tr  en  fr  ru  ar

Makaleler

.
İndirilme
Sıra Makaleler Yazar İndirilme
1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Dinî Etki Ömer CİDE 1688
2. Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet İçtihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla Kurulan Fıkıh Meclisleri Mustafa Bülent DADAŞ 1607
3. İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri İçin Bir Program Önerisi Abdullah BENLİ 1465
4. Kur’an, Yorum ve Şiddet Meselesi Mustafa ÖZTÜRK 1432
5. Kâdî Abdulcebbâr’ın Rü’yetullah’ın Reddine İlişkin Dayanakları Veysi ÜNVERDİ 1337
6. Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri Süleyman DOĞANAY 1314
7. İnsan ve Hayatın Anlamı Bağlamında Ötanazi Mustafa ÜNVERDİ 1219
8. Muhammed Âbid El-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu Şahin GÜVEN 1165
9. İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı Salim ÖZER 1088
10. Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları Murat SERDAR 1087
11. Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine Davut İLTAŞ 1070
12. Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi Mehmet TÖZLUYURT 1023
13. Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım- Funda DEMİRTAŞ 1022
14. Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi Davut İLTAŞ 1021
15. Din Psikolojisi Mi, Din ve Maneviyat Psikolojisi Mi? Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 1013
16. Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 972
17. İslam Hukukunda Gaye Problemi (Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat) Menderes GÜRKAN 971
18. Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz Süleyman AKYÜREK 939
19. “Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine Davut İLTAŞ 937
20. Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi Kadir ALBAYRAK 931
21. Çocukların Aile İçinde Şiddete Maruz Kalmaları Ve Dindarlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Yasemin DAVARCI & Hasan KAYIKLIK 926
22. Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi İbrahim GÖRENER 919
23. Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Mustafa ULU 893
24. İslam Coğrafyacılarına Göre Horasan; Yeri ve X. Yüzyıldaki Durumu Sebahattin SAMUR 884
25. İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi Pierre LORY / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 871
26. Son Zaman Ayarı-II: “Nesî” Ya Da Haram Aylara Müdahale Veli KAYHAN 867
27. Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri Celal KIRCA 861
28. Din Psikolojisi Christopher PETERSON; Nansook PARK / Çev.: Mustafa ULU 856
29. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 855
30. Rauf Yektâ ve Millî Tetebbu’lar Mecmuâsı’nda Yayımlanmış “Kökler” ve “Eski Türk Sazları” Adlı Makalelerinin İncelenmesi Kubilay KOLUKIRIK & K. Yiğit ALKAN 853
31. Ve Yahudiler, “İsa Mesih, Allah'ın Oğludur” Dediler: Modern Bir Senkretik Fenomen Olarak Mesihi Yahudilik Ramazan ADIBELLİ 848
32. James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli Mustafa ULU 848
33. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı Ayşe UÇAR 844
34. Bireysel Dindarlık Inger FURSETH; Pål REPSTAD / Çev.: Mustafa ULU 839
35. Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde’nin Tavakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri Nazım BÜYÜKBAŞ 824
36. Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 821
37. Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis Ve Ehl-i Re’y Ekolleri) Ahmet UYAR 818
38. Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Davut İLTAŞ 812
39. Hanefi Fetva Usulü Literatürü ve Bedreddin Eş-Şuhâvî’nin “Et-Tırâzu’l-Müzheb” Adlı Fetva Usulünün Değerlendirilmesi Osman BAYDER 807
40. Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT 803
41. İmam Mâtürîdî’de Mu’tezilî Ka’bî’nin Eleştirisi Hasan KURT 790
42. “Görsel İşitsel Materyal Seti II”nin Hizmet İçi Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görüşleri Süleyman AKYÜREK 785
43. Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu Ali TOKSARI 777
44. Din ve Postmodern: Eski Problemler, Yeni İhtimaller David LYON / Çev.: Mustafa TEKİN 777
45. “Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu Mustafa CANLI 769
46. Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 767
47. Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri Mehmet Kasım ÖZGEN 766
48. Epistemoloji Jean-Claude SIMARD / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 765
49. Dinsel Şiddet Bağlamında Seta’nın “Almanya’da İslamofobi 2015” Raporunun Değerlendirilmesi Sıddık AĞÇOBAN 763
50. Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam Selim ÖZARSLAN 761
51. Sekkâkî’ye Kadar Belagat Çalışmaları Yüksel ÇELİK 760
52. Maliki Fakîh İbn Rüşd El-Cedd’in “El-Beyân Ve’t-Tahsîl” İsimli Eseri ve Konuları Ele Alış Metoduyla İlgili Örnekler İbrahim YILMAZ 759
53. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar Yavuz FIRAT 753
54. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi Abdullah Ömer YAVUZ 752
55. Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik Celaleddin ÇELİK 746
56. Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü Mehmet Kasım ÖZGEN 743
57. Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Metin PARILDI 738
58. Feminist Teoloji: Dinî Söylemde Erkek Egemenliğine Başkaldırı Hülya ALTUNYA 736
59. Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi Nihat UZUN 728
60. Bilgi Felsefesi Muhsin YILMAZ 727
61. Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki Muharrem AKOĞLU 724
62. Kur’an Ve Değişim Celal KIRCA 721
63. İsim Kültürü ve Din A. Vehbi ECER 721
64. Yaratma ve Şeylerin Zamansız Nizamı: İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler Şahin GÜVEN 718
65. Hadislerde Beden Dili ve İbnu Hibban Örneği Mustafa IŞIK 718
66. İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik– Osman ORAL 713
67. Nostalji Ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu Burhanettin TATAR 710
68. Farabi'nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış Yaşar AYDINLI 709
69. Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler Harold G. KOENING / Çev.: Nurten KIMTER 708
70. Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler Sabri ERTURHAN 707
71. Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset Salih YALIN 707
72. Taberânî Tefsiri Üzerine: “et-Tefsîru’l-kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi Ferihan ÖZMEN 706
73. Çin Felsefesinde Gelenek, Metin Ve Yorum Vincent SHEN / Çev.: Burhanettin TATAR 702
74. Hamdi Yazır’da Hak Kavramı Mehmet DEMİRCİ 702
75. Mistiklerin Öğretileri Walter T. STACE / Çev.: Cenan KUVANCI 701
76. Dil, Anlam ve Çokanlamlılık Şahin GÜVEN 701
77. Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç Cemil OSMANOĞLU 696
78. Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi: Çağdaş Bir Yaklaşım Cenan KUVANCI 696
79. İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı Ve “Kızıl İnek”i Kadir ALBAYRAK 695
80. Max Scheler’in İnsan ve Kişi Anlayışı Ahmet YILDIZ 693
81. Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi Harun ÖĞMÜŞ 692
82. Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme Peter C. HILL / Çev.: Mustafa ULU 690
83. Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü Hüsnü AYDENİZ 690
84. Ortaçağda “Fail” Kavramı ve Tanrı Özcan AKDAĞ 689
85. Hermenötik Mustafa KARAGÖZ 689
86. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine Hadis Maddeleri Ekseninde Eleştirel Bir Yaklaşım Fatma Betül ALTINTAŞ 688
87. Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları Vincent J. CORNELL / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 687
88. Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti Mustafa KARAGÖZ 685
89. Tarih Oluşturan Mit Denise AIGLE / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 685
90. الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول Aamir Mohammed SALIM 685
91. Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler Peter C. HILL; Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Mustafa ULU 684
92. Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü Kadir PAKSOY 683
93. Sosyolojik Yönüyle Ahlak Ayşe KARAKÖSE 683
94. Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri İdris TÜRK 682
95. نظرية الفن عند الفارابي Ahmed Enis El-HASSÛN 679
96. Pragmatizm’in Doğruluk Evi Celal TÜRER 678
97. Farabi'nin Toplum Görüşü Suat ÇELİKKOL 678
98. Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi Murat SERDAR 677
99. Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri Yüksel ÇELİK 676
100. Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Musa AKPINAR 674
101. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 673
102. Tefsîr Ve Te’vîl İzmirli İsmail HAKKI / Çev.: Ahmet YILDIRIM 673
103. El-Câhız’dan Es-Safedî’ye Çeviri Teorisi Muammer SARIKAYA 673
104. Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları Emrullah FATİŞ 672
105. İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu Muhittin BAĞÇECİ 671
106. Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu Ercan ŞEN 671
107. Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları M. Hulusi YEŞİL 671
108. Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele Ali TOKSARI 670
109. Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi Harun IŞIK 669
110. Hâkim Eş-Şehîd’in “El-Kâfî” Adlı Eserindeki Faaliyeti Üzerine Osman BAYDER 669
111. في تاريخ الفكر الجمالي Ahmed Enis El-HASSÛN 669
112. W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı Ahmet YILDIZ 669
113. Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar Mehmet DEMİRCİ 669
114. Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912) Hakkı BÜYÜKBAŞ 668
115. Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sema YILMAZ 664
116. İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh Ali DUMAN 664
117. XIX. Uluslararası Dinler Tarihi Kongresi Ramazan ADIBELLİ 663
118. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 663
119. Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID / Çev.: Mehmet DAĞ 663
120. Ortaçağdan Günümüze Hristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış: Algı ve Gerçekler Fadıl AYĞAN 662
121. İslam'da Namaz ve Teheccüd Ömer ÖZBEK 662
122. Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi Emrullah FATİŞ 662
123. Bağlam Teorisi Ahmet Muhtar ÖMER / Çev.: Şahin GÜVEN 661
124. Câhilî Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler Mustafa GÜVEN 661
125. Orta Çağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim Süleyman DÖNMEZ 661
126. Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde) Habil NAZLIGÜL 660
127. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 659
128. Perspektivizm Cenan KUVANCI 658
129. İslami Tefekkür Geleneği Ve Önemi Tahsin GÖRGÜN 658
130. Bilim Epistemolojisine Yeni Bir Yaklaşım Alparslan AÇIKGENÇ 656
131. Mantık Disiplini Arthur Aston LUCE / Çev.: Mahmut Sami ÖZDİL; Özcan AKDAĞ 656
132. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa ULU & Meryem Berrin BULUT 655
133. Kur'an'da Müteşabihât M. Zeki DUMAN 655
134. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri Erol ERKAN 654
135. Kur’ân Tasavvurları Abdullah BENLİ 654
136. Gazâli’nin Tövbe Algısı Harun IŞIK 653
137. Epistemoloji İçin Seçme Bibliyografya Cenan KUVANCI 653
138. Sünnî Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından Muhammed Hamidullah Ahmet YAMAN 652
139. Bilgi Kuramına Giriş A. Kadir ÇÜÇEN 651
140. Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci Mustafa KARAGÖZ 650
141. İmam Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”ında Necm Suresi Tefsiri: Tercüme - Tahlil - Mukayese Abdulkerim SEBER 648
142. Hayatın Son Döneminde Dini Müzik ve Sağlık: Boylamsal Bir Araştırma Neal KRAUSE & R. David HAYWARD / Çev.: Necmi KARSLI 648
143. Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi Halil HACIMÜFTÜOĞLU 647
144. Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi Ramazan ADIBELLİ 647
145. Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği Mehmet KORKMAZ 647
146. İbn Sina’nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış Ahmet Kamil CİHAN 646
147. Whithead'in Medeniyet Anlayışı Celal TÜRER 645
148. Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France Ramazan ADIBELLİ 645
149. Din Sosyolojisine Giriş Max WEBER / Çev.: Mustafa ARSLAN 645
150. The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students Alradi Jadain El IMAM 645
151. Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme Mustafa ÖZTÜRK 645
152. Modernleşme Ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi Ve Otoritenin Dönüşümü Yasin AKTAY 644
153. İnsana Özgü Bilgi Elde Etme Yolları Veya Bilginin Kaynağı Problemi Cihat TUNÇ 644
154. Fıkıh Usûlünün Katîliği Mehmet ERDOĞAN 644
155. Farabi'nin Siyaset Felsefesinde Türk Devlet Anlayışının İzleri Ahmet Kamil CİHAN 643
156. İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları Mustafa ULU 643
157. Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri M. Zeki DUMAN 642
158. İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 641
159. Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri Ali Kürşat TURGUT 641
160. Mircea Eliade'in “Patterns in Comparative Religion” İsimli Eserinde (1949–1999) Morfoloji ve Tarih Jonathan Z. SMITH / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 641
161. İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler Salim ÖZER 640
162. Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği Ahmet Kamil CİHAN 640
163. Muhammed Ferid Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfessir İsimli Tefsiri Şahin GÜVEN 640
164. Din Ve Geleneksel Bakış Açısı Seyyid Hüseyin Nasr İle Bir Mülakât Adnan ASLAN 639
165. İslam Geleneğinin Dönüşümü Ve Tarihselcilik Sorunu Şevket KOTAN 638
166. Kur’an’da Terapötik Boşanma Abdurrahman KASAPOĞLU 638
167. Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 637
168. Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili Abdullah BENLİ 637
169. Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi Gıyasettin ARSLAN 637
170. “Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma M. O. KLAR / Çev.: Abdurrahman ATEŞ 635
171. Mevlana'da İrade Hürriyeti Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR 634
172. Varoluşçu Psikoloji, Din ve Maneviyat: Metod, Uygulamalar ve Deneyim Louis HOFFMAN / Çev.: Mehmet Mücahit ATİK 634
173. Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil Yusuf TEMEL 633
174. İbn Teymiyye’nin “Kıbrıs Risâlesi” Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı Muammer BAYRAKTUTAR 633
175. Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri Ömer ÖZBEK 633
176. Batı Dünyası Neler Okuyor-2 Bedri GENCER 633
177. Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II) Abdulkadir BAYAM 632
178. Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta J. Farhat ZIADEH / Çev.: Mustafa CANLI 631
179. Varoluşsal Din Felsefesine Giriş Fatih TOPALOĞLU 631
180. Müslüman Siyaset Geleneğinde Din-Devlet İlişkisi H. Yunus APAYDIN 628
181. İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu Abdurrahman KASAPOĞLU 628
182. Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri Sami KİLİNÇLİ 628
183. Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî / Çev.: Murat SERDAR 627
184. Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji Mustafa KARAGÖZ 627
185. Fıkıh Ve Siyaset Arasında İçtihat: Manastırlı İsmail Hakkı’nın Gözünden II. Meşrutiyet Döneminde İçtihat’a Bir Bakış Ali DUMAN 626
186. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Ve Öğretiminin Sorunları Ve Geleceği” Sempozyumu Saadettin ÖZDEMİR 626
187. Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü Guy MONNOT / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 626
188. Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I) Abdulkadir BAYAM 625
189. Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği) Mehmet KORKMAZ 625
190. Kur’an’da “Mütref” Kavramı Nurettin TURGAY 625
191. Mu’tezilî Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri Muharrem AKOĞLU 623
192. İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım İhsan TOKER 623
193. Mantık Ve Bilgi Teorisi Majid FAKHRY / Çev.: Ahmet KAYACIK; Mahmut Sami ÖZDİL 623
194. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı Muhittin KAPANŞAHİN 623
195. Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası Riccardo POZZO / Çev.: Burhanettin TATAR 622
196. İmamiyye’de Bilginin Tarifi Ve Kısımları Halife KESKİN 621
197. Aydınlanma Ve Romantizm Kavşağında Nietzsche'nin Epistemolojisi Hüseyin Subhi ERDEM 621
198. İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası Mehmet DİRİK 620
199. İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber'in Köleliğe Yaklaşımı Mehmet Nadir ÖZDEMİR 620
200. Teodisenin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 619
201. Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi Salim ÖZER 619
202. Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri Ahmet KAYACIK 618
203. İslam İktisadının Temelleri İsmail KÖKSAL 617
204. Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat Celaleddin ÇELİK 617
205. İnsan Hakları Belgelerine Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar Münteha MAŞALI 617
206. Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi Lee A. KIRKPATRICK / Çev.: Mustafa KOÇ 614
207. Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü Şefaettin SEVERCAN 614
208. Farabi’de Mantık Geleneği Nicholas RESCHER / Çev.: Ahmet KAYACIK 614
209. René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar Mehmet EVKURAN 613
210. Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı Mehmet DALKILIÇ 612
211. İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma Reza Davari-ARDAKANI / Çev.: Celal TÜRER; Cenan KUVANCI 612
212. ‘Dinî İnanç’ İle ‘Bilimsel İnanç’ın Bir Karşılaştırması Raphael DEMOS / Çev.: Ramazan ERTÜRK 612
213. Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi Süleyman DOĞANAY 612
214. Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü İsmail KÖKSAL 612
215. Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu İbrahim GÖRENER 611
216. El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları Muharrem AKOĞLU 611
217. Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü Zikiriya JANDARBEK & Zhakhangir NURMATOV 611
218. Geleneksel Te’vil Çeşitlemelerinin Epistemik Değeri Mustafa ÖZTÜRK 610
219. Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler Abdurrahman KASAPOĞLU 609
220. Kesinbilim Arayışında Husserl'in Naturalizm Eleştirisi İbrahim DASKAYA 608
221. Divan-I Hümâyûnda Alınan Kararların Şeriyye Sicillerine Yansımalarına Örnekler Savaş YILMAZ 608
222. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi Sebahattin SAMUR 608
223. Müteşâbihatın Te'vili M. Zeki DUMAN 608
224. Başkaldırı Geleneği Ve Heterodoksi Şinasi GÜNDÜZ 607
225. Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü: Pragmatik Bakış Açısının Yolda Kalmışlığı Celal TÜRER 607
226. Kur’an’ın Neliğine Dair Mehmet PAÇACI 607
227. Kelam İlminde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır? Cihat TUNÇ 607
228. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II) Kadir KINAR 606
229. Belagatta İltifat Kadir KINAR 606
230. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I) Kadir KINAR 605
231. Arapça’da Mürekkeb Harfler Ali YILMAZ 605
232. Demokratik Bir Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Ve Bir Eylem Aracısı Olarak Dinin İşlevi Mevlüt UYANIK 604
233. Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı Harun IŞIK 604
234. İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri İbrahim KESKİN 604
235. Zürkânî’nin Menâhilü’l-İrfân’ı Üzerine Bir İnceleme Faruk VURAL 603
236. Dini Bilginin Doğruluğu Bağlamında Zâhirî Epistemolojinin Dayandığı Dil Kuramı Muharrem KILIÇ 603
237. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed Şefaettin SEVERCAN 603
238. Modern Epistemolojik Kriz Ve Postmodern Epistemoloji Kasım KÜÇÜKALP 603
239. Din Bilimlerinin Teorik Ve Metodolojik Sorunları Ünver GÜNAY 602
240. Göç, Din Ve Değişme: Batı Avrupa'daki Türk İşçileri Örneği Ünver GÜNAY 601
241. Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal ÇAYIR 601
242. Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din Ali KUŞAT 600
243. Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu Celaleddin ÇELİK 599
244. Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919) Şakir BATMAZ 598
245. Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek: Hans-Georg Gadamer G. F. McLean / Çev.: Hafsa FİDAN 597
246. İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu? Dieter GEORGI / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 597
247. Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587) Ayhan KUŞCULUO 597
248. Mircea ELIADE’in Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi Burhanettin TATAR 597
249. Batı Dünyası Neler Okuyor-I Bedri GENCER 595
250. On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu Bedri GENCER 595
251. İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri Muharrem AKOĞLU 595
252. Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine Özcan AKDAĞ 595
253. Muhkem Ve Müteşabih Sahiron SYAMSUDDIN / Çev.: Yavuz FIRAT 595
254. Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 594
255. İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu Menderes GÜRKAN 594
256. Charles S. PEIRCE’ün Epistemolojisi Celal TÜRER 593
257. Europhian Perceptions of Islam and America from Saladdin to George W. Bush: Europe's Fragile Ego Uncovered Ramazan ADIBELLİ 592
258. Odaktaki Sosyoloji -Din Sosyolojisine Giriş- İsmail GÜLLÜ 592
259. Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine Yavuz FIRAT 592
260. Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim François DEMOLY / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 591
261. Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I) Abdulkadir BAYAM 591
262. Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk Hüseyin GÜNDAY 591
263. Son Zaman Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar Veli KAYHAN 591
264. Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler Laurence R. IANNACCONE / Çev.: Hatice GÜL 591
265. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler Nisar Ahmed FARUQI / Çev.: Muhittin KAPANŞAHİN 591
266. Hak Dini Kur'an Dili'ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (II) Abdulkadir BAYAM 590
267. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği Süleyman AKYÜREK 590
268. IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü” Şefaettin SEVERCAN 590
269. Fideizm Hakkında Bir Eleştiri Michael MARTIN / Çev.: Cenan KUVANCI 590
270. Arap Dilinde Ta‘Lîl Ve Hüsn-i Ta‘Lîl Halim ÖZNURHAN 589
271. Ege Bölgesine Ait Alevî-Bektaşî Esaslı Bilinmeyen Mahalli Bir Tarikat: Ma'rifîlik Atabey KILIÇ 589
272. Mu'tezile Fıkıh Usûlü Ve El-Basrî'nin Muhammed HAMIDULLAH / Çev.: Ömer ASLAN 589
273. İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 588
274. İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları Mehmet Emin MAŞALI 587
275. Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler Hasan TAŞDELEN 587
276. Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık Şefaettin SEVERCAN 586
277. Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu Muammer SARIKAYA 585
278. Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma Süleyman DOĞANAY 585
279. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi) İsmail GÜLLÜ 583
280. Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I Mustafa KOÇ 582
281. Platon’un İdeleri’ne Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan Atıf Ve Değerlendirmeler İsmail ERDOĞAN 582
282. Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu Mustafa KARAGÖZ 582
283. Batının Modernite İle Özdeşleştirilmesinin Yanlışlığı John Obert VOLL / Çev.: Mustafa ARSLAN 582
284. Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun Fatih TİYEK 581
285. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine Notlar Ramazan ADIBELLİ 581
286. Metin Tenkidi Fatma Betül ALTINTAŞ 581
287. Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri Murat SERDAR 581
288. Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 581
289. Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine Muharrem AKOĞLU 580
290. Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur? James W. JONES / Çev.: Behlül TOKUR; Metin GÜVEN 580
291. Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı Salih YALIN 580
292. Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 579
293. Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak Ramazan ADIBELLİ 578
294. Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği) Mustafa KARAGÖZ 578
295. Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya Ali PEKCAN 576
296. Ömer B. Abdülazîz’in Kaderiyye’ye Karşı Risâlesinde Sünnet ve Hadis Hasan Kasım MURAD / Çev.: Süleyman DOĞANAY 576
297. Dinler ve Küreselleşme Peter L. BERGER / Çev.: Hatice GÜL 576
298. Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi Muharrem AKOĞLU 576
299. Arap Dilinde Gulüv Metin PARILDI 576
300. Kelamcıların İlim Tanımları Cihat TUNÇ 575
301. Kur’an’da Peygamberler Hakkında Kullanılan “Ulu’l-Azim” Vasfına Dair Yavuz FIRAT 575
302. Arâisu’l-Kur’an’da Türkler Erdoğan PAZARBAŞI 574
303. Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti Mahmut ÇINAR 574
304. Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû Abdullah ÇOLAK 574
305. Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı Salim ÖZER 574
306. Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) Sem’iyyâtla İlgili Bazı Görüşleri Ramazan ALTINTAŞ 574
307. Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları A. Vehbi ECER 573
308. Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti Abdulbaki GÜNEŞ 573
309. The European Union Security Strategy Document And Turkey Hakkı BÜYÜKBAŞ 573
310. Ebu Hayyan Tevhidi Ve Bilgi Felsefesi Şahin FİLİZ 572
311. Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim Mustafa CANLI 572
312. Anadolu Aleviliği Üzerine Necdet SUBAŞI 572
313. Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa Bedri GENCER 571
314. Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri Gıyasettin ARSLAN 571
315. Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı A. Vehbi ECER 569
316. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 569
317. Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions Ramazan ADIBELLİ 568
318. Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği İlkay ŞAHİN 568
319. Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine Bahattin DARTMA 567
320. Edward Said: Episteme İle Praksisi Birleştiren Entelektüel Ramazan ADIBELLİ 567
321. Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama John MALTBY; Liza DAY / Çev.: Mustafa KOÇ 567
322. Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları Muhittin KAPANŞAHİN 567
323. Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kütu'l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve Vird Necmettin ERGÜL 566
324. Prof. Dr. Cihat TUNÇ İle Söyleşi Menderes GÜRKAN 566
325. Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu Celal TÜRER 565
326. Kutsal Metin Olarak Kur'an F. Peter FORD, Jr. / Çev.: İbrahim GÖRENER 565
327. Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası Veli KAYHAN 565
328. Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları Süleyman DOĞANAY 564
329. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Mehmet KORKMAZ 564
330. Arap Gramerinde Âmil Teorisi Kadir KINAR 563
331. Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler Mustafa KOÇ 562
332. Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği Talip AYAR 562
333. Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât Mustafa CANLI 562
334. el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî) Muharrem AKOĞLU 561
335. Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri Ali ÇAVUŞOĞLU 560
336. Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji Arslan TOPAKKAYA 560
337. Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmail GÜLLÜ 560
338. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Bilal GÖKKIR 558
339. Kur'an'a Göre Halifelik Ve Toplumsal Süreklilik Erdoğan PAZARBAŞI 558
340. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Bilal GÖKKIR 557
341. Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları Dilaram KAROMAT / Çev.: Ali ÇAVUŞOĞLU 557
342. Ritual Perspectives And Dimensions İlkay ŞAHİN 557
343. Farâhî ve Islâhî'ye Göre Kur'an'da 64. Tahrim 4. Ayetinin Yorumu Mustansır MİR / Çev.: Yavuz FIRAT 557
344. Anlam Ve Yorum İlişkisi Açısından Hadîs Metinlerinin Tahlili Yavuz KÖKTAŞ 557
345. Din ve Mutluluk Michael E. NIELSEN / Çev.: Mustafa ULU 556
346. Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik David G. MYERS / Çev.: Bilal GENÇ 555
347. Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı Garip AYDIN 554
348. Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu? Charles H. SCOBIE / Çev.: Süleyman TURAN 554
349. The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education Gülbadi ALAN 554
350. Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü Fatih ÇINAR 553
351. Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi Muharrem AKOĞLU 553
352. Ahlâk-ı Nâsırî A. Vehbi ECER 551
353. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 550
354. Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek -Li, -Lik, -Siz, - Çi Sâdûk MASLIYEH / Çev.: Halim ÖZNURHAN 548
355. El-Kasîdetu’t-Tantarâniyye Tacettin UZUN 548
356. Varlığından Yorumuna Kur’an Ömer Faruk YAVUZ 547
357. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed (S.) (II. Bölüm) Şefaettin SEVERCAN 547
358. Postmodern Yaklaşımda Dil ve Gerçeklik: Bir Eleştiri Cenan KUVANCI 545
359. Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu Fatih İBİŞ 542
360. Tasavvufta Gül Sembolü ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü Sabri ÇAP 541
361. Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları Mehmet KORKMAZ 541
362. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 540
363. Kadı Ebubekir İbn Arabî’nin İlk İslam Halifeleri Dönemine Bakışı Ali KOZAN 536
364. Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı Hüseyin ARAK 536
365. Somuncu Baba'nın Oğlu Yûsuf-I Hakîkî'nin Dilinden Şeyh Hacı Bayram Velî Ali ÇAVUŞOĞLU 530
366. Hanefilerin Amelî Farz Kavramına Dair Osman BAYDER 529
367. Osmanlı Yeni İlm-i Kelâmında Materyalizm Eleştirileri Mehmet BULĞEN 528
368. Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri ve Tarihçiliği Adnan ADIGÜZEL 528
369. Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti İbrahim TOZLU 525
370. Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler- James W. FOWLER & Mary Lynn DELL / Çev.: Mustafa ULU 520
371. Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı? Fatih TOPALOĞLU 518
372. İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Macid YILMAZ 518
373. Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA / Çev.: Ramazan GÜREL 515
374. Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh Rıza BAKIŞ 513
375. Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma Hasan ÖZALP 512
376. Vacidiye Medresesi Mehdin ÇİFTÇİ 512
377. Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi Mustafa Derviş DERELİ 511
378. Kur’ân’da Ölümle İlgili Fiiller ve Arapça’daki Genel Görünüm Abdulkadir BAYAM 510
379. Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği Mehmet ULUKÜTÜK 499
380. İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler? Hasan ÖZALP 499
381. Siyer ve Meğazi Riyayetleriyle Tanınan Sahabiler Osman BİLGEN 497
382. Gaib Zamirinin Mercii ve Tespitinin Meallere Yansımaları Ramazan MEŞE 497
383. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma Cemil OSMANOĞLU 495
384. Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi Kadir KAN 492
385. İbn Ebî Hâtim’in Bazı Ravilerin Tefrîk’i Bağlamında Buhârî’ye Yönelik Tenkidleri Süleyman DOĞANAY 490
386. Hikmet-İ İlahiyye ve Kelam Seyyid Hüseyin NASR / Çev.: Hikmet ÇAMUR & Sibel KAYA 487
387. Hicri İlk Dört Asrın Önde Gelen Arap Dilbilimcileri Perspektifinden Harflerin Mahreçleri ve Sıfatlarının Değerlendirilmesi Ali ÇİFTCİ 486
388. Gazzâlî’ye Göre, Mahrem Tecrübe: Huzûrî Bilgi Cenan KUVANCI 481
389. Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı Ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil Ve Eleştirisi Latif TOKAT 481
390. Edebiyatta Tersinme/Üslûbu’t-Tehekküm Sanatının Arap Dili ve Edebiyatında Bazı Örnekleri Kadir KINAR 479
391. Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik Kadir ALBAYRAK 478
392. Kadim Bir Soğukluğun Modern Temsili: İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Fobisi Erdal BAYKAN 476
393. Vav Harfi ve Kur’an’ı Anlamaya Etkisi Fatih TİYEK 471
394. Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber William H. SWATOS & Peter KIVISTO / Çev.: A. Vahap TAŞTAN 470
395. XIII. Yüzyıl Avrupası'nda Gazâli İmajı Özcan AKDAĞ 466
396. Varoluş irrasyonel midir? Rıza BAKIŞ 454
397. İbn Tabâtabâ’ya Göre Şiirin Mahiyeti ve Türleri Mücahit KÜÇÜKSARI 446
398. Ernest Harms ve Ronald Goldman’ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları Aslıhan ATİK 438
399. Din Sosyolojisi Nedir? Abdullah ÖZBOLAT 429
400. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devrinde Mezhep Politikaları Abdullah Ömer YAVUZ 420
401. Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi Mustafa KARAGÖZ 411
402. Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Semâ Hamide ULUPINAR 409
403. Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi Muhammed Esat ALTINTAŞ 405
404. İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 404
405. İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi Muhammet Vehbi DERELİ 403
406. Muhammed Gazali ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu Şahin GÜVEN 392
407. Kur’ân’da “قَبْل” ve “بَعْد” Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL 388
408. Celâleddîn Es-Suyûti’nin Merâsidu’l-Metâli’ Fî Tenâsübi’l-Mekâtı’ Ve’l-Metâli’ İsimli Eseri Bağlamında Sûrelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet Şahin GÜVEN 386
409. Kaynak ve Alıcı Yönünden Etkili İletişimin Odak Noktaları ve Bunların Dinî İletişime Etkileri Ayhan ÖZ 385
410. İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi Arslan KARAOĞLAN 383
411. Kur’ân’daki Bazı İdgâmlı Kelimelerin Yapı ve Anlam Yönünden İncelenmesi Abdulkadir BAYAM 376
412. Starting With Locke Tahsin ÖLMEZ 372
413. Arap Dilinde Ses Anlam İlişkisi Musa ALP 352
414. Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği Ramazan ADIBELLİ 331
415. Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi Cengiz KANIK 322
416. Adalet Nedir? H. Yunus APAYDIN 316
417. Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver” Şahin GÜVEN 308
418. İlahiyat Fakülteleri Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları Ve Bazı Yöntembilimsel Sorunlar Abdulvahap TAŞTAN 304
419. İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları Mehmet KORKMAZ 297
420. Ahlaki Rölativizm Eleştirisi Ahmet YILDIZ 282
421. Vakf-ı Câizi Doğru Anlamak Mustafa KARAGÖZ 281
422. Boethius’un Felsefenin Tesellisi İsimli Eserinde İnsanın Mutluluğu ve Felsefe’nin İşlevi Ahmet YILDIZ 278
423. Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları Ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980) Celaleddin ÇELİK 272
424. Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi Fatma BAYNAL 267
425. Prometheus’den Halife’ye… Doğu Ve Batı’nın İnsan Tasavvurları Esra HACIMÜFTÜOĞLU 259
426. İsa Ve Musa Yasası (Νόμος Μωϋσῆ) Meselesi Zafer DUYGU 254
427. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş Ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Aynur ÇINAR 247
428. Hiciv Oklarını “Kur’ân” Sadağından Çeken Âmâ: Basralı Nüktedan Ebü’l-‘Aynâ Muhammed EFİL & Şener ŞAHİN 243
429. Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT & Ali KUŞAT 242
430. Sâinüddin İbn Türke’nin Temhîdü’l-Kavâid Adlı Eseri Ve Tasavvuf Metafiziğindeki Yeri Mesut SANDIKÇI 230
431. Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Mustafa ULU 225
432. İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım Süleyman NAROL 223
433. Irak’ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi Muharrem AKOĞLU 221
434. Üslûbu’l-Kur’ân’ın Tefsir İlmi İle İlşikisi Sıddık BAYSAL 218
435. The Religious and Philosophical Creativity of Suleiman Bakyrgani Alyona BALTABAYEVA 210
436. Zorunlulukla İlişkilendirilen Mümkün Varlık Tasavvurunun İslâm Felsefesindeki Konumu ve Müteahhîr Dönem Kelâmına Yansımaları Sibel KAYA 209
437. İḥyâ’u ʿUlûmi’d-Dîn’de Akıl ve Aklîlik Emrah KAYA 202
438. İhvân-ı Safâ’da Sanatın Ahlaki Boyutları: Müzik Üzerine Bir İnceleme Muhammet Fatih KILIÇ 200
439. Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kur’ân-ı Kerim’e Arzı: İlk Vahiy ve Peygamberlik - Gizlilik Şefaettin SEVERCAN 193
440. İmâmiye Şîası'nda Merci-i Taklîd Şeçimi: Teorik ve Pratik Açıdan Değerlendirme Halil IŞILAK 183
441. İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı Ömer ÖZBEK 182
442. Ebû Bekir Er-Râzî’nin Adâlet Anlayışı Ramazan TURAN 180
443. Meryem’e Müjde Sahnesinde Meryem’in Kirmeni, Kırmızı ve Mor Yünü Üzerine Görüşler Hatice DEMİR 177
444. Mantık Tarihinde İsagoci Geleneği Kamil KÖMÜRCÜ 175
445. İskenderiye Okulu ve Tıbbî-Mantıkî Gelenek Ahmet KAYACIK 174
446. Dindarlık İle Ego Sağlamlığı ve Empati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sezai KORKMAZ 166
447. İbn Teymiye’nin Vücûh ve Nezâir Tanımının Etkileri ve Sorunları Mustafa KARAGÖZ 161
448. Türk Din Psikolojisinde Öncü Bir İsim: Neda Armaner Üzerine Biyografik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 154
449. Harezm-Kıpçak Döneminde Arapça İle Türkçeyi Buluşturan Sözlükler: ez-Zemahşerî'nin Mukaddimetu’l-Edeb'i Örneği Muhammet Vehbi DERELİ 148
450. Tanrı ve Özgürlük: Gazâlî ve Thomas Aquınas Ekseninde Bir İnceleme Muhammed Zâhid ÇAM 147
451. Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin İlimlere Bakışı: Tertîbü’l-‘Ulûm Bağlamında Bir İnceleme Yasin APAYDIN 146
452. Kur’ân-ı Kerim Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslam’ın Suça Bakışı Mehmet KILIÇARSLAN 145
453. Ortaçağ Türk-İslâm Devletlerinde Kalpazanlık Faaliyetleri Arslan DURDU 140
454. Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi: Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1883-1969) Ali ÇOBAN 127
Toplam 275188

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla