tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 7-33- İndir : 20120201.pdf

Yazar : Mehmet KORKMAZ

Öz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Müslüman halka sunduğu din hizmetinde camilerin önemli bir yeri vardır. Camilerdeki din hizmeti imamlar tarafından yürütülmektedir. İmamların bu hizmeti ne oranda başarıyla yerine getirebildiğini görmek amacıyla camiler ve din görevlileri belli zamanlarda denetlenmektedir. Denetim işlemleri din hizmetinin standartlarının geliştirilmesinde, görevlilerin niteliğinin geliştirilmesinde, mesleki motivasyonlarının yükseltilmesinde, sunulan hizmetin kalitesinin görülmesinde önemlidir.
Ülkemiz camilerinde gerçekleştirilen denetim işlemlerinin yukarıda bahsi geçen bu işlevlere ne ölçüde sahip olduğu tartışılabilir. Zira çok defa bu hizmetler caminin temizlik ve düzenine bakılması, bir takım evrakların kontrol edilmesi, görevlilerin kılık-kıyafetlerine, kişisel tutum ve davranışlarına takılıp kalınması vb. gibi bazı şekilsel unsurlarla sınırlı kalabilmektedir. Hiç şüphesiz bunlar cami hizmetleri ve din görevliliği için dikkate değer hususlardır. Ancak denetimlerde salt şekilsel unsurlarla yetinilmesi, din görevlilerine ve onların yürüttüğü hizmetlerin niteliğini geliştirmeye yeterince katkı sunmayabilir.
Bu makalede din görevlilerinin camilerdeki denetim işlemlerine ilişkin görüşleri ele alınmıştır.  Araştırma 2011 yılında Kayseri’de yapılmıştır.  Araştırmaya 110 görevli katılmış, veriler anket yoluyla toplanmıştır.  Araştırmaya katılan görevliler denetimlerin sayısı, şekli, yöntemi gibi konularda önemli birtakım eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir. Camilerdeki denetimlerin kendilerinin gerçekleştirdikleri görevlerini niteliğini, mesleki motivasyonlarını geliştirici yönünün düşük kaldığını, kendilerine pek çok alanda yeterince katkı sağlamadığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Camiler, Din görevlileri, Din Hizmeti, Denetim

Lisans: Mehmet KORKMAZ isimli yazarın "Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Opinions Of Imams Concerning The Supervision Process In The Mosques: Kayseri Sample

Abstract

The mosques have an important place in the religious service that the Department of Religious Affairs provides to the Muslim society. The religious service in mosques is performed by Imams. The mosques and imams are inspected at certain times so as to see how successfully the Imams perform this duty. Supervision process is crucial in developing the standards of religious service, improving the attributes of the imams, increasing the vocational motivation and seeing the quality of the service provided.
It may be discussed that to what extent the supervision process carried out in our country’s mosques has these functions mentioned above. This is because these services may often be limited by some formalistic factors such as looking at the cleanliness and order of the mosques, checking certain documents, being obsessed about the attire, personal attitude and behavior of the imams. Beyond any doubt, these are notable subjects for mosque service and being a profession. However, being contented with only formalistic factors in inspections may not contribute decently to the imams and the quality of the service that they perform.
In this article, the opinions of imams regarding the supervision process in mosques are taken in hand. The research was done in 2011 in Kayseri. 110 imams participated in the research and the data was collected by survey. The imams participating in the research noted that there were some important deficiencies on such issues as the number, form and method of the supervisions. They cited that the improving aspect of the inspections in mosques fell down on improving the quality of the duty that they perform and their vocational motivation and also it didn’t contribute efficiently to themselves in a wide selection of fields.

Keywords: Mosques, Imams, Religious Service, Supervision

License: "The Opinions Of Imams Concerning The Supervision Process In The Mosques: Kayseri Sample" by Mehmet KORKMAZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Arapça’da Mürekkeb Harfler

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 35-50- İndir : 20120202.pdf

Yazar : Ali YILMAZ

Öz

Sözlüklerde harf, bir şeyin yanı kenarı şeklinde geçer. Istılah olarak ise harf “Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her birisidir” şeklinde tarif edilmektedir. Mürekkeb harfler Arapçada sıkça kullanılmaktadır. Mürekkeb harfler, önceden kendilerine ait bir manası olsun veya olmasın harflerin birleşmesinden sonra yeni bir anlam kazanırlar. Bu harflerin bazıları cümle başında kullanılırken bazıları da cümle içinde kullanılırlar.

Anahtar Kelimeler: Gramer, Harf, Mürekkeb harfler

Lisans: Ali YILMAZ isimli yazarın "Arapça’da Mürekkeb Harfler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Compound Prepositions In Arabic

Abstract

In the dictionaries letter is described as well as the edge of one thing. In the tradition usage the letter: Signs which read and write the alphabet. These letters are often used in Arabic Language. These letters carry a new meaning to incorporating. Some of these letters are used at the beginning of the sentence and some of used in the sentence.

Keywords: Grammar, Letter, Combined preposition

License: "Compound Prepositions In Arabic" by Ali YILMAZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II)

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 51-84- İndir : 20120203.pdf

Yazar : Abdulkadir BAYAM

Öz

Muallim Nâci (1849-1893), kaleme aldığı birçok eserle XIX. yüzyılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çeken meşhur bir Osmanlı müellifidir. Onun özellikle Türkçe’ye ilişkin çalışmaları, hem Osmanlı Devleti edebiyatçılarını hem de müsteşrikleri etkilemiştir.
Bu makâle, müellifin güzîde sözlüğü Lugat-ı Nâcî’nin Arap dili ve edebiyatı açısından taşıdığı önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır. O nedenle sözlükte kelimelerin anlamlarıyla ilgili şâhit getirilen âyetleri, hadisleri, şiirleri, meselleri, kelâm-ı kibârı ve hikmetli sözleri tahlil etmekte, ayrıca sözlüğün Arapça açısından bazı özelliklerini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî, Arap Dili ve Edebiyatı.

Lisans: Abdulkadir BAYAM isimli yazarın "Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Studying Of The Arabic Language And Literature Elements In Lugat-ı Nâcî

Abstract

Muallim Nâci (1849-1893) was a famous Ottoman author calling attention to himself with his many works in the last quarter of the 19th century. His works, specially about Turkish language, influenced both the men of letters in the Ottoman Empire and the orientalists.
This article aims at pointing out the importance of Lugat-ı Nâcî, his distinguished dictionary in terms of the Arabic language and literature. Therefore it analyses the verses of the Koran, the hadiths, the poems, the proverbs, the sayings of the sages and the wise sayings given evidence to the meanings of the words in the dictionary. In addition it deals with some features of the dictionary with respect to Arabic language.

Keywords: Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî, Arabic Language and Literature.

License: "Studying Of The Arabic Language And Literature Elements In Lugat-ı Nâcî" by Abdulkadir BAYAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 85-103- İndir : 20120204.pdf

Yazar : Emrullah FATİŞ

Öz

Bu makalemizde, Şia’nın İmamet inancıyla ilgili motiflerin onların diğer bazı inanç esaslarını nasıl etkilediğini inceledik. Bu motifler İmamiye Şia’sının belirlediği bazı inanç esaslarına ve ibadetlerine kadar girmiştir. Şia bu nazariyeyi inkâr edenlerin küfre düştüğüne inanmaktadırlar.
Şia’da devlet başkanı seçimle değil vahiyledir. Buna göre ilk halife Hz. Ali’dir. Vahiy ile atanmıştır. Bazı Şii kaynaklara göre, bu vahiyler elimizdeki Kur’an’dan silinmiştir. Vahiy ile atanma işi Muhammed Mehdi’ye kadar devam etmiştir. Şia’da Muhammed Mehdi’nin ölmediğine, kaybolduğuna, Mehdi olarak geri döneceğine inanılır. O giderken vekil imamları da tayin etmiştir.  Böylece Şia, devlet başkanlığının belli kişilerin elinde kalmasını başarmıştır.
 Şia’ya göre, hadislerin rivayet zincirinde masum imamın bulunması birinci derecede önem taşımaktadır. Bu yolla da imamet nazariyesini tehlikeden korumaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Şiilik, Masum İmamlar, İmamet, Ehl-i Sünnet, Velayet, Velayet-i Fakih.

Lisans: Emrullah FATİŞ isimli yazarın "Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Shia’s Principles Of Faith Shaped With The Imamate

Abstract

In this article, we analyzed how it affects the İmamate Shiite’s motifs related to imamate belief and the effects of these motifs on some other principles of theır faıth. These motives included Şia’s some of the fundamentals of belief and also their worship. The Shia believe that those who denied these theories has fallen into kufr.
In Shiite the head of state is not by election but his selection is only possible by revelation. According to this the first caliphis is holy Ali. According to some of Shiite sources, he has been appointed through revelation, these revelations had been annulled from Koran that we have. Status the appointment of revelation continued until the appointment of Muhammad Mahdia. According to the Shiite belief is believed that Muhammad Mahdi's not dead, and his disappeared, and he will return as the Mahdi. He had also determined the proxy imams when he was going. Thus, Shiite, has managed to remain in the hands of of certain people of the İmamate. According to the Shiite, participation of innocent imam in chain of hadith narrated have the primary importance. In this way they keep the theory of İmamate from dangers.

Keywords: Shi'ism, Infallible Imams, İmamate, Muslim Orthodoxy, Velayet, Velayet-e Faqih.

License: "Shia’s Principles Of Faith Shaped With The Imamate" by Emrullah FATİŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 105-129- İndir : 20120205.pdf

Yazar : Musa AKPINAR

Öz

Kur’an’ın yedi harf üzere indirildiğini bildiren rivayetlerden anlaşılan, yedi harfin, Kur’an’ın okunması konusunda kolaylık getirdiğidir. Bu kolaylık, Kur’an’ın yazılı metninden okuyup öğrenmekten ziyade dinleyerek öğrenmeyle ilgilidir. Dolayısıyla yedi harf konusu, o günkü Arap yazısının noktasız ve harekesiz olmasından kaynaklanan kıraat sorunları bir yana bırakılırsa, Kur’an’ın yazılı metnini doğrudan ilgilendiren bir konu değildir. Yedi harfle getirilen kolaylığın amacı, Kur’an’ın anlaşılması ve mesajının insanlara ulaştırılmasıdır. Peygamberlerin en önemli görevi, Allah’tan gelen bilgileri muhataplarına tebliğ etmektir. Tebliğ ise ancak mesajın anlaşılmasıyla gerçekleşir.

Anahtar Kelimeler: Yedi Harf, Kolaylık, Mesaj, Tebliğ.

Lisans: Musa AKPINAR isimli yazarın "Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Evulation Of Reports Related With Seven Letters From The Point Of Understanding The Quran And Its Notification

Abstract

We understand from the reports that The Quran was sent upon those seven letters due to the easiness of reading and understanding of the messages. This easiness is related by learning through listening more than learning The Quran by reading from a written text. Therefore, beside reading problems that stemmed from reading Arabic texts being without punctiation marks in those days, Seven letters matter is not an issue that is directly related with the written text of The Quran. The most important duty of The Prophets is to report the messages of Allah to adressed people. The notification can only be accepted if it is cleary understood by concerned.

Keywords: Seven Letters, Easiness, Message, Notification.

License: "The Evulation Of Reports Related With Seven Letters From The Point Of Understanding The Quran And Its Notification" by Musa AKPINAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 131-147- İndir : 20120206.pdf

Yazar : Ahmet YILDIZ

Öz

Normatif etiğin temel sorularından birisi “Doğru eylemleri doğru kılan nedir?” sorusudur. Bu soruya cevap olarak sunulan görüşler sonuççu görüşler ve deontolojik görüşler olarak iki genel başlıkta değerlendirilmektedir. W. D. Ross’un ahlâk teorisi deontolojik teorilerin en iyi örneklerinden birisidir. O, sonuççu teorilerin doğru eylemlerin doğruluğunun tek ölçütünün onların üretecekleri iyi sonuçlar olduğu görüşünü reddetmiş ve belirli eylem tiplerinin sonuçlarından bağımsız olarak doğru olduğunu savunmuştur. Bu makalede W.D. Ross (1877-1971)’un sonuççu teorilere yönelttiği eleştiriler ve geliştirmiş olduğu “ilk görünüşü itibariyle ödev” ahlâkı ele alınmıştır. Ross’un normatif ahlâk teorisi ele alınırken onun başvurduğu metodolojiye dikkat çekilmiş ve bu metodolojinin onun meta-etik alandaki görüşleri ile bağlantısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: W. D. Ross, Doğru Eylemler, Sonuççu Teoriler, “İlk Görünüşü İtibariyle” Ödev, Aktüel Ödev.

Lisans: Ahmet YILDIZ isimli yazarın "W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

W.David Ross’s Arguments Against Teleological Theories And His Ethical Theory Of Prima Facie Duty

Abstract

One of the main questions of normative ethics is “What makes right acts right?” There are two different approaches to this question: teleological and deontological approaches. Ross’s ethical theory is a good example of deontological theories.  Ross’s main question for which he sought answer is “What makes right acts right?”.  Ross, as a deontolojist, has denied the teleolojical thesis that “what makes right acts right is their producing good consequences” and argued for rightness of some act types independent of their consequences. In this article we have discussed Ross’s  arguments against teleological theories and his theory of “prima facie duty”. While discussing his normative ethical theory we have taken attention to his methodology and tried to evaluate relation of this methodology with his views in meta-ethics.

Keywords: W. D. Ross, Right Acts, Teleological Theories, Prima Facie Duty, Actual Duty.

License: "W.David Ross’s Arguments Against Teleological Theories And His Ethical Theory Of Prima Facie Duty" by Ahmet YILDIZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Sosyolojik Yönüyle Ahlak

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 149-172- İndir : 20120207.pdf

Yazar : Ayşe KARAKÖSE

Öz

Ahlak, bireyin toplumsallaşmasına ve topluma geliştirici yönde katkı sağlamasına imkân veren bir gerçekliktir. Ahlak, toplumsal boyutu ve yansımaları yönüyle sosyolojinin önemli bir konusudur. Öncelikle, çeşitli düşünürlerin ahlakı dayandırdıkları ölçütler ve ahlakın toplumsal kaynaklarına yer verilmiştir. Sosyolojik yönü bakımından ahlakın iç ve dış bağlantıları başlığında niyet, en yüksek iyi, doğru arayışı, vicdan, sorumluluk bilinci, toplumsal norm ve kuralların önemine dikkat çekilmektedir. Bu çalışmada toplumsal bir gerçeklik olarak ahlak fenomeni, ahlak sosyolojisine bir giriş mahiyetinde sosyolojik açıdan ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Ahlak Öğretileri, Niyet, Vicdan, Sorumluluk.

Lisans: Ayşe KARAKÖSE isimli yazarın "Sosyolojik Yönüyle Ahlak" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Morality From A Sociological Perspective

Abstract

Morality is a reality that enables the individual to socialize and contribute to the development of society. Morality is an important topic in sociology with respect to its scope and repercussions. First of all, criteria upon which different understandings of morality are based and its sociological origins are included. Intention, quest for highest right and truth, conscience, consciousness of reponsibility, and sociological norms and rules are dealt with from a sociological point of view under the heading of internal and external connections. This study deals with the phenomenon of morality as a sociological reality at an introductory level.

Keywords: Morality, Teachings of Morality, Intention, Conscience, Responsibility

License: "Morality From A Sociological Perspective" by Ayşe KARAKÖSE is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 173-185- İndir : 20120208.pdf

Yazar : İbrahim KESKİN

Öz

Oryantalizm, Batı’nın Doğu toplumlarını nasıl anladığı ve yorumladığına göndermede bulunur. Söz konusu anlama ve yorumlama emperyalist yayılmayla da el ele gider ve Batı’nın kendi konumunu tahkim etmeye ve meşrulaştırmaya yönelik işler. Batı karşısında yaşanan düşüş oryantalist söylemin İslam dünyası entelektüelleri tarafından içselleştirilmesine sebep olmuştur. Tarihsel dönemleştirme ve geri kalmışlık problemine yönelik yerli entelektüellerin değerlendirilmelerine bakıldığında oryantalizm’in izlerini açıkça görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, İslam, Modernleşme, Batı, Doğu, Emperyalizm, Self-Oryantalizm.

Lisans: İbrahim KESKİN isimli yazarın "İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Traces Of Orientalism In The Attemps Of Modernisation In Islam

Abstract

Orientalism refers to how the West understands and interprets the eastern societies. Such understanding and interpretation goes hand in hand with the imperialist expansion and subserves to strengthen and justify the position of the West. The decline of the Islamic world caused internalization of the orientalist discourse by the intellectuals of the Islamic world. When focused on the evaluations of these intellectuals regarding the periodization and classification of the historical processes and their approach to the problem of backwardness, it is possible to see the traces of Orientalist viewpoint.

Keywords: Orientalism, Islam, Modernisation, West, East, Imperialism, Self- Orientalism.

License: "The Traces Of Orientalism In The Attemps Of Modernisation In Islam" by İbrahim KESKİN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 187-213- İndir : 20120209.pdf

Yazar : Mehmet DİRİK

Öz

Kürtaj konusu sıkça gündeme gelmekte çeşitli boyutlarıyla farklı ortamlarda tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kürtajı tartışmak değil, hamileliğin sonlanmasının müsebbibi haksız fiil sahibine verilecek cezaları bir bütün halinde değerlendirmektir. Hiç kuşkusuz İslam dini insan yaşamına büyük önem vermiş, onu korumuş ve ihlal edeni cezalandırmıştır. Hamile bir kadından bazı ibadetlerin ve cezaların ertelenmesi, rahimdeki cenine müdahaleye getirilen sınırlandırmaların ve buna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak cezaların varlığı, İslam Hukukunda, fizik varlığıyla mevcut insanlara tanındığı gibi, cenine de yaşama hakkı tanındığını göstermektedir. İslam Hukukunda rahimdeki bir bebeğin yaşamını sonlandıran katil şu cezalardan bir veya bir kaçıyla cezalandırılır: Kısas, gurre, diyet, kefâret, mirastan mahrumiyet ve bunlardan ayrı veya bunlara ilave ta‘zîr kapsamında bir yaptırım.

Anahtar Kelimeler: Cenin, Kısas, Gurre, Diyet, Kefâret, Mirastan Mahrumiyet ve Ta’zîr

Lisans: Mehmet DİRİK isimli yazarın "İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Punishments Of Crimes Of Killing Fetus In Islamic Law

Abstract

The subject of abortion occasionally has become a current issue and has been debated with various dimensions in different settings. The aim of this article is not a discussion of abortion, but to evaluate wholly the punishment of person ending the pregnancy with an act of injustice. In fact, Islam places great value on human life, protects it and punishes who violates this right. To be postponed some worshiping and sentences from pregnant woman; to exist restrictions of interference with fetus in the uterus and to exist penalties toward violators these restrictions indicate that fetus also has the right of life. In Islamic Law, any murderer ending the life of fetus in the womb is penalized with one or more of these punishments: retaliation, ghurrah (compensation), diyah (blood money), kaffarah (expiation), disinheritance and ta’zir apart from these or together with these.

Keywords: Fetus, Retaliation, Ghurrah, Diyah, Kaffarah, Disinheritance and Ta’zir.

License: "The Punishments Of Crimes Of Killing Fetus In Islamic Law" by Mehmet DİRİK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. في تاريخ الفكر الجمالي

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 215-227- İndir : 20120210.pdf

Yazar : Ahmed Enis El-HASSÛN

Öz

تناول هذا البحث بشكل موجز تاريخَ الفكر الجمالي  عبر القرون الأولى وأهم النظريات الجماليّة منذ العصر اليوناني القديم وحتى العصور الوسطى وصولاً إلى عصر النهضة، وذلك من خلال الوقوف على أهمّ الآراء الجماليّة، ثم الانتقال إلى نشأة النظرية الجماليّة في الفكر العربي الإسلامي وما كان لها من آراء وتأثير على المفكّرين المسلمين المتصوفين من الجيلاني إلى السهروردي وابن الدّباغ وغيرهم، حيث جاءت هذه النظريات الجمالية متناثرة في كتبهم الفلسفية وآرائهم الصوفيّة استناداً على القرآن الكريم بوصفه المصدر الأساسيّ في الفكر الفلسفي الإسلامي

Anahtar Kelimeler: الجمال، الفكر، التاريخ

Lisans: Ahmed Enis El-HASSÛN isimli yazarın "في تاريخ الفكر الجمالي" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The History Of Aesthetic Thought

Abstract

Bu araştırma, kısaca, ilk asırlar boyunca estetik düşüncesinin tarihini, Antik Yunan çağından orta çağ da dahil kalkınma çağına kadar en önemli estetik nazariyelerini ele almaktadır.
Amacımız, en önemli estetik görüşlerine vakıf olmak, Arap-İslam düşüncesindeki estetik düşüncesinin ortaya çıkışını, Geylânî’den Sühreverdî, İbn Debbağ ve diğerlerine kadar onunla ilgili görüşleri ve müslüman mutasavvıf düşünürlere etkisini ortaya koymaktır.
Bu estetik teorileri, İslam felsefesi düşüncesindeki temel kaynak Kur’an-ı Kerime istinaden onların felsefi kitaplarında ve tasavvufi görüşlerinde dağınık halde bulunmaktadır.

Keywords: Estetik, Düşünce, Tarih

License: "The History Of Aesthetic Thought" by Ahmed Enis El-HASSÛN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur?

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 229-243- İndir : 20120211.pdf

Yazar : James W. JONES / Çev. : Behlül TOKUR; Metin GÜVEN

Öz

Sayıları her geçen gün artmakta olan birçok yeni çalışma; dinî inanç, dinî pratik,  zihinsel ve fiziksel sağlık ile uzun ömür arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bu makale, dinin psikolojik olarak anlaşılabilmesinin yollarını irdeleyen araştırmaların bazı yönlerini ele almaktadır. Konu hakkında yapılan birçok yorum, bir veya daha fazla arabulucu değişkenin varlığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu makale; dinin psikolojik işlevinin insan hayatındaki benzersiz yerini anlamamız noktasında veç dinin insan hayatına ne derece etki ettiği hususunda söz konusu arabulucu faktörlerin bize yardımcı olduğunu ortaya koymaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Din ve Sağlık, Din Psikolojisi

Lisans: James W. JONES isimli yazarın "Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur?" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Religion, Health, And The Psychology Of Religion: How The Research On Religion And Health Helps Us Understand Religion?

Abstract

An increasing replication of studies find a correlation between religious belief and practice and mental and physical health and longevity. This paper discusses some of the implications of this research for the ways in which religion might understood psychologically. Most interpretations of this data focus on the presence of one or more mediating variables. This paper argues that the presence of these mediating factors helps us understand more precisely some of the ways in which religion actually does impact on human life and in what the psychological uniqueness of religion actually consists.

Keywords: Religion and Health, Psychology Of Religion.

License: "Religion, Health, And The Psychology Of Religion: How The Research On Religion And Health Helps Us Understand Religion?" by James W. JONES is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

12. Mantık Disiplini

Yıl : 201202 Sayı : 23 Sayfa : 245-252- İndir : 20120212.pdf

Yazar : Arthur Aston LUCE / Çev. : Mahmut Sami ÖZDİL; Özcan AKDAĞ

Öz

Mantık disiplini Antik Yunan’da doğmuştur ve “mantık” terimi yunanca “hitabet” anlamına gelen  “λόγος” kelimesinden gelmektedir.  İnsanlar ne zaman tartışır ve fikri münakaşada bulunurlarsa bulunsunlar, Mantık, konuşmanın arka planında işleyen bir mahkemedir. Bu bölümde yazar, bu disiplinin doğruluk, geçerlilik, biçim ve içerik gibi kavramlarını inceleyerek değerlendirir. Bunun yanı sıra yazar, Mantık disiplininin tarihsel gelişimini de aktarır ve Mantık’ın faydalarını da açıklar.

Anahtar Kelimeler: Mantık, Hitabet, Doğruluk, Geçerlilik, Biçim, İçerik.

Lisans: Arthur Aston LUCE isimli yazarın "Mantık Disiplini" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Discipline Of Logic

Abstract

The study of Logic began in ancient Greece and the term of “logic” which is means discourse comes from “λόγος”.   Whenever people discuss and debate, logic is a court in background of speaking.  In this section, author presents us by examining the study of Logic’s concepts like terms, truth, validity, form, content etc. He also gives us historical development and benefits of Logic.

Keywords: Logic, Discourse, Truth, Validity, Form, Content.

License: "Discipline Of Logic" by Arthur Aston LUCE is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2681
 • Edİtör : Şahin GÜVEN
 • Yazı İşlerİ : Mehmet DEMİRCİ
 • Editör Y. : Mustafa ULU
 • Mizanpaj : Mustafa ULU
 • Tanıtım : Cenan KUVANCI, Hüseyin ORAL, M. Sami ÖZDİL
 • Tarİh : 01.12.2012
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla