abstract

The Quran -being the last divine and holy message book- has many different naming (Furkan, Mecîd, Ruh, etc.) and the word Quran, among other names, is the most used one. Both Islamic schoolars and orientalists stated/revealed their views and reasons about the origin and meaning(s) of this word (Quran). Although the word Quran is an Arapic word, most of the orientalists’ search for the origion of the
word Quran in other languages had the objective of proving the Quran not being a holly and original book. This attempt is of highly imprortance. In this article the origion and meanings of the word Quran were investigated.

Keywords: Quran, Testament, Bible, reading, semitic languages, Arapic, Süryanic, the Hebrew languages, keryânî/kiryânî.

License: "On The Semantics Analysis of The Qoran's Word" by Bahattin DARTMA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 29-40- İndir : 20050103.pdf

Yazar : Bilal GÖKKIR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Bilal GÖKKIR isimli yazarın "Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

Discussions on the Origin of the Qur’an in western scholarship became increasingly popular since the 19th century. The topic has an important polemical side but the theories on the study of origin has also a deep root in the general western thought, and particularly in Comparative Study of Religions and Orientalist discourse. In this article, the emphasis was made on the interdisciplinary study of Orientalist literature.

Keywords: Qur’an, Orientalism, History of Religions

License: "-" by Bilal GÖKKIR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 41-71- İndir : 20050104.pdf

Yazar : Abdulbaki GÜNEŞ

Öz

Kur’ân anlayışına göre hiç kimsenin başkasının inancına karışmaya, inanması için zorlamaya veya inancını bastırmaya hakkı yoktur. Kur’ân, insanların dilediği inancı seçmelerine veya bırakmalarına, inançlarına göre amel edip etmemelerine başkasının müdâhale etmesini yasaklamıştır. İslâm’da baskı ve zorlama kesinlikle yasaktır. Her husûs karşılıklı müşâvere ve fikir alış-verişi ile çözülür. İnsan, dilediği gibi inanma ve inancı doğrultusunda hareket etme hakkına sahiptir. İnsanı, sahip olduğu inancı terk edip başka şeye inanması için zorlama hakkı kimseye verilmemiştir. İnsanın sahip olduğu yetilerin sağlıklı çalışabilmesi, ancak bir hürriyet atmosferinin bulunduğu ve insana değer verildiği bir ortamda mümkün olabilir. Onun için İslâm, hürriyetleri alabildiğince genişletmiş ve dinî hoşgörünün tesisine büyük önem vermiştir. Kur’ân, insanları imâna dâvet ederken temel inançlarda bile tartışma açmakta, insanları düşünmeye çağırmakta, bu amaçla deliller sunmaktadır. Tevhid ve diğer temel esaslar hakkındaki hakikatler vahiyle ortaya konulduktan sonra, insanın düşünmesi ve anlaması istenilir. İnsana insan olması açısından değer veren İslâm; onu rencide edecek, şahsiyetini küçük düşürecek her türlü yaklaşımı yasak etmiştir. Bir insanı hoşlanmadığı şeye zorlamayı, insanın doğasına aykırı bulan İslâm, insanın üzerinde her türlü baskıyı kaldırmıştır. Kur’ân, bütün insanların kardeşçe, birbirlerine zulmetmeden genel bir barış atmosferinde yaşamalarını ön görür. Kur’ân’ın insanları benimsemeye ve uygulamaya çağırdığı hayat sisteminde kimse kimseye haksızlık etmez. Kur’ân, başkasının inancına saygı gösterme zorunluluğunu getirdiği gibi, kişiye inancını müdafaa yükümlülüğünü de getirmiştir. Kur’ân, inanç hürriyetini bir insan hakkı olarak tanıdığı gibi, inandığını açıkça söyleme, başkalarına aktarma hakkını da tanımıştır. Hatta kimi zaman kamu yararına olan husûslarda fikir beyân etmeyi gerekli kılmıştır. Kur’ân düşünceyi ifâde hürriyetine, başkasının hakkına tecavüz edilmediği sürece herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Her şeyden önce insanın sahip olduğu hürriyet, başkasının hürriyet sınırının başladığı yerde bitmektedir.

Anahtar Kelimeler: özgürlük, inanç, hür düşünce, insan hakkı, hoşgörü, akıl, irade, taklit, zorlama

Lisans: Abdulbaki GÜNEŞ isimli yazarın "Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdulbaki GÜNEŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. İslam İktisadının Temelleri

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 73-92- İndir : 20050105.pdf

Yazar : İsmail KÖKSAL

Öz

Toplum ve insan hayatındaki ekonomik süreci inceleyen bilim dalına iktisat denmektedir. Eğer bu sürecin gelişimi İslami kurallarla mukayyet olursa, sözkonusu ilim İslam iktisadı ismini alır. Anlaşılacağı üzere İslam iktisadının kendine özgü bazı temel kriterleri vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: İslam’a göre mülkün gerçek sahibi Allah’tır. Dolayısıyla şahısların elindeki varlıklar, kendilerine emaneten verilmiştir. Ayrıca kâr oranı ile ilgili olarak genel kaide, onun emeğe göre ayarlanmasıdır. Bunun yanında serbest piyasa ekonomisi asıldır. Fakat iktisadî muamelelerde taraflar açısından bilinmezliğin olamayacağı ve kuralların çiğnenemeyeceği bu konudaki diğer şartlardır. İslam iktisadına tasarruf açısından bakıldığında, tabiî seyir içinde ve meşru dairede tekelleşmenin önüne geçilerek serveti yayma amacı görülür. Bu arada mal tanımına meşru olma ve fayda şartları konmuştur. Bu yönüyle İslam iktisadı kar ve üretim şartlarına göre hayatı tanzim eden kapitalizmden ve insan hayatında özel mülkiyeti reddeden sosyalizmden farklıdır. Binaenaleyh İslam iktisadı kendine özgü ekonomik bir sistem sayılır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İsmail KÖKSAL isimli yazarın "İslam İktisadının Temelleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

Economy is a science which passes through economic process in human life and society. If this progress accomodates Islamic rules, it takes the name of Islamic Economy. There are some special principles in Islamic Economy: 1. The real patron of properties is Allah in Islam. These are deposits for person from Him. 2. The profit propertions are adjusted to their works in general. 3. The free market is applied
as an economic model. 4. The unknown positions and opposition to Islamic rules are forbidden in economic relations. 5. There are some different acts to spread the properties for all people in Islamic Economy. 6. The condition of properties are advantage and legality in Islamic Economy. For that reasons Islamic Economy is different from Capitalism which tolerates all roads to profit and production. Also it is different from Socialism which refuses special ownership. Naturally it is accepted a spesial economic system.

Keywords: -

License: "-" by İsmail KÖKSAL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 93-103- İndir : 20050106.pdf

Yazar : Muharrem AKOĞLU

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Muharrem AKOĞLU isimli yazarın "Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Muharrem AKOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 105-115- İndir : 20050107.pdf

Yazar : Kadir PAKSOY

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Kadir PAKSOY isimli yazarın "Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Kadir PAKSOY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Fideizm Hakkında Bir Eleştiri

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 117-121- İndir : 20050108.pdf

Yazar : Michael MARTIN / Çev. : Cenan KUVANCI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Michael MARTIN isimli yazarın "Fideizm Hakkında Bir Eleştiri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Michael MARTIN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu?

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 123-135- İndir : 20050109.pdf

Yazar : Charles H. SCOBIE / Çev. : Süleyman TURAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Charles H. SCOBIE isimli yazarın "Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu?" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Charles H. SCOBIE is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 137-141- İndir : 20050110.pdf

Yazar : Dilaram KAROMAT / Çev. : Ali ÇAVUŞOĞLU

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Dilaram KAROMAT isimli yazarın "Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Dilaram KAROMAT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya

Yıl : 200501 Sayı : 07 Sayfa : 143-152- İndir : 20050111.pdf

Yazar : Ali PEKCAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ali PEKCAN isimli yazarın "Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Ali PEKCAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2017
 • Edİtör : Ali TOKSARI
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI, İbrahim GÖRENER, Mustafa KARAGÖZ
 • Mizanpaj : M Grup Matbaacılık
 • Tanıtım : Ş. Selim HAS, A. Kamil CİHAN
 • Tarİh : 01.04.2005
Editör'den...

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla