tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 7-33- İndir : 20120101.pdf

Yazar : Yavuz FIRAT

Öz

Okuma anlamına gelen Kur’an, öncelikle Hz. Peygamber (sav) tarafından okunmuştur. Kur’an lafızlarının okunuş formları sahabeye öğretilmiş, yanlış okunmaması konusunda tedbirler alınmıştır. Okunan Kur’an’ı,  kıraatiyle aynı anda anlamak arzu edilen bir durumdur. Ancak bu, herkes için mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla temelde tek şey olan Kur’an’ı okuma bir iş, onu anlamak için yapılması gerekenler başka bir iştir.
Kur’an’ın okunması ve anlaşılması meselesinde mana metne, metin ise okuma (kıraat) formuna muhtaçtır. Bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Zira metin olmazsa mana kalmaz. Önceki kitapların manasının kalmadığı gibi. Temelde bir olan şeylerin birini önemseyip diğerini önemsememek doğru değildir. İman ve samimiyetle yaklaşılırsa Kur’an’ı okuma ve anlama işi, uğraşanları için mükâfat kaynağı olur. Müslümanlar öncelikle Kur’an’ı usulünce okumaya gayret etmeli, güçleri nispetinde anlamaya çalışmalı, en önemlisi de düşünce, ahlak ve hayatını onun öğretisine göre şekillendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Kur’an, Mana, Metin

Lisans: Yavuz FIRAT isimli yazarın "Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

On Holy Qur'an's Resitation, Committing To Memory And Learning Its Meanining

Abstract

Quran which means recitation was primarily recited by the Prophet (pbuh) . The recitation forms of the Quranic words were taught to the companions and necessary precautions were taken to prevent wrong recitations. It is desirable to understand Quran at the same time with its recitation. But this is not possible  for everybody. Therefore recitation and understanding should be treated as separate  matters.
In the matter of reciting and understanding of Quran, meaning depends on text and text depensds on form of recitation. They complete each other. Without text there would be no meaning as in the case of previous books. It would not be correct to give importance to one thing and disregard another if both are basically same thing. If one approaches with belief and sincerity recitation and understanding of Quran becomes a source of reward. The muslims should try to recite Quran correctly and also try to understand it as much as they can, furthermore they should shape their moral values, their  thoughts and their lives according to Quranic teachings.

Keywords: Recitation, Quran, Meaning, Text

License: "On Holy Qur'an's Resitation, Committing To Memory And Learning Its Meanining" by Yavuz FIRAT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 35-59- İndir : 20120102.pdf

Yazar : Muhittin KAPANŞAHİN

Öz

Abbasilerin en meşhur halifelerinden biri olan Hârûn Reşîd zamanı, devletin en zirve dönemlerinden birini teşkil eder. Onun zamanında devlet her alanda büyük gelişmeler göstermiştir. Bununla birlikte devlete karşı muhalefet de hiç eksik olmamıştır. Başta Hâricîler olmak üzere Ali oğulları ve kabileci Arap toplulukları, Abbasilere karşı ayaklanma içine girmişler ve devleti oldukça meşgul etmişlerdir. Yemenî-Mudarî çekişmesi Şam ve civarında büyük tehlikeleri meydana getirmiştir. Horasan bölgesinde çıkan ayaklanmalar ve Suriye bölgesinde meydana gelen kabileci çekişmeler, Hârûn Reşîd’in Afrika’da meydana gelen ayaklanmalara yeterince müdahil olmasına engel olmuştur.  Şiî kökenli Yahya b. Abdullah ve İdris b. Abdullah ayaklanmaları Hârûn Reşîd’i oldukça uğraştırmış ve bu ayaklanmalardan birinin sonucunda Abbasi topraklarında İdrisîler devleti kurulmuştur. Ayrıca İfrîkıyye’de Abbasi egemenliğinin devam etmesi için Ağlebîlerin kuruluşuna da razı olunmuştur.  Devletin yönetiminden memnun olmayanların isyanları istedikleri hedefe ulaşamamışsa da Abbasi yönetimini oldukça meşgul etmiştir.  Özellikle Rafi b. Leys isyanı Hârûn Reşîd zamanında bastırılamayıp kendisinden sonraki döneme sarkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hârûn Reşîd, Hâricî, Şii, İsyan, Berberîler

Lisans: Muhittin KAPANŞAHİN isimli yazarın "Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları " başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Rebellions In The Period Of Harun Rashid

Abstract

The reign of Harun Rashid, one of the most famous caliphs of the Abbasids, constitutes one of the state’s peak periods. During his time, the state flourished in all areas. However, the opposition did not disappear against the state. Particularly Kharijites together with  Sons of Ali and tribal Arab communities revolted against the state and caused many troubles. The conflicts between Yemenis and Mudarris created tremendous dangers in and around Damascus. Revolts around Khorasan and conflicts among the tribes of Damascus region prevented Rashid from interfering enough with the uprisings in Africa. The revolts of Yahya b. Abdullah and İdris b. Abdullah who had Shia origination made Harun Rashid struggle with them and as a result of one of these revolts İdrisid State was established in Abbasid territory. Moreover, the foundation of Aglebi state was accepted in order to continue the Abbasid authority in Ifrikkiye. Although the revolts of those who were not contented with the state administration could not reach the desired goals, they made the Abbasid governors to deal with them for a long time period. Especially, the revolt of Rafi b. Leys could not be suppressed during Rashid’s reign and continued to the following period.

Keywords: Harun Rashid, Harici, Shiah, Revolt, Berberis

License: "Rebellions In The Period Of Harun Rashid" by Muhittin KAPANŞAHİN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Hamdi Yazır’da Hak Kavramı

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 61-85- İndir : 20120103.pdf

Yazar : Mehmet DEMİRCİ

Öz

Bu makale, Hamdi Yazır’ın fikirlerinde ve eserlerinde etkin olan hak kavramını aydınlatmaktadır. Öncelikle hak kavramı açıklanmış ve Yazır’ın dünyasında söz konusu kavramın önemine işaret edilmiştir. Daha sonra hak ile ilim arasındaki ilişki, son bölümde ise hak ile din arasındaki ilişkiye açıklık getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yazır, Hak, İlim, Din, Kur’an Dili

Lisans: Mehmet DEMİRCİ isimli yazarın "Hamdi Yazır’da Hak Kavramı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Concept Of Truth In Hamdi Yazir’s Thought

Abstract

This article, highlights the concept of truth/haqq that we frequently encounter in Hamdi Yazır’s thought, and works.  At first, the concept of truth, has been explained and pointed out its significance in Yazır’s thought. Then, the relation, between truth and knowledge; between truth and religion are described.

Keywords: Yazir, Truth/haqq, Knowledge, Religion, Language of Quran

License: "The Concept Of Truth In Hamdi Yazir’s Thought" by Mehmet DEMİRCİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I)

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 87-112- İndir : 20120104.pdf

Yazar : Abdulkadir BAYAM

Öz

Muallim Nâci (1849-1893), kaleme aldığı birçok eserle XIX. yüzyılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çeken meşhur bir Osmanlı müellifidir. Onun özellikle Türkçe’ye ilişkin çalışmaları, hem Osmanlı Devleti edebiyatçılarını hem de müsteşrikleri etkilemiştir.
Bu makâle, müellifin güzîde sözlüğü Lugat-ı Nâcî’nin Arap dili ve edebiyatı açısından taşıdığı önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır. O nedenle sözlükte kelimelerin anlamlarıyla ilgili şâhit getirilen âyetleri, hadisleri, şiirleri, meselleri, kelâm-ı kibârı ve hikmetli sözleri tahlil etmekte, ayrıca sözlüğün Arapça açısından bazı özelliklerini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî, Arap Dili ve Edebiyatı

Lisans: Abdulkadir BAYAM isimli yazarın "Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Studying Of The Arabic Language And Literature Elements In Lugat-I Nâcî (I)

Abstract

Muallim Nâci (1849-1893) was a famous Ottoman author calling attention to himself with his many works in the last quarter of the 19th century. His works, specially about Turkish language, influenced both the men of letters in the Ottoman Empire and the orientalists.
This article aims at pointing out the importance of Lugat-ı Nâcî, his distinguished dictionary in terms of the Arabic language and literature. Therefore it analyses the verses of the Koran, the hadiths, the poems, the proverbs, the sayings of the sages and the wise sayings given evidence to the meanings of the words in the dictionary. In addition it deals with some features of the dictionary with respect to Arabic language.

Keywords: Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî, Arabic Language and Literature

License: "Studying Of The Arabic Language And Literature Elements In Lugat-I Nâcî (I)" by Abdulkadir BAYAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 113-127- İndir : 20120105.pdf

Yazar : Mustafa CANLI

Öz

Belâğat ilmi; meânî, beyân ve bedî’ olmak üzere üç temel kısma ayrılır. Bunlardan Meânî; sözün yerinde kullanılması ile ilgili bir ilim dalıdır. Îcâz, musâvât ve itnâb, bu ilim dalı içerisinde yer alan edebî sanatlardandır. Az kelimelerle çok mânâlar ifade etme uslûbuna îcâz denmektedir. Cümlede lafızlarla anlamlar eşit miktarda yer alıyorsa bu tür ifadelere, musâvât denir ki genelde halkın konuşması bu tarzdadır. Eğer bir maksad, alışılagelmiş şeklin dışında daha çok lafızlarla anlatılıyorsa bu ifade biçimine de itnâb denir.
Edebiyatın çok canlı olduğu Arap toplumu içerisinden çıkan ve ümmî olan Hz. Peygamber (sav), kendisine peygamberlik makamının verilmesiyle birlikte, Arabın en fasîhi olmuştur. O, aynı zamanda Kurân dili olan konuştuğu dilin bütün sanatlarını ihtiva edecek şekilde sözlerini aktarmış; bu çerçevede îcâz, musâvât ve itnâb sanatlarını, en mahâretli bir şekilde kullanmıştır. Hz. Peygamber’in sözleri arasında, bu üç edebî sanattan musâvât tarzında söylediği sözler, çoğunluğu teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Hadis, Belâğat, îcâz, Musâvât, İtnâb

Lisans: Mustafa CANLI isimli yazarın "Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

In Traditions (Hadıth) Îjaz, Itnâb, And Musâwât

Abstract

The science of eloquence (belagat) can be devided into three main categories as; meani, beyan and bedi. Amongst these, Meani is a science regarding the appropriate use of language. Icaz, musavat and itnab are literary arts that fall under this branch. Icaz is the art of expressing multiple meanings with the use of few words. Where words and meanings are present in an equal proportion within a sentence,  this type of expressions are called musavat, which is the talking style that the public generally uses. If a purpose is being transmitted with the use of additional words contrary to the usual style, this type of expression is called itnab.
The Holy  Prophet who came out of the Arab society where literature was very vibrant and who was himself illiterate, became the most lucid of the Arabs after recieving prophethood. He transmitted his sayings in a style which contained all the artistic aspects of thelanguage he was speaking, which was also the language of the Qur’an. In this framework he used the literary forms of icaz, musavat and itnab in the most skillful and proficient way. Out of all the saying of the Prophet, the ones that are based on the artistic style of musavat form the majority amogst these three styles.

Keywords: The Holy Prophet, Hadith, Balaga, îjaz, Musawat, Itnâb

License: "In Traditions (Hadıth) Îjaz, Itnâb, And Musâwât" by Mustafa CANLI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 129-157- İndir : 20120106.pdf

Yazar : Nihat UZUN

Öz

Kur’ân âyetlerinin anlamı, onların tarihi ve tabii bağlamları içerisinde ele alındığında daha doğru bir biçimde ortaya çıkar. Bu sebeple âyetlerin sahih anlamları için ciddi bir arkaplan okuması yapılmalı ve âyetler bu okumalar eşliğinde anlamlandırılmalıdır.
Tarihi süreç içerisinde birçok âyetin bağlamından koparılarak anlaşılmaya çalışıldığı, bağlamı dışında istihdam edildiği bilinen bir gerçektir. Özellikle dirayet tefsiriyle ilgili olan bu konunun Hz. Peygamber ve onun ashabına kadar giden kökleri olduğu rivayet edilmektedir. Bu rivayetlere göre Rasulullah ve ashabından bazıları, bazı âyetleri bağlamı dışında farklı anlama gelecek şekilde değerlendirmişlerdir. Bu da bizim kimi âyetlerin tamamını ya da bir bölümünü bağlamı dışında farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanmamızı meşru kılabilir. Fakat ilgili rivayetler derinlemesine tahlil edildiğinde meselenin aslında bu şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu makalede özellikle İbn Âşûr’un tefsirindeki dokuzuncu mukaddimesinde yer verdiği örnekler üzerinden mesele incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Bağlam, Peygamber’in Tefsiri, İbn Âşûr, Tefsir Rivâyetleri

Lisans: Nihat UZUN isimli yazarın "Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Context Issue In The Prophetic Exegesis

Abstract

The meaning of Qur’anic verses occurs more accurately when they are dealed with in their historical and authentic contexts. Therefore, a comprehensive background reading should be done to get the authentic meaning of the verses and meaning of the verses should be given with this reading.
It is a well known truth that, in the historical process,many of the verses have been plucked and tried to be understood and employed outside of the context. This issue which is especially related to discernmental exegesis is reported to have roots reaching to the Prophet and his companions. According to these narratives, the Prophet and some companions gave meaning to some verses out of their contexts.This justifies our use of some verses wholly or partly out of their contexts in a way that they may have different meanings. But it appears that the issue is not actually the casewhen the mentioned narratives are analyzed in depth. In this article this issue will be examined through the examples Ibn Âshûr included in the ninth muqaddima in his work.

Keywords: Exegesis, Context, Prophetic Exegesis, Ibn Âshûr, Narratives of Exegesis

License: "The Context Issue In The Prophetic Exegesis" by Nihat UZUN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 159-188- İndir : 20120107.pdf

Yazar : Hüseyin GÜNDAY

Öz

Klâsik Arap edebiyatı kaynakları, Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşanan bazı olayları mizahi perspektifle sunan nükteli anlatılara geniş bir yer ayırmıştır. Müslüman mizahının önde gelen isimlerinden İbn Ebû ‘Atîk, ilk kuşak Müslümanlarınca sergilenen mizahın bazı seçkin örneklerini veren önemli bir tarihsel figürdür. Bu makale ona nispet edilen ve bir bölümü edebe mugayir bir tarzda kurgulanmış olan anekdotik malzemeyi konu ve tema açısından irdelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Klâsik Arap Edebiyatı, Mizah, Anekdot, İbn Ebû ‘Atîk

Lisans: Hüseyin GÜNDAY isimli yazarın "Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Witty Of The Campanion Generation: Ibn Ebû ‘Atîk

Abstract

The sources of classical Arabic literature devoted many pages for the humoristic narratives that occured in the Umayyad and Abbasid periods. One of the preeminent figures of Muslim humor and as a historical personage, İbn Ebû ‘Atîk, introduces us with some examples of the anecdotal narrations which the early Muslim generations produce. This article aims to study his epigrammatic materails both in theme and topic, some of which have an immoralist shade.

Keywords: Clasical Arabic literature, Humour, Anecdote, Ibn Ebû ‘Atîk

License: "The Witty Of The Campanion Generation: Ibn Ebû ‘Atîk" by Hüseyin GÜNDAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 189-203- İndir : 20120108.pdf

Yazar : Mehmet DALKILIÇ

Öz

Emevî Devleti (661-750) ilk kurulduğu dönemden yıkılış anına kadar birçok muhalif hareketin hedefinde yer almıştır. Siyasi amaçlı bu hareketler; Mervaniler döneminde zirveye ulaşmıştır. Bunların içerisinde en tehlikeli olanı; Abdurrahmân bin Muhammed bin Eş'as isyanı idi. Bu İsyan, Haccâc bin Yusûf es-Sekafî tarafından Sistân valisi olarak tayin edilen; Abdurrahmân bin Muhammed bin el-Eş'as tarafından başlatıldı. Ancak 81/700 yılında başlayan hareket uzun sürmedi ve 85/704 tarihinde tamamen sona erdi. Fakat Emevi Devleti’nin yapısı derinden sarsıldı. Bu yüzden bizler bu çalışmada Emeviler dönemi en tehlikeli muhalif hareketlerden birisini ele alıp, nedenleri ve tarihsel gelişimini açıklayacağız.

Anahtar Kelimeler: İbnü'l-Eş'as, Emevî Devleti, Haccâc bin Yusûf, Mervaniler Sistân

Lisans: Mehmet DALKILIÇ isimli yazarın "Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

One Of The Opposition Movements The Umayyads Period: The Revolt Of ‘Abd Al-Rahman Ibn Al-Ashath

Abstract

Umayyad State  (661-750) until the moment of the collapse of the first period of its establishment the target of many opposition movement has taken place. These movements for political purposes reached its zenith under Marwanids. Among these, the most dangerous was the revolt of Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath. This revolt was initiated by Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath who was appointed by Al-Hajjaj b. Yûsuf as governer of Sistân. But the movement that began in 81/700, did not continue for along time and it completely expired in 85/704.  However, the structure of Umayyad State was deeply shaken. Therefore, in this study we will approach one of the most dangerous  opposition movement the Umayyads period and explain its causes and historical development.

Keywords: Ibn al-Ash'ath, Umayyad State, Hajjaj b. Yûsuf, Marwanids, Sistân

License: "One Of The Opposition Movements The Umayyads Period: The Revolt Of ‘Abd Al-Rahman Ibn Al-Ashath" by Mehmet DALKILIÇ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 205-222- İndir : 20120109.pdf

Yazar : İdris TÜRK

Öz

Temel gayesi Allah’ı hoşnut etmek olan ibadetlerin farklı uygulanış biçimleri, onların kişinin bedenine, çevresine ve ruhuna yönelik başka faydalar da sağladığını gösterir. Tasavvuf erbabı, ibadetlerin özellikle insanın ruhuna bakan hikmetleri üzerinde durmuşlardır. Sûfîlere göre her bir ibadetin bâtınî bir anlamı ve sembolü olduğu manalar vardır. Bu durum ibadetlerin ayrı ayrı rükünleri için de geçerlidir. Bu makalede, temizlik olmasının yanında niyetle müstakil birer ibadet halini alan abdest ve guslün bâtınî anlamları üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken, alt başlıklar halinde, bu ibadetlerin rükünlerinin derûnî anlamlarına da yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Abdest, Gusül, Temizlik, Bâtınî Anlam.

Lisans: İdris TÜRK isimli yazarın "Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Commentaries Of Sûfîs About Ablution And Gusl’s Inner Meanings

Abstract

Although worshsip’s essential aims are contentment of Allah their different forms show that worships are useful for its performers body, surroundings and soul as well. As sûfîs believe that each worship has an inner meaning their commentaries about this topic have been focused on the worships’ and elements’ of worships profits for soul. This paper discusses the inner meanings of ablution and gusül (having a bath with the intention of worship). Our second aim is mentioning the inner meanings of the elements of these worships.

Keywords: Ablution, Gusl, Cleaning, Inner Meaning

License: "Commentaries Of Sûfîs About Ablution And Gusl’s Inner Meanings " by İdris TÜRK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 223-240- İndir : 20120110.pdf

Yazar : Fatih İBİŞ

Öz

Bu makale, dışsal ve düşünsel iki temel varlık alanı bağlamında, bir başka ifadeyle nesne ve kavram dolayımında düşüncenin ontik konumunu çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dışsal varlığın gerçekliği konusunda muhalif bazı düşünürler dışta tutulacak olursa neredeyse bir konsensus sağlandığı söylenebilir. Ancak konu zihinsel varlık olduğunda, böyle bir varlık biçiminin gerçekliği bir yana, böyle bir varlık alanının varlığı dahi tartışmalı hale gelmektedir. Anlamın, yeri geldiğinde öne geçerek dışsal varlığı öncelemesi hatta ötelemesi, onun ontik konumunun öyle ya da böyle sanal ve kurgusal bir şey olmadığı yönünde fikir vermektedir. Zihinsel varlığın gerçekliğinden söz edilecekse sınırları, diğer varlık türüyle kıyaslandığında konumunun ne olacağı bu çerçevede açıklığa kavuşturulması gereken konuların başında yer almaktadır. İslam düşünce geleneğinde “harici ve zihni vücut” başlığı altında ele alınan, Batı düşünce geleneğinde daha çok “kavram” eksenli bir tartışma olarak “ontik-ontolojik” karşıtlığı altında değerlendirilen bu konu, zihnin en önemli tefekkür ürünü olan düşüncenin ontik açıdan ne şekilde konumlandırıldığını ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Varlık, Vücud-u Harici, Vücud-u Harici, Zihin, Gerçeklik, Hakikat

Lisans: Fatih İBİŞ isimli yazarın "Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Problematic Of True Existence: Ontic Situation Of Idea

Abstract

This paper aims at defining the idea in relation to notion within the context of external and ideational realm of existence. There is a consensus on the reality of external existence except a few philosophers who purport some marginal analysis. As far as mental existence is concerned, not to speak of it's reality; existence of this kind of entity is also highly controversial topic. Thus, it can be asserted that the ontic state of meaning is not virtual and fictive. Because, the meaning not only priorities the external existence, but can transcend it. So far as mental existence is concerned, especially it's border in comparison with other kind of beings, the stance of meaning is secured the leading position among the topics, which are subject to interpretation in this regard. Themes of 'external and mental existence' in the Islamic thought reveals the idea, which is the important product of mind in terms of contemplation, in what way it is positioned. As a notion, the Western thought elaborates themes of 'external and mental existence' within the context of ontic versus ontology.

Keywords: Being, Existence, Object, İdea, Mind, Reality, Truth

License: "The Problematic Of True Existence: Ontic Situation Of Idea" by Fatih İBİŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 241-250- İndir : 20120111.pdf

Yazar : Erol ERKAN

Öz

Bu çalışma din derneklerini teorik olarak sivil toplum temelinde incelerken derneklerinin sivil toplum kuruluşu olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını tartışmaktadır. Çalışmada din derneklerinin gönüllülük ilkesi ve şiddet karşıtlığı gibi nitelikleriyle sivil toplum kuruluşu olarak görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Din Dernekleri

Lisans: Erol ERKAN isimli yazarın "Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Religious Associations As Civil Society Organizations

Abstract

While evaluating the religious associations on the basis of civil society theoretically, this article discusses if they could be named as civil society organizations or not. The study observes religious associations as civil society organizations since they are organized on voluntary basis and stand against violence.

Keywords: Civil Society, Civil Society Organizations, Religious Associations

License: "Religious Associations As Civil Society Organizations" by Erol ERKAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

12. Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 251-273- İndir : 20120112.pdf

Yazar : Sami KİLİNÇLİ

Öz

İslam davetinin başladığı Mekke’de nüfusun genelini müşrikler oluşturmakla birlikte az sayıda Yahudi ve Hıristiyan da bulunmaktaydı. Aynı zamanda Arabistan’ın Taif, Fedek, Teyma, Hayber ve Medine gibi şehirlerinde, Hire ve Necran gibi bölgelerinde, ayrıca Bizans ve Habeşistan gibi komşu ülkelerde de Yahudi ve Hıristiyanlar yaşamaktaydı. Bundan dolayı, Hz. Peygamber ve müminler ile Ehl-i Kitap arasında birtakım ilişkiler vuku bulmaktaydı. Bu makalede, müminler ile Ehl-i Kitap arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin yoğunluk düzeyi ve içeriği ortaya konulacak, bunun yanında söz konusu ilişkilerin Mekke döneminde nazil olan ayetlere nasıl yansıdığı meselesi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekkî sureler, Ehl-i Kitap, İslam Daveti, Mekke dönemi

Lisans: Sami KİLİNÇLİ isimli yazarın "Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Relationship Of Mu’mins (Belıevers) With People Of The Book In Meccan Surahs

Abstract

In Mecca, where the Islamic invitation began, Mushriks had comprising the general public with few numbers of Jews and Christians. At the same time, there had been Jews and Christians in the cities of Arabia like Ta’if, Fedek, Tayma, Hayber and Madinah; regions like Hire and Najran; as well as in neighboring countries like Byzantine and Habashistan. Therefore, yet it is not so strong, Prophet Muhammad and Mu’mins had relationship with people of the book. In this article, we deal with the relationship of Mu’mins with People of the Book; intensity and content of this relationship and how it is placed in verses of the Qur’an throughout the process of the invitation of the Qur’an.

Keywords: Meccan Surahs, People of the Book, Islamic invitation, Meccan period

License: "Relationship Of Mu’mins (Belıevers) With People Of The Book In Meccan Surahs" by Sami KİLİNÇLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

13. Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 275-292- İndir : 20120113.pdf

Yazar : Vincent J. CORNELL / Çev. : M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

Öz

Bu makalede Merînîler döneminde Fas’ta, âlim ile sûfî, fakih ile mistik, ya da şeriat ile hakikat arasındaki ezeli anlaşmazlığın epistemolojik boyutları tartışılacaktır. Ayrıca söz konusu bu dönemde ve bu belirli bölgede sufilerin ve fakihlerin velî/velayet tanımları arasındaki farklılıklar tasvir edilecektir. Diğer taraftan bu makalede, Merînîler döneminde Fas’ta, Müslüman toplumda fakih ile sufi (fakir) arasındaki gerilimin tam merkezinde yatan otorite meselesi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Merînîler Döneminde Fas, Velî/Velâyet, Fakih, Sufi, Otorite

Lisans: Vincent J. CORNELL isimli yazarın "Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Faqih Versus Faqir In Marinid Morocco: Epistemological Dimensions Of A Polemic

Abstract

In this essay, the epistemological dimensions of the eternal conflict between scholar and sufi, legist and mystic or revealed Pathway (sharia) and Truth (haqiqa) in Marinid Morocco, will be discussed. Likewise, it will be described that the differences between the definitions of saint and sainthood (wali/walâyet) according to the jurists and mystics during this period and in this particular region. On the other hand, it will be contended in this article that the issue of authority lies at the heart of the tension between the legist and the sufi in Muslim society in Marinid Morocco.

Keywords: Marinid Morocco, Saint/Sainthood, Jurist, Mystic, Authority

License: "Faqih Versus Faqir In Marinid Morocco: Epistemological Dimensions Of A Polemic" by Vincent J. CORNELL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

14. Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 293-299- İndir : 20120114.pdf

Yazar : John MALTBY; Liza DAY / Çev. : Mustafa KOÇ

Öz

Bu ampirik araştırmada, İngiliz yetişkin denekler üzerinde maneviyât ile kişilik arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu çalışmada analiz edilen maneviyât olgusu, kendi içerisinde ‘(ı) dışsal / ritüel, (ıı) içsel / akıcı, (ııı) varoluşsal / düşünceli ve (ıv) alçak gönüllülük / kişisel yöneliş’ olmak üzere toplam dört boyutta ele alınırken; kişilik olgusu ise, ‘(ı) psikotiklik, (ıı) nevrotiklik ve (ııı) dışadönüklük’ olmak üzere toplam üç boyutta analiz edilmiştir. Sözü edilen bu psikolojik olguları psikometrik açıdan değerlendirebilmek amacıyla da, ölçme aracı olarak ‘Manevî Bağlılık ve İnançlar Ölçeği’ ile ‘Düzeltilmiş Eysenck Kişilik Envanteri’nin Kısaltılmış Formu’ kullanılmıştır. 179 yetişkin denekten oluşan örneklem grubundan elde edilen veriler, Pearson Moment Korelasyon Analizi Tekniği kullanılarak istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak bu çalışmadan ortaya çıkan bulgular, Eysenck’in diğer kişilik boyutlarına göre özellikle dışadönüklük boyutunun, manevî bağlılık ve inançlara daha fazla dayanak oluşturduğu önerisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Eysenck’in Kişilik Teorisi, Maneviyât, Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Envanteri, Manevî Bağlılık ve İnançlar Ölçeği

Lisans: John MALTBY; Liza DAY isimli yazarın "Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Relationship Between Spirituality And Eysenck’s Personality Dimensions: A Replication Among English Adults

Abstract

The relationships between spirituality and personality on English adults have been researched in this empirical study. While on one hand, considering the operated spirituality phenomenon into four dimension, including ‘(ı) external / ritual, (ıı) internal / fluid, (ııı) existential / meditative and (ıv) humility / personal application’; on the other hand, personality phenomenon have been analyzed into three dimension, including ‘(ı) psychoticism, (ıı) neuroticism and (ııı) extraversion’. In aiming to evaluate this mentioned psychological phenomenon with psychometric perspective, ‘Spiritual Involvement and Beliefs Scale’ and ‘The Abbreviated Form of Revised Eysenck Personality Questionnaire’ as the main measure tools have been used.  At this respect, a statistical technique, “Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient” have been applied on data obtaining from sample group, consisting of 179 adults. As a result, it is observed that the finding of this study supports the suggestion that especially “extraversion” dimension rather than Eysenck’s other personality dimensions underpins spiritual involvement and beliefs.

Keywords: Eysenck’s Personality Theory, Spirituality, Revised Eysenck Personality Questionnaire, Spiritual Involvement and Beliefs Scale

License: "The Relationship Between Spirituality And Eysenck’s Personality Dimensions: A Replication Among English Adults" by John MALTBY; Liza DAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

15. Metin Tenkidi

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 301-305- İndir : 20120115.pdf

Yazar : Fatma Betül ALTINTAŞ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Fatma Betül ALTINTAŞ isimli yazarın "Metin Tenkidi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Salahattin Polat

Abstract

-

Keywords: -

License: "Salahattin Polat" by Fatma Betül ALTINTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

16. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı

Yıl : 201201 Sayı : 22 Sayfa : 307-311- İndir : 20120116.pdf

Yazar : Ayşe UÇAR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ayşe UÇAR isimli yazarın "Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Mustafa ÖZTÜRK

Abstract

-

Keywords: -

License: "Mustafa ÖZTÜRK" by Ayşe UÇAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2769
 • Edİtör : Şahin GÜVEN
 • Yazı İşlerİ : Mehmet DEMİRCİ
 • Editör Y. : Mustafa ULU
 • Mizanpaj : Mustafa ULU
 • Tanıtım : Cenan KUVANCI, Hüseyin ORAL, M. Sami ÖZDİL
 • Tarİh : 01.06.2012
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla