tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 7-32- İndir : 20110201.pdf

Yazar : Mahmut ÇINAR

Öz

İslâm düşüncesinin ilk dönemlerinden itibaren üzerinde durulan temel meselelerden biri hiç şüphesiz bilgi konusudur. Aklın bilgi elde edilmede önemi genel olarak kabul edilmekle beraber duyu ve haberin de önemi vurgulanmıştır. Özellikle kelâm âlimleri akılla beraber duyu ve haberin vazgeçilmez olduğunu kabul etmekte ancak akıldan yararlanmaksızın salt bunlardan yola çıkarak herhangi bir neticeye varmanın zorluğuna, hatta imkânsızlığına dikkat çekmişlerdir. Bu makalemizde mütekaddimûn dönemi kelamcılarının esbabü’l-ilim olarak kabul ettikleri akıl, duyu ve haber ile bunlar arasındaki irtibatın keyfiyeti irdelenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, akıl, duyu, haber, mütekaddimûn

Lisans: Mahmut ÇINAR isimli yazarın "Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Sources Of Knowledge And Relationships Among Them According To Scholars Of Kelâm In Mutekadimûn Era

Abstract

From the early days of the Islamic thought, knowledge is undoubtedly one of the main issues highlighted. Although importance of the reason on acquisition of knowledge has been generally accepted, significance of senses and reports (kuran and sunnah) is also emphasized in that process. Especially scholars of Kalâm acknowledge that even though reason, senses and reports are essential sources on acquisition of knowledge, without reason it is difficult, as well impossible, to reach a reasonable consequence.   This article tries to examine relationship among reason, senses and reports which are accepted as sources of knowledge by scholars of Kalâm in the mutekaddimûn era.

Keywords: knowledge, reason, senses, reports, mütekaddimûn

License: "Sources Of Knowledge And Relationships Among Them According To Scholars Of Kelâm In Mutekadimûn Era" by Mahmut ÇINAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 33-56- İndir : 20110202.pdf

Yazar : Ramazan ADIBELLİ

Öz

Bu çalışma, günümüz modern dünyasında köklerinden kopartılarak indi ve mutlak değerden yoksun hale gelen ve birçok yönden anlamını yitiren ahlakın düşüş hikâyesini konu edinmektedir. Homo religiosusun modern Batı dünyasında profan insana dönüşmesine paralel olarak seküler ahlak anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış doğal olarak profan insanın dönüşümünü ve onun zihin dünyasını yansıtmaktadır. Din Bilimi perspektifinden ele alınan bu çalışmadaki amaç, dinlerdeki kozmogonik ve eskatolojik anlatılardan hareketle ahlakın varoluşsal değerini farklı bir açıdan ele alarak bu kavramı bu açıdan değerlendirmektir. Kozmogonik ve eskatolojik anlatılar, insanın neden var olduğu, neden ölümlü olduğu yönündeki temel sorulara cevap sunarak insanın varoluşunu anlamlı hale getirmektedir. Hem yaratılış yani kozmogoniyle hem de eskatolojiyle yani ölüm sonrasındaki hayatla ilgili bütüncül bir görüş sunan dini sistemlerin ahlak anlayışlarının da kendi içlerinde bir bütünlük arz ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din, Ahlak, Felsefe, Kozmogoni, Eskatoloji, Pozitivizm

Lisans: Ramazan ADIBELLİ isimli yazarın "Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Understanding Morality Through The Cosmogonical And Eschatological Myths

Abstract

This study deals with the story of the fall of morality which in today's modern world having broken with its roots has become arbitrary and devoid of absolute value and has in many ways lost its sense.  Secular moral understanding has emerged in parallel with the transformation in the western world of homo religiosus into profan man. Naturally this understanding reflects of the transformation of profan man and his state of mind. The purpose of this study is to evaluate from the perspective of Religious Science the concept of morality by explaining its existential value in relation to the cosmogonical and eschatological myths. Cosmogonical and eschatological narratives make human existence meaningful by make sense to the basic questions of knowing why man exists and why he is mortal. It appears that the moral concepts of the religious systems that offer a holistic view concerning both the creation i.e. cosmology and eschatology i.e. the mode of post mortem existence has an intrinsic unity.

Keywords: Religion, Morality, Philosophy, Cosmogony, Eschatology, Positivism

License: "Understanding Morality Through The Cosmogonical And Eschatological Myths" by Ramazan ADIBELLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 57-73- İndir : 20110203.pdf

Yazar : Ahmet KAYACIK

Öz

Hâşiye ve benzeri eserler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı araştırmalarda çok az incelenen telif türüdür. Bunun sebebi de ya konunun önemi hakkında bir ön yargı veya bilgi eksikliğidir. Bu çalışmada yapılmak istenen, hem hâşiyeler konusundaki bu problemi çözümüne yardım etme, hem de mantık alanındaki meşhur haşiyelerden biri olan Cürcânî’nin Küçek adlı eserinin incelenmesidir. Okuyucu bu yazıda hâşiyeler konusunda genel bir bilgiye sahip olmanın yanında, onların fonksiyonları, değerlerine ait içerikler ve mantık alanında meşhur olan bazı diğer haşiyeleri de tanıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hâşiye, Cürcânî, Küçek, Mantık.

Lisans: Ahmet KAYACIK isimli yazarın "Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

The Glosses as a sort of composing are studied less in national and international researches. The reasons of this problem are eihter a prejudice or lackness in knowledge about this subject. This study aims to help to solve this  problem and give detailed information about Cürcani’s famous glosses (hashiyah) on logic called the Kuçek (the small). The reader will find some general information about the glosses and also learn their functions and place in this area and get familiar with some other famous glosses on logic

Keywords: Glosses, Cürcani, Küçek, Logic

License: "-" by Ahmet KAYACIK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Mevlana'da İrade Hürriyeti

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 75-92- İndir : 20110204.pdf

Yazar : Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR

Öz

Mevlana İslam kültür tarihinde büyük izler bırakmış, düşünceleriyle hem kendi yaşadığı dönemi, hem de günümüze kadar tüm dönemleri görüşleri ve tasavvufi duruşuyla etkilemiş önemli bir mutasavvıf ve İslam âlimidir. Bir kelamcı olmaktan öte, insan-ı kamil olma sürecinde Müslümanlarla birlikte, tüm insanlığa ışık tutmuş bir mürşittir. Bununla birlikte onun Ehl-i Sünnetin yorumunu tercih ettiği, tasavvuf felsefesini ve düşüncelerini bu itikadi çizgide oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, inançla ilgili konuları Sünni bir yorumla eserlerinde işlemiş olduğunu söylememiz pek ala doğrudur. İslam inanç geleneğinde imanın altı esasından biri olarak görülen kaza ve kadere inanmak ve bu inanç bağlamında insan iradesi problemi onun eserlerinde işlenen konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada onun insan iradesini nasıl anladığı ve kaza-kader hususunda neler düşündüğü ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mevlana, İnsan, İrade, İhtiyar, Kader, Kaza, Fiil

Lisans: Murat SERDAR ve Ekrem ÖZDEMİR isimli yazarın "Mevlana'da İrade Hürriyeti" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

Mawlana is a mystic Sufi and Islamic scholar who left major marks in the history of Islamic culture and impressed with his ideas and mystical posture both the period of his life and all the periods to the present day. Rather than a theologian, he is a master throwing some light to all mankind in the process of being insan-ı kamil (excellent human), along with Muslims. However, he preferred the interpretation of Ahl al-Sunnah, constituted Sufi philosophy and thoughts in this theological line, analyzed the issues related to the creed with a Sunni interpretation in his works. To believe casualty and predestination seen as one of six basis of Islamic belief in the tradition of Islamic faith and the problem of human will in the context of this belief are among the topics covered in his writings. In this study, it will be deal with that how he understands human will and what he thinks about casualty and predestination.

Keywords: Mawlana, Human, Will, Preference, Predestination, Casualty, Action

License: "-" by Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 93-116- İndir : 20110205.pdf

Yazar : Harun IŞIK

Öz

Kelam ilminin en önemli konularından biri olan Peygamberlik meselesine dair geçmişten günümüze pek çok eser kaleme alınmış ve problem, farklı boyutlarıyla analiz edilmiştir. Bu konuyu eserinde tahlil eden Kelam âlimlerinden biri de Osmanlı Devletinin son dönemlerinin önemli siyaset ve ilim adamlarından Maturidi ekolüne mensup Sırrı Giridi’dir. Ona göre Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber vermek üzere Allah tarafından seçilen kişiyi, peygamberlik de bu vazifenin yerine getirildiği kurumu belirtmek için kullanılan kavramlardır. Allah Teâlâ akıl ve irade sahibi olarak yarattığı insan ve cin topluluğuna hikmet ve maslahatının bir gereği olarak peygamberler göndermek suretiyle dünya ve ahirete dair problem ve şüphelerinin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Bu makaledeki temel amacımız Giridi’nin görüş ve düşünceleri ışığında Peygamberlik meselesini değerlendirmek olacaktır. Öncelikli olarak kavram analizi yapılacak, daha sonra da hem aklî hem de naklî delillerle nübüvvetin gerekliliği ve hikmeti ile ispatı konuları tahlil edilecektir. Son olarak da peygamberler arasında herhangi bir üstünlük bulunup bulunmadığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Giridi, Peygamberlik, Hikmet, Mucize, Üstünlük

Lisans: Harun IŞIK isimli yazarın "Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

Many Works have been done regarding the problem of Prophethood that has been one of the most important issues of Islamic Theology (Kalam) from past to the present day and problem has been analysed from different perspectives. One of the Kalam scholars who analyzed this subject is Sırrı Giridi who was one of the politicians and scholars of the last periods of Ottoman Empire and belonged to Maturidi School. According to him, prophet is a person who was selected by Allah to inform the commands and prohibitions of Allah to the people. As for Prophethood, it is used to sign the institution that did this duty. Allah has provided for humankind and jinns who have been created as a being who has mind and will to eliminate the problems and doubts concerning the World and hereafter as the necessity of His purpose and wisdom. The main aim in this article will be to evaluate the problem of Prophethood in the light of the opinions and thoughts of Giridi. Firstly, the analysis of concept will be done. Secondly, the necessity of Prophethood, its wisdom and evidence will be examined with rational and Kur’an verses. Finally, it will be investigated whether any superiority between Prophets has been or not.

Keywords: Giridi, Prophethood, Prophet, Wisdom, Miracle, Superiority

License: "-" by Harun IŞIK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. نظرية الفن عند الفارابي

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 117-126- İndir : 20110206.pdf

Yazar : Ahmed Enis El-HASSÛN

Öz

يُعتبر الفارابي من أهم فلاسفة عصره، حيث استند في فلسفته إلى مفاهيم فلسفية جديدة، ونستطيع أن نقول : إن له نظريته الخاصة في الفن ، حيث تناول في نظريته الجمالية مجمل ضروب الفن، وقد توقف كثيراً عند الكمال الكوني ورآه منسجماً مترابطاً، ويُعتبر الفارابي من المفكرين الذين شغلوا الباحثين في فلسفته وماهية تفكيره العميق ، وقد أردنا هنا أن نقف على جانب من نظريته الجمالية في الفن ، سنبتدأ بترجمة الفارابي للتعريف بهذا الفيلسوف الكبير،  ثم تلخيص نظريته الجمالية من خلال طرح أهم النقاط فيها، وإيجاز القول في مفهوم " الجليل " من خلال رؤيته الفلسفية ، وتلخيص تذوقه الجمالي وكل ذلك تمهيداً موجزاً  لنبدأ بعدها في طرح نظريته الجمالية في الفن ، فقد تناول في نظريته معظم ضروب الفن ، إلا أننا اخترنا الوقوف عند الشعر والموسيقا فقط ، حيث تطرقنا في هذين القسمين لنحليل رؤية ونظرية الفارابي فيهما، ونشير أننا حاولنا الإيجاز قدر الإمكان، وحرصنا على التوغل في أهم مرتكزات فلسفة الفارابي الفنية ، والله ولي التوفيق.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ahmed Enis El-HASSÛN isimli yazarın "نظرية الفن عند الفارابي" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

Farabi, düşüncelerinde bir takım yeni felsefi kavramlara dayanması dolayısıyla yaşadığı çağın en önemli filozofu olarak kabul edilir. Hatta onun, sanat dallarının bütününü ele almış olduğu estetik nazariyesi içinde kendine has bir sanat nazariyesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Farabi, felsefesi ve derinlikli düşüncesinin mahiyeti ile araştırmacıların ilgi odağı olan düşünürlerden birisidir. Burada biz, onun sanat alanındaki estetik nazariyesinin bir yönü üzerinde durmak istiyoruz.

Keywords: -

License: "-" by Ahmed Enis El-HASSÛN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği)

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 127-156- İndir : 20110207.pdf

Yazar : Mehmet KORKMAZ

Öz

Bu araştırmaya öğretici görüşlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz Kur’an kurslarının sorunları konu edinilmiştir. Araştırmaya Kayseri ili merkez Melikgazi ilçesinde görev yapmakta olan 100 görevli katılmıştır. Araştırma anket ve odak grup görüşmesinden elde edilen nicel ve nitel verilere dayanmaktadır. Araştırmaya katılan görevliler öğrencilerle ilgili olarak, devamsızlık, ilgisizlik, yaş ve sınıf farklılıkları, gibi hususları; velilerle ilgili olarak, yine ilgisizlik, takipsizlik gibi hususları; program ve öğretim araç-gereçleriyle ilgili olarak, araç-gereç ve materyal eksikliği gibi hususları; ortamla ilgili olarak, okul/sınıf/sıra sisteminin olmamasını; öğreticilerle ilgili olarak, pedagojik formasyon eksikliğini, özveri yokluğunu, ilgi ve motivasyon eksikliğini, izin kullanamamayı sorun olarak öne çıkarmışlardır. Görevlilerin genelde sorunları kendilerinin dışındaki faktörlerle ilişkilendirdikleri, onların sorun gördükleri bir takım hususların aslında gerçek sorunlar olmayıp, bunların görevlilerin yeterlik durumları gibi başka sorunların ortaya çıkardığı sonuçlar olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaygın din eğitimi, Yaz Kur’an kursu, Kur’an kursu öğreticileri, Yaz kurslarının sorunları

Lisans: Mehmet KORKMAZ isimli yazarın "Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Views Of Koran Courses Teachers About The Problems Of Summer Koran Courses (Kayseri Sample)

Abstract

This study deals with problems of summer Koran courses and it was performed in Kayseri in 2011.  100 Koran courses teachers participated in the study. The qualitative and quantitative data was collected through a questionnaire and interviews. The participants pointed out problems of discontinuity, disinterestedness, age and class difference about students. They said problems of parent’s neglecting. They complained to lack of instruction equipments and materials problems about the program. They also complained to lack of classroom and students desks. They emphasized that pedagogical formation was insufficiency, lack of self-sacrifice and motivation of Koran courses teachers. They complained to not take a vocation. The participants was related these problems outside of themselves. In fact, complained these problems are not real problems, but results of Koran courses teachers.

Keywords: Non formal religious education, summer Koran courses, Koran courses teachers, Problems of summer Koran courses

License: "The Views Of Koran Courses Teachers About The Problems Of Summer Koran Courses (Kayseri Sample)" by Mehmet KORKMAZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 157-175- İndir : 20110208.pdf

Yazar : Talip AYAR

Öz

Fetvâ emini, karşılaşılan bir takım problemler neticesinde, şeyhülislam adına fetvâ hizmetlerini yürütmek üzere tayin edilen kimseye verilen isimdir. Aslında ilk olarak bu göreve getirilen kimse, birebir fetvâ emini olarak isimlendirilmemiştir. Fetvâ makamına vekâlet eden Mehmed Muhyiddin Efendi, yaptığı görevden hareketle ilk fetvâ emini olarak kabul edilmektedir. Ancak çok geçmeden fetvâ emini unvanıyla da görevliler tayin edilmeye başlanmıştır. Böylesine bir başlangıca sahip olan Fetvâ Eminliği, XIX. yüzyıl başlarına kadar nispeten sade ve kurumsallıktan uzak, kişi odaklı bir görünüm arz ederken, belirtilen yüzyılın başlarından itibaren her geçen gün daha da kurumsallaşmıştır. Bu gelişmenin yaşanmasında en önemli dönüm noktası, bu kurumun bağlı bulunduğu Şeyhülislamlığın mekan açısından sabit bir yapıya kavuşmasıdır. Buna bağlı olarak, artan iş yüküne cevap verebilmek için, çok sayıda görevlilerin atanması, Fetvâ Eminliği’nin geniş kadrolu bir yapıya ulaşmasına yol açmıştır.
Bu çalışmada, fetvâ emini tayinini gerekli kılan sebepler, ilk fetvâ emini olarak kimin, ne zaman ve nasıl tayin edildiği, sözkonusu görevin ilk dönemlere nazaran nasıl etkin hale geldiği, daireyi sistematik bir yapıya kavuşturan düzenlemeler ve bu yapının kısımları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Şeyhülislam, Fetvâ, Fetvâ Eminliği

Lisans: Talip AYAR isimli yazarın "Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

An Effective Unit In Fatwa Services Of Ottoman Period: Fatwa Authority

Abstract

The Fatwa Authority is a title which is given to a person to carry out fatwa duties on behalf of shaikh al-islam when several problems emerge. Indeed, the firs appointee to this position was not named as Fatwa Authority. Mehmed Muhyiddin Efendi who stand in for the Fatwa position is acknowledged as the first Fatwa Authority, due to his duty. However the officers had been soon began to appoint as Fatwa Authority. While The Institution of Fatwa Authority which has such a beginning was relatively simple, away from institutionalism and person-centered until the beginning of 19th century, hereafter it had been institutionalized from day to day. The most important turning point in the realization of transformation is that the institution of shaikh al-islam, on which this instution depends, take a stable structure in terms of location. Accordingly, appointment of of large number of officials to the instution for meeting the increasing workload, transformed it into a large staff structure.
In this study, the causes which necessitates to assign a Fatwa Authority; who, how, and when was assigned as Fatwa Authority; how the instution has become more efficient in proportion to first period; and the regulations that make systematic it and the parts of this institution will be analyzed.

Keywords: Ottoman Government, Shaikh al-islam, Fatwa, Fatwa Authority

License: "An Effective Unit In Fatwa Services Of Ottoman Period: Fatwa Authority " by Talip AYAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 177-196- İndir : 20110209.pdf

Yazar : Yusuf TEMEL

Öz

Bu makalenin konusunun fıkıh usulündeki delalet bahislerinde kullanılan terimlere vaz’ediliş ve kullanılış maksatları açısından genel bir bakış olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu terimlerin ortak anlamları olup olmadığı irdelenmiş, usul ilminin tarihi sürecinde bu terimlerin anlamlarında daralmalar veya kaymalar olmuş mudur, eğer olmuşsa bu durum terimlerin ilk kullanım maksatlarının ihmalinden mi kaynaklanmaktadır, yoksa daha önceki usulcülerin eksik bıraktığı bir gediği doldurmak için midir, bunun üzerine fikir yürütülmüştür. Nasların anlam yönünden kapalı veya açık oluşunu ifade etmek için fıkıh usulünde kullanılan mücmel, mübeyyen, zahir, nass, hafi, müşkil gibi farklı terimlerin ifade ettiği anlam derecelerinin dilsel bir gerçeklik olduğu hatırlatılmış, fakat bu derecelerin izafi yani göreceli olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda Ali İmran Suresinin yedinci ayetinin genel anlamı yönünden ve özellikle içerdiği muhkem, müteşabih ve tevil kavramları yönünden, delalet bahisleri için bir ana taslak olarak düşünülmesinin mümkün olduğu üzerinde durulmuştur. Ayette zikredilen terimlerin ve bu terimlerin anlam örgüsünün iddia ettiğimiz göreceliliğe ve esnekliğe hangi yönlerden işaret ettiği açıklanmış, dikkatlice düşünüldüğünde bu terimlerin, nasların anlam yönünden bütünlüğünü ima ettiğine dikkat çekilmiştir. Bu anlamda ihkam, nasların birbirine anlam yönünden sağlam bir şekilde bağlanıp bütün hale getirilmesi, teşabüh ise bir nassın farklı anlamlara gelmeye müsait oluşu, farklı yönlere çekilmesinin dilsel olarak mümkün olmasıdır. Bu durum her ne kadar Arapçanın yapısındaki ifade esnekliğinden kaynaklanıyor olsa da, nihai sebep, nassı anlayıp yorumlarken diğer naslardan bihaber olunması, nassın kendi içine hapsedilmesi yani nassın bağlamının keşfedilememesi, bilinememesidir. İşte bu yönüyle te’vil, anlamı net olmayan, farklı yönlere çekilmesi mümkün olan diğer nasların gerektirdiği yöne çekilmesi, ona göre anlam verilmesidir. Te’vilin sözlük manası da buna işaret etmektedir. Yani net olmayan cümlenin anlamını,ona şeriatın bütünlüğü içerisinde uygun bir konum bulmak suretiyle netleştirmek, tabiri caizse taşı gediğine koymaktır. Bu aynı zamanda ihkam demektir ki muhkem ve müteşabihin göreceli şeyler olduğunu söylemiştik.
Mezkûr ayette ilimde derinleşenlere (er rasihun fil ilm) ve onların müteşabihatın te’vilini bildiklerine dikkat çekilmesi bu yüzden olsa gerektir. Zira Rasihun, şeriatın naslarına, hükümlerine ve bu hükümlerin tafsili ve genel maksatlarına vakıf olmak suretiyle şeriatın külli yapısını bilmektedirler. Anlamı net olmayan bir cümleye uygun bir konum bulmaları onlar için mümkündür. En azından müteşabih ifadeleri şeriata muhalif olan, onunla uyuşmayan bir anlama yormaktan emin olurlar. Bilenler için, şeriatın iç bütünlüğü, anlamı keyfi olarak yorumlaya müsaade etmez. Yine buna paralel olarak ayette kalplerinde meyil bulunanların yani istikameti kaybedenlerin müteşabihatın peşine düşmelerine dikkat çekilmiş onların te’vile meraklı oldukları ifade edilmiştir. Bu yaklaşımımızı destekleyen bir husustur. Şöyle ki insanoğlu, gerek doğru ve hak üzere bulunsun gerek yanlış, eksik, batıl üzere bulunsun, sürekli kendini kabul ettirmek, hakikat üzere olduğunu ispat etmek ister. Bir anlamda kendini tenzih eder. Bu yönüyle müteşabihat kalpleri eğri olanlar için elverişli bir tutamaktır. Zira anlamları esnek olan ve bağlamından koparılan müteşabihat onların iddialarını, tabiri caizse Allah’a (c.c )dahi onaylatmak için onlara imkân sunar. Bu yüzden onlara tutunurlar kalplerinde meyil olanlar. Kanaatimizce insanın bu zaafından dolayı, yani kendini isbat etme hırsından doğan tehlikeden dolayı Allah(c.c.) birçok ayette, kullarını kendisi adına yalan uydurmaktan sakındırmıştır.
Sonuç olarak mezkûr ayetin ihtiva ettiği muhkem, müteşabih ve tevil kavramları ve bu kavramların örgüsü ve birbiriyle bağlantısı dikkate alındığında, ayetin genel anlamıyla hitabı anlama metoduna işaret ettiği görülmektedir ki bu fıkıh usulünün konusudur. Bilindiği gibi fıkıh usulü nasları sağlam ve çelişkisiz bir şekilde anlamanın metodunu ortaya çıkarmak için ortaya konmuş kurallar bütünüdür. Bu yönüyle ayeti fıkıh usulünün çekirdeği, usulcülerin çabalarını da sonuç itibariyle ayet için yapılmış şerh çalışmaları olarak değerlendirebiliriz. Bu teorik boyuta ilaveten, ayet insanların hakikate yaklaşımlarındaki farklı ahlaki tutumlarını ima yoluyla gözler önüne sermekte, onlara bu hususta bir dua tavsiyesinde bulunup, ahiret hatırlatmasıyla hitama ermektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Yusuf TEMEL isimli yazarın "Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Yusuf TEMEL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği)

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 197-219- İndir : 20110210.pdf

Yazar : Mustafa KARAGÖZ

Öz

Ayetlerdeki durak yerleri, Kur’an’ın anlaşılmasında oldukça belirleyidir. Bu yüzden, bu alandaki faaliyetler nisbeten erken sayılabilecek bir dönemde başlamış ve son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, bazı durak yerleri, -istisnai olarak- ayetlerin bağlamsal anlamından farklı anlaşılmasına yol açmaktadır. Bu makalede, Bakara Sûresi 96. ayetine dayalı olarak, durak yerlerinin manaya olan etkisi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Vakf, İbtida, Secavend, Bakara 2/96, Mana

Lisans: Mustafa KARAGÖZ isimli yazarın "Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Effect Of Secāwends In The Verses On Meaning (In The Example Of The 96th Verse Of The Surah Baqarah)

Abstract

Secāwends in the verses are very detrminant for understanding of the Quran. Therefore, activities that is related with the field had been began in early times. Besides the most important studies were realised. However some Secāwends have been exceptionally caused to understand the verses as different from their contextual meanings. In this article it will be studied the effects of Secāwends on meaning on the basis of 96th verse of the surah Baqarah.

Keywords: Waqf, Ibtidā, Secāwend, 2. Baqarah 96, Meaning

License: "The Effect Of Secāwends In The Verses On Meaning (In The Example Of The 96th Verse Of The Surah Baqarah)" by Mustafa KARAGÖZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde)

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 221-234- İndir : 20110211.pdf

Yazar : Habil NAZLIGÜL

Öz

Ürdün’de halkın hadise büyük rağbeti vardır. Hadisler hemen herkes tarafından okunmakta, konuşulmakta, tartışılmakta, öğrenilip öğretilmekte, yaşanmaktadır. Bunun yansımaları eğitimde de olmaktadır.
Zorunlu öğretimin ilk yıllarından itibaren başlayan hadis öğretimi bu alandaki yükseköğretimle devam ettirilmektedir. Her seviyede tatmin edici ve bilimsel hadis öğretimi verilmektedir.
Hadisin en ciddi olarak ele alındığı ilgili yükseköğretim kurumlarında kaliteli ve zengin bir muhtevaya sahip hadis dersleri okutulmakta, ciddi ve yüksek nitelikli araştırmalar ve tezler ortaya konmaktadır.
Ürdün, hadis öğrenimi bakımından oldukça verimli ve yararlanılabilecek bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Habil NAZLIGÜL isimli yazarın "Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Hadıts Educatıon In Jordan

Abstract

People are in great demand to hadith in Jordan. Hadith are read by almost everyone, spoken, debated, taught, learned there. This is reflected in education.
Starting from the first years of compulsory education upper secondary education in this area continues to the teaching of Hadith. Each level provides a satisfactory education and scientific tradition.
The hadith was treated as the most serious quality and relevant higher education courses in a rich tradition with the content, serious and high-quality research and theses are put forward.
Jordan, the hadith is very efficient in terms of education and be considered as a useful resource.

Keywords: -

License: "Hadıts Educatıon In Jordan" by Habil NAZLIGÜL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

12. Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 235-245- İndir : 20110212.pdf

Yazar : J. Farhat ZIADEH / Çev. : Mustafa CANLI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: J. Farhat ZIADEH isimli yazarın "Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by J. Farhat ZIADEH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

13. Ritual Perspectives And Dimensions

Yıl : 201102 Sayı : 21 Sayfa : 247-250- İndir : 20110213.pdf

Yazar : İlkay ŞAHİN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İlkay ŞAHİN isimli yazarın "Ritual Perspectives And Dimensions" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Catherine BELL

Abstract

-

Keywords: -

License: "Catherine BELL" by İlkay ŞAHİN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2267
 • Edİtör : Şahin GÜVEN
 • Yazı İşlerİ : Mehmet DEMİRCİ
 • Editör Y. : Kadir KAN, Mustafa ULU
 • Mizanpaj : Mustafa ULU
 • Tanıtım : Cenan KUVANCI, Hüseyin ORAL, M. Sami ÖZDİL
 • Tarİh : 01.12.2011
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla