tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 9-30- İndir : 20130101.pdf

Yazar : Salih YALIN

Öz

Muhammed Emin Şirvânî 17. Yüzyıl Osmanlı döneminin önemli fikir adamlarından birisidir. Bu çalışmada Şirvânî’nin ahlak ve siyasete ilişkin düşünceleri ana hatlarıyla üç başlık altında ele alınmıştır: Ahlak İlmi, Ev İdaresi ya da Aile Ahlakı ve Siyaset İlmi. Ahlak ilmi erdemleri ve erdemsizlikleri konu alan bir ilimdir. Şirvânî geleneğe bağlı kalarak hikmet, iffet, şecaat ve adalet olmak üzere dört temel erdem kabul eder. Fakat bunların yanına ilim ve sabrı da ekler ve bunların diğer erdemlerin asılları olduğunu düşünür. Erdemler davranışlarda ifrat ve tefritten uzak kalmakla ortaya çıkar. Ev Yönetimi İlmi baba ve çocuk, efendi ve köle gibi evde ortak yaşayan topluluğun yararına olan şeylerin ilmidir. Şirvânî gıdalar/mallar, karı, koca, çocuk ve hizmetçiyi evin temel unsurları olarak görür. Baba aile reisi olarak evdeki bu unsurların yönetiminden sorumludur. Şirvânî malın yönetimine ilişkin ahlaki ilkelere yer vermiş fakat evin diğer unsurlarına ilişkin ilkeleri ele almamıştır. Siyaset, bir şehirde yaşayan insanların yönetim ilkelerini ele alan bir ilimdir. İnsan doğası gereği medenidir ve tek başına karşılayamayacağı zorunlu ihtiyaçları sebebiyle başkalarıyla yardımlaşmak zorundadır. Toplumda bir iş bölümü vardır ve bu farklı sanatların varlığını zorunlu kılar. Siyaset bu sanatların en değerlisidir. Toplumda herkesin kendisine özgü işle uğraşması gerekir ve bu işin de akıl, nesil, din vb. hususlara zarar vermeyecek nitelikte bir iş olması gerekir. Yöneticinin fiillerinin aklın kontrolü altında olması gerekir ve ancak bu yolla siyaset varlığını sürdürür. Yöneticinin cömertlik, sabır, şefkat vb. gibi birçok niteliğe sahip olması gerekir. Fakat adalet devletin bekası için en temel esastır.

Anahtar Kelimeler: Muhammed Emin Şirvânî, Osmanlı Düşüncesi, Ahlak, Ev İdaresi, Siyaset, XVII. Yüzyıl.

Lisans: Salih YALIN isimli yazarın "Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Etics And Politics In Shirvani

Abstract

Mohammed Amin Shirvani is one of the important thinkers of the Ottoman Empire in 17th century. In this study, Shirvani's ideas about morality and politics are discussed under three main headings outlined: 1. Ethics, 2. Household Management, 3. Politics. Ethics is a science examining virtues and vices. Shirvani accepts four basic virtues as adhere to tradition: wisdom, chastity, courage and justice. But, He adds to them the knowledge and patience as virtues and considers these two virtues as the source of those other virtues. Virtues are consist of keeping distance from either of the two extremes of excess and neglect (ifrat and tafrit). Household Management is a science examining things those are for the benefit of the community, like father and child, master and slave, living in a common household. Shirvani considers foods-goods, husband, wife, child and servant as the basic elements of the house. The father as the head of the family is responsible for the management of those elements in the house. Shirvani has considered moral principles for the management of the goods, but does not consider the principles of other elements of the house. Politics is a science examining the principles of the management of people living in a city. Human is inherently social and people must cooperate with others due to mandatory requirements alone cannot afford one. There is a division of labor in society, and this requires the existence of different arts. Politics is the most valuable of these arts. Everyone in the community must deal with its own work. And this work also must not harm the issues such as religion, wisdom and generation. The manager’s actions must be under control of intellect and only in this way politics continues to exist. Administrator should have many qualifications like generosity, patience, kindness, and so on. But justice is a basic requirement for the survival of the state.

Keywords: Mohammed Amin Shirvani, Ottoman Thought, Ethics, Household Management, Politics, XVII.th Century.

License: "Etics And Politics In Shirvani" by Salih YALIN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 31-56- İndir : 20130102.pdf

Yazar : Harun IŞIK

Öz

Ali b. Ebi Talib’in ulûhiyetini benimseyen ve Gulat-ı Şia olarak kabul edilen Nusayrilik senkretik bir inanç yapısına sahiptir. Hz. Peygamber’in nübüvvetinden sonraki erken dönem Suriye Hıristiyanlığı, Gnostisizm ve Şiilik gibi farklı inanç unsurlarını, kültleri, dini ve felsefi öğretileri potasında eritmiş, hem etnik hem de teolojik olarak kendisine özgü bir yapı oluşturmuştur. Bu çalışmada Nusayriliğin inanç ve ibadet esaslarını tanıtmak amacıyla bizzat Nusayriler tarafından kaleme alınan Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye isimli eserden hareketle Nusayri inanç sistemi hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda adı geçen eserin Bar-Ashar ve Kofsky’nin “The Nusayri-Alawi Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy” isimli kitabının sonunda yer verilen metin ile Paris’te mahfuz el yazması esas alınarak, zikredilen günümüz çalışmasında yapılan Arapça tahkik ve İngilizce tercüme karşılaştırmalı olarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nusayrilik, Kitabu Ta’lim, Ali b. Ebi Talib, Uluhiyet.

Lisans: Harun IŞIK isimli yazarın "Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Theology Of Nusayriyyah In The Light Of Kitabu Ta’limi Diyana An-Nusayriyyah

Abstract

Nusayriyyah which has adopted the dvinity of Ali b. Abi Talib and been accepted as Ghulat Shiia has a syncretic belief structure. It has brought together, cults, religious and philosophical disciplines, and different religious beliefs and practices such as previous period Syrian Christianity, Gnosticism and Shiite Islam. In addition it has formed a unique structure in terms of ethnicity and theological. Our goal with this study is to provide information about Nusayriyyah belief system in order to promote the principles of faith and worship Nusayrism in the light of Kitab-u Ta’lim Diyane en-Nusayriyye penned personally by Nusayris For this reason Arabic verification based on the manuscript in Paris found at the end of the work under the title "The Nusayri-Alawi Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy" penned by Bar-Ashar and Kofsky Bar-Ashar and its English translation  were subject to scrutiny comparatively.

Keywords: Nuysayriyyah, Kitab-u Ta’lim, Ali b. Abi Talib, Divinity.

License: "The Theology Of Nusayriyyah In The Light Of Kitabu Ta’limi Diyana An-Nusayriyyah" by Harun IŞIK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 57-100- İndir : 20130103.pdf

Yazar : Yüksel ÇELİK

Öz

Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve bilim adamıdır. Çok yönlü araştırmacı ve yazar olan Seyyid Şerîf, mantıkçı-dilci oluşu sebebiyle sekizinci yüzyılın belâgat ilminde mantık ekolünün takipçilerinden biri olarak görülmektedir.
Bu makale, ,es-Sekkâkî’nin (ö.626/1229) kaleme aldığı Miftâhu'l-‘Ulûm adlı eserin belâgatle ilgili üçüncü bölümüne Seyyid Şerîf Cürcânî’nin yazmış olduğu el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh isimli şerhinin birçok açıdan incelenmesini ve Arap dili ve belâgatı açısından taşıdığı önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh Ebû Ya‘kûb es-Es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, Belâgat.

Lisans: Yüksel ÇELİK isimli yazarın "Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Al-Sayyed Al Sharef Al Jurjani And His Work Entitled Al-Mesbah Fe Sharh Al-Meftah

Abstract

Sayyid Sharif Jurjânî (d.816/1413) A Scholar and scientist in the history of Islamic thought lived in the second half of the 8th, first half of the 9th centuries after Hijrah (second half of the 14th and first half of the 15th centuries AD). Sayyid Sharif Jurjânî was a prolific researcher and author. Due to his deep knowledge in logic and linguistics he is regarded as one of the followers of the logic school in the science of Rhetoric in the eight century AH.
In this article we aimed at studying Sayyid Sharif Jurjânî’s commentary entitled al-Misbâh fî Sharhi’l-Miftâh on the third chapter of  Sakkâkî’s (d.626/1229) Miftâhu’l- ‘Ulûm  a work on Rhetoric. We tried to examine this work from several perspectives and to demonstrate its importance vis a vis Arabic linguistics and Rhetoric.

Keywords: as Sayyid Sharîf al-Jurjânî, al-Misbâh fî Sharhi’l-Miftâh, Abû Ya’qûb as Sakkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, Rhetoric.

License: "Al-Sayyed Al Sharef Al Jurjani And His Work Entitled Al-Mesbah Fe Sharh Al-Meftah" by Yüksel ÇELİK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 101-124- İndir : 20130104.pdf

Yazar : Halil HACIMÜFTÜOĞLU

Öz

Kur’ân’da Allah dışında, ‘tanrı (ilâh)’ sayılmayan varlıklar veya mutlak itaat edilmeyen insanlar için bir sıfat olarak ‘rabb (sahip, efendi)’ kelimesi, onlara karşı gösterilen saygıyı ifade eden eylemler olarak ‘rukû‘/ inhinâ’ (önünde eğilmek)’ ile ‘secde (önünde yere kapanmak)’ fiilleri ve ayrıca hizmetkârlar için ‘‘abd (erkek köle)’ ile ‘eme (kadın köle, halayık)’ sıfatları hiçbir olumsuz ve sakıncalı durum ima edilmeksizin Allah tarafından kullanılmıştır. Kur’ân’da durum böyle olmakla birlikte bazı sağlam rivayetlere (ahâdîs) göre Allah Rasûlu Muhammed, bir ‘rasûl (elçi)’ olarak, Müslümanların ‘rabb’ ile ‘‘abd’ ve ‘eme’ sıfatlarını efendi ve köleleri için kullanmalarını kısmen, Allah dışındaki varlıklar veya insanlar önünde ‘ruku’/ inhinâ’ ve ‘secde’ yapılmasını ise tamamen yasaklamıştır. Dolayısıyla o, böyle yapmakla bir nevi ‘rabb’ sıfatını ve rukû‘’ ile ‘secde’ fiillerini Allah’a tahsis etmiş oluyordu. Ancak şunu belirtelim ki, Allah Rasûlu Muhammed, anılan tahsisleri Allah’tan ve rasûlu Cibril’den bağımsız olarak yapmış olamaz. Muhtemelen kendisi, bu tahsisleri yapmak konusundaki özel arzusunu ve teklifini bir şekilde Allah’a arz etmişti. Onun bu arzusu ve teklifi kabul edilmiş olmalı ki o da bunu inananlardan talep etmişti. Öte yandan Allah rasûlunun yaptığı yukarıdaki tahsisleri baz alarak bu tahsislerin mevcut olmadığı geçmiş zamanlarda vuku bulmuş bir takım olaylardan (Allah nebîleri Adem ile Yusuf’un hikayelerinden) bahseden bazı ayetlerdeki ‘rabb’ ve ‘secde’ kelimelerini bağlamın izin vermediği şekilde yorumlamak ve tercüme etmek doğru bir yöntem değildir.

Anahtar Kelimeler: rabb (sahip, efendi), rukû‘/ inhinâ (önünde eğilmek), secde (önünde yere kapanmak), rasûl (elçi)

Lisans: Halil HACIMÜFTÜOĞLU isimli yazarın "Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Appropriation Of The Title ‘Rabb (Lord)’ And Verbs ‘Rokû‘ (To Bow)’ And ‘Sajda (To Prostrate Oneself)’ In The Qur’an And In The Narrations

Abstract

In the Qur’an, the title ‘rabb (lord)’ was used by Allah as an adjective for his creatures that are not recognized as gods and for people to whom are not absolute obedient without implying any negative and undesirable situation, the werbs ‘rokû‘/inhinâ’(to bow)’ and ‘sajda (to prostrate oneself)’ were used as actions expressing respect for them (for example, while greeting someone) and olso the titles ‘‘abd (male slave)’ and ‘eme (female slave)’ for servants as well. In addition, according to authentic narrations (ahâdîth) Muhammad The Embassador of Allah as an ‘ambassador (rasûl)’ banned Muslims from using the titles ‘rabb, ‘abd’ and ‘eme’ for their lords and the (male/ female) slaves partially and for their bowing (rokû‘/ inhinâ’) and prostrating in front of something/ someone (sajda) such as these creatures other than Allah or people, completely. Therefore, in a sense he has appropriated the title ‘rabb, the verbs ‘rokû‘’ and ‘sajda’ to Allah. However, we must indicate that such appropriations could not be made by Muhammad The Embassador of Allah independently of his lord (Allah) or Gabriel (Jibril).  He probably presented his desire and his suggestion about these appropriations in a way. His desire and his suggestion must have been accepted by Allah so he had demanded making these appropriations from believers. On the other hand, by basing on the appropriations Allah’s Embassador Muhammad did above without the permission of the context translating or interpretting the words ‘rabb’ and ‘sajda’ from the stories (the stories of Allah’s messengers Adam and Joseph) which are talking about the events took place in the past ages when those appropriations were not existed is not a true method.

Keywords: rabb (lord), rokû/ inhinâ (to bow), sajda (to prostrate oneself), rasûl (embassador)

License: "The Appropriation Of The Title ‘Rabb (Lord)’ And Verbs ‘Rokû‘ (To Bow)’ And ‘Sajda (To Prostrate Oneself)’ In The Qur’an And In The Narrations" by Halil HACIMÜFTÜOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 125-133- İndir : 20130105.pdf

Yazar : Aamir Mohammed SALIM

Öz

تتنوع الاساليب التي يعبر بها عن الطلب في اللغة العبرية بتنوع الاهداف والغايات المراد التعبير عنها من خلال هذه الاساليب, وتتميز العبرية التوراتية بشكل خاص بغناها بما تملكه من صور بلاغية وفنية متعددة للتعبير عن اشكال الطلب المتنوعة, كما ان هناك علاقة وثيقة بين الصيغ والاساليب المعبرة عن الطلب وبين المعنى والمدلول الدقيق المراد التعبير عنه من خلالها

Anahtar Kelimeler: النوراة, العبرية, طلبي, الإنشاء, الأسلوب

Lisans: Aamir Mohammed SALIM isimli yazarın "الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Tevrat İbranicesinde Talep Cümleleri

Abstract

İbranice’de istek (talep-inşa) ifade eden üsluplar, sözün hedefine ve kastedilen maksatlara göre çeşitlilik göstermektedir. Tevrat İbranicesi, çeşitli istek üslupları barındıran zengin edebi sanatlara sahip olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim orada lafızlar ve onların istek ifade eden üslupları ile mana ve onunla kastedilen ince maksat arasında güçlü bir ilişki söz konusudur.

Keywords: Tevrat, İbranice, Talep, İnşâ, Üslub

License: "Tevrat İbranicesinde Talep Cümleleri" by Aamir Mohammed SALIM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 135-152- İndir : 20130106.pdf

Yazar : Emrullah FATİŞ

Öz

Meleklerin sihir yoluyla insanları saptırması onların masumiyetlerine aykırıdır. Bazı Kur’an yorumcuları Bakara suresi 102. ayetini tefsir ederken Harut ve Marut adlı kimselerin melek olduklarını söylemişlerdir. Oysa onlar ayette insanlara kötü işler yapmak üzere sihir öğreten kimseler olarak tasvir edilmektedir. Bu durumda Harut ve Marut’un melek olması Kur’an’ın ruhuna uygun düşmemektedir. Bu alanda ciddi bir çözüm arayışına ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden makalemizde böyle bir problemin çözümü yönünde inceleme yapıldı ve değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Harut, Marut, Hz. Süleyman, Sihir, Melekler.

Lisans: Emrullah FATİŞ isimli yazarın "Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Harut And Marut Problem In The Context Of Innocence Of The Angels

Abstract

The deflection of angels the humans by magic are incompatible with their innocence. Some interpreters of the Quran had told that Persons called Harut and Marut were angels while they interpreting The Baqara, 102 verse. Whereas they have portrayed to people make the bad things in verse as the ones taught magic. In this situation being an angel of Harut and Marut is inconsistent with the spirit of the Qur'an. There is needed a serious search for a solution in this area. That is why in our article, in the direction of solution of such a problem were examined and evaluated.

Keywords: Harut, Marut, Solomon, Magic, Angels

License: "Harut And Marut Problem In The Context Of Innocence Of The Angels" by Emrullah FATİŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 153-175- İndir : 20130107.pdf

Yazar : Ali Kürşat TURGUT

Öz

Felsefenin ana konularından biri de siyaset felsefesidir. En iyi devlet şeklinin ne olduğu, bu bağlamda demokrasinin en iyi devlet biçimi olup olmadığı problemi, siyaset felsefesinin en temel sorunlarından birisidir. Bu çerçevede İslam filozofları da bu konuyla ilgilenmiş ve mesele hakkında görüş beyan etmişlerdir. İslam filozoflarının siyaset-devlet anlayışları ile metafizik, ahlak konuları yakından ilintilidir. Bu makale, Meşşâî filozoflarının siyaset felsefeleri bağlamında onların devlet anlayışları ve demokrasi hakkındaki görüşlerini ele almaktadır. Meşşâî filozofların devlet ve demokrasi konusunda kendi aralarında hemfikir oldukları noktalar olduğu gibi, farklı düşündükleri taraflar da vardır. Bu bağlamda Meşşâî filozofların tamamının demokrasi konusunda olumsuz bir kanaate sahip oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Meşşâî Filozofları, Devlet, Demokrasi, Mutluluk.

Lisans: Ali Kürşat TURGUT isimli yazarın "Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

The Peripatetic Philosophers’ Understandings Of State And Their Ideas About Democracy

Abstract

Political philosophy is one of the main issues of philosophy. One of the essential problem of political philosophy is that what is the best form of state and that whether the problem of ideal form of state is democracy or not. In this respect, Muslim philosophers are also engaged with those issues and they explain their ideas about them. Muslim philosophers’ understandings of politics-state are closely related to the issues of metaphysics and ethics. This article deals with the peripatetic philosophers’ ideas about state and democracy in the context of their political philosophy. As there are similarities about the peripatetic philosophers’ ideas on the issues between them, there are also some differences on the same topics among them. In this context, it can be said that all the peripatetic philosophers’ approaches to the issue of democracy are the negative.

Keywords: Politics, Peripatetic Philosophers, State, Democracy, Happiness.

License: "The Peripatetic Philosophers’ Understandings Of State And Their Ideas About Democracy" by Ali Kürşat TURGUT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Gazâli’nin Tövbe Algısı

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 177-194- İndir : 20130108.pdf

Yazar : Harun IŞIK

Öz

Gazâli açısından tövbe ilim, hal ve fiil olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Gazâli, bu üç kavram ve bunları açıklarken kullandığı ayet ve hadislerle bir yandan tövbeyi işlevsel hale getirmek, diğer yandan da insanoğlunun hayatında dini etkin bir güç olarak yerleştirmek gayesini taşımıştır. Bunun için de tövbenin üç unsurunu özellikle bir kimsenin günahlarının cezasını çekmesi gerekliliğine vurgu yaparak açıklamıştır. Böyle bir yöntem izlemesinin nedeni ise insanoğlunun cezanın mahiyetini işitmesi ve tövbe ile kurtuluş yolunda yürümeye istekli hale gelmesidir. Bu makalenin amacı yaratılışı gereği günah işleme temayülü bulunan insanın ahiret hayatında kurtuluşa ulaşmasında son derece önemli bir fonksiyona sahip olan tövbenin doğası ve unsurlarına Gazâli’nin nasıl bir bakış açısı sergilediğini araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Gazâli, Tövbe, İlim, Hal, Fiil

Lisans: Harun IŞIK isimli yazarın "Gazâli’nin Tövbe Algısı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Al-Ghazali’s Perception Of Repentance

Abstract

In terms of al-Ghazali, repentance consists of three elements such as knowledge, state and act. Al-Ghazali has purposed to make it functional with these three concepts and verses and hadiths which used to explain them.  On the other hand, he has aimed at placing religion as an active force in the religious life of mankind. To do this, he has particularly announced the three elements of repentance with an emphasis on the need to expiate a person's sins. The reason of such a method followed by him is that humankind will hear the nature of punishment and walk willingly to the path of salvation through repentance. The purpose of this article is to evaluate al-Ghazali’s point of view to the nature of repentance and its elements which are extremely important the salvation of Man who is liable to sin on account of his creation in the Hereafter.

Keywords: Al-Ghazali, Repentance, Knowledge, State, Act

License: "Al-Ghazali’s Perception Of Repentance" by Harun IŞIK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Mantık Ve Bilgi Teorisi

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 195-204- İndir : 20130109.pdf

Yazar : Majid FAKHRY / Çev. : Ahmet KAYACIK; Mahmut Sami ÖZDİL

Öz

Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman mantıkçının Farabi olduğu herkes tarafından bilinir. Yunan-Arap felsefi geleneğinin mirasçısı olarak İbn Rüşd, sık sık Farabî’yi mantıkta Aristotelesçi yoldan ayrılmakla eleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, Aritoteles, Farabi, Burhan, Kıyas, Tanım, Hitabet, Şiir

Lisans: Majid FAKHRY isimli yazarın "Mantık Ve Bilgi Teorisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Logic And The Theory Of Knowledge

Abstract

In this text, the logic of Averroes and his theory of knowledge are discussed in the context of his Paraphrase of Aritotle’s Organon. It is well-known that al-Farabi was the first Muslim logician, who wrote extensive paraphrases of or commentaries on all Aristotle's Organon. As the heir of the Greek-Arab philosophical tradition, Averroes is often concerned to comment on or criticize al-Farabi for departing from the Aristotelian path in logic.

Keywords: Averroes, Aristotle, Al-Farabi, Demonstration, Syllogism, Definition, Rhetoric, Poetics

License: "Logic And The Theory Of Knowledge" by Majid FAKHRY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 205-212- İndir : 20130110.pdf

Yazar : Ramazan ADIBELLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ramazan ADIBELLİ isimli yazarın "Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Jacques WAARDENBURG

Abstract

-

Keywords: -

License: "Jacques WAARDENBURG" by Ramazan ADIBELLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Varoluşsal Din Felsefesine Giriş

Yıl : 201301 Sayı : 24 Sayfa : 213-215- İndir : 20130111.pdf

Yazar : Fatih TOPALOĞLU

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Fatih TOPALOĞLU isimli yazarın "Varoluşsal Din Felsefesine Giriş" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Ramazan ERTÜRK

Abstract

-

Keywords: -

License: "Ramazan ERTÜRK" by Fatih TOPALOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 3189
 • Edİtör : Şahin GÜVEN
 • Yazı İşlerİ : Mustafa ULU
 • Editör Y. : Kadir KAN
 • Mizanpaj : Mustafa ULU
 • Tanıtım : Cenan KUVANCI, Hüseyin ORAL, M. Sami ÖZDİL
 • Tarİh : 01.06.2013
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla