tr  en  fr  ru  ar

Makaleler

.
İndirilme
Sıra Makaleler Yazar İndirilme
1. İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri İçin Bir Program Önerisi Abdullah BENLİ 1361
2. Kur’an, Yorum ve Şiddet Meselesi Mustafa ÖZTÜRK 1107
3. Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet İçtihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla Kurulan Fıkıh Meclisleri Mustafa Bülent DADAŞ 1074
4. Muhammed Âbid El-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu Şahin GÜVEN 996
5. Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine Davut İLTAŞ 952
6. Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi Davut İLTAŞ 927
7. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Dinî Etki Ömer CİDE 915
8. Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları Murat SERDAR 906
9. Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri Süleyman DOĞANAY 871
10. Kâdî Abdulcebbâr’ın Rü’yetullah’ın Reddine İlişkin Dayanakları Veysi ÜNVERDİ 859
11. İslam Hukukunda Gaye Problemi (Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat) Menderes GÜRKAN 855
12. Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz Süleyman AKYÜREK 852
13. Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi İbrahim GÖRENER 817
14. Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım- Funda DEMİRTAŞ 815
15. “Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine Davut İLTAŞ 814
16. Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 788
17. Din Psikolojisi Mi, Din ve Maneviyat Psikolojisi Mi? Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 788
18. Son Zaman Ayarı-II: “Nesî” Ya Da Haram Aylara Müdahale Veli KAYHAN 780
19. James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli Mustafa ULU 759
20. Bireysel Dindarlık Inger FURSETH; Pål REPSTAD / Çev.: Mustafa ULU 750
21. Din Psikolojisi Christopher PETERSON; Nansook PARK / Çev.: Mustafa ULU 748
22. Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Davut İLTAŞ 738
23. Ve Yahudiler, “İsa Mesih, Allah'ın Oğludur” Dediler: Modern Bir Senkretik Fenomen Olarak Mesihi Yahudilik Ramazan ADIBELLİ 731
24. Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi Kadir ALBAYRAK 730
25. İnsan ve Hayatın Anlamı Bağlamında Ötanazi Mustafa ÜNVERDİ 728
26. Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri Celal KIRCA 723
27. Hanefi Fetva Usulü Literatürü ve Bedreddin Eş-Şuhâvî’nin “Et-Tırâzu’l-Müzheb” Adlı Fetva Usulünün Değerlendirilmesi Osman BAYDER 710
28. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 704
29. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı Ayşe UÇAR 698
30. Sekkâkî’ye Kadar Belagat Çalışmaları Yüksel ÇELİK 682
31. Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam Selim ÖZARSLAN 681
32. Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri Mehmet Kasım ÖZGEN 680
33. Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 678
34. Rauf Yektâ ve Millî Tetebbu’lar Mecmuâsı’nda Yayımlanmış “Kökler” ve “Eski Türk Sazları” Adlı Makalelerinin İncelenmesi Kubilay KOLUKIRIK & K. Yiğit ALKAN 667
35. Maliki Fakîh İbn Rüşd El-Cedd’in “El-Beyân Ve’t-Tahsîl” İsimli Eseri ve Konuları Ele Alış Metoduyla İlgili Örnekler İbrahim YILMAZ 666
36. Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Mustafa ULU 663
37. Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi Mehmet TÖZLUYURT 647
38. İsim Kültürü ve Din A. Vehbi ECER 645
39. Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik Celaleddin ÇELİK 644
40. Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset Salih YALIN 637
41. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar Yavuz FIRAT 636
42. Hadislerde Beden Dili ve İbnu Hibban Örneği Mustafa IŞIK 635
43. Din ve Postmodern: Eski Problemler, Yeni İhtimaller David LYON / Çev.: Mustafa TEKİN 633
44. İmam Mâtürîdî’de Mu’tezilî Ka’bî’nin Eleştirisi Hasan KURT 631
45. Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde’nin Tavakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri Nazım BÜYÜKBAŞ 631
46. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi Abdullah Ömer YAVUZ 631
47. Feminist Teoloji: Dinî Söylemde Erkek Egemenliğine Başkaldırı Hülya ALTUNYA 631
48. “Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu Mustafa CANLI 630
49. İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı Salim ÖZER 628
50. Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 626
51. Taberânî Tefsiri Üzerine: “et-Tefsîru’l-kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi Ferihan ÖZMEN 624
52. Epistemoloji Jean-Claude SIMARD / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 624
53. Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi Harun ÖĞMÜŞ 623
54. Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü Mehmet Kasım ÖZGEN 618
55. Dil, Anlam ve Çokanlamlılık Şahin GÜVEN 617
56. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine Hadis Maddeleri Ekseninde Eleştirel Bir Yaklaşım Fatma Betül ALTINTAŞ 615
57. Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi: Çağdaş Bir Yaklaşım Cenan KUVANCI 613
58. Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme Peter C. HILL / Çev.: Mustafa ULU 610
59. Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis Ve Ehl-i Re’y Ekolleri) Ahmet UYAR 608
60. Farabi'nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış Yaşar AYDINLI 606
61. Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları M. Hulusi YEŞİL 602
62. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 602
63. Hâkim Eş-Şehîd’in “El-Kâfî” Adlı Eserindeki Faaliyeti Üzerine Osman BAYDER 601
64. Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi Harun IŞIK 599
65. Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Metin PARILDI 598
66. Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri İdris TÜRK 598
67. Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler Peter C. HILL; Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Mustafa ULU 597
68. Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu Ali TOKSARI 597
69. Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü Hüsnü AYDENİZ 595
70. “Görsel İşitsel Materyal Seti II”nin Hizmet İçi Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görüşleri Süleyman AKYÜREK 594
71. Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri Yüksel ÇELİK 594
72. Çocukların Aile İçinde Şiddete Maruz Kalmaları Ve Dindarlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Yasemin DAVARCI & Hasan KAYIKLIK 592
73. Bilgi Felsefesi Muhsin YILMAZ 590
74. Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti Mustafa KARAGÖZ 589
75. Bağlam Teorisi Ahmet Muhtar ÖMER / Çev.: Şahin GÜVEN 588
76. Câhilî Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler Mustafa GÜVEN 586
77. XIX. Uluslararası Dinler Tarihi Kongresi Ramazan ADIBELLİ 586
78. Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi Nihat UZUN 586
79. Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki Muharrem AKOĞLU 586
80. Ortaçağda “Fail” Kavramı ve Tanrı Özcan AKDAĞ 584
81. Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları Emrullah FATİŞ 584
82. Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar Mehmet DEMİRCİ 583
83. Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi Emrullah FATİŞ 582
84. İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu Muhittin BAĞÇECİ 582
85. Gazâli’nin Tövbe Algısı Harun IŞIK 581
86. Tarih Oluşturan Mit Denise AIGLE / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 577
87. Yaratma ve Şeylerin Zamansız Nizamı: İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler Şahin GÜVEN 576
88. Epistemoloji İçin Seçme Bibliyografya Cenan KUVANCI 575
89. Mircea Eliade'in “Patterns in Comparative Religion” İsimli Eserinde (1949–1999) Morfoloji ve Tarih Jonathan Z. SMITH / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 575
90. İslami Tefekkür Geleneği Ve Önemi Tahsin GÖRGÜN 574
91. Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sema YILMAZ 574
92. İslam Coğrafyacılarına Göre Horasan; Yeri ve X. Yüzyıldaki Durumu Sebahattin SAMUR 571
93. Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France Ramazan ADIBELLİ 571
94. Max Scheler’in İnsan ve Kişi Anlayışı Ahmet YILDIZ 570
95. İbn Teymiyye’nin “Kıbrıs Risâlesi” Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı Muammer BAYRAKTUTAR 568
96. Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi Halil HACIMÜFTÜOĞLU 568
97. The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students Alradi Jadain El IMAM 567
98. İslam Geleneğinin Dönüşümü Ve Tarihselcilik Sorunu Şevket KOTAN 566
99. Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Musa AKPINAR 566
100. İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh Ali DUMAN 564
101. Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği Ahmet Kamil CİHAN 563
102. Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri M. Zeki DUMAN 563
103. الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول Aamir Mohammed SALIM 561
104. Kur’an Ve Değişim Celal KIRCA 561
105. Varoluşsal Din Felsefesine Giriş Fatih TOPALOĞLU 561
106. Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID / Çev.: Mehmet DAĞ 560
107. Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri Ömer ÖZBEK 560
108. Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil Yusuf TEMEL 559
109. Bilgi Kuramına Giriş A. Kadir ÇÜÇEN 558
110. Nostalji Ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu Burhanettin TATAR 558
111. Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili Abdullah BENLİ 557
112. Varoluşçu Psikoloji, Din ve Maneviyat: Metod, Uygulamalar ve Deneyim Louis HOFFMAN / Çev.: Mehmet Mücahit ATİK 556
113. İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı Ve “Kızıl İnek”i Kadir ALBAYRAK 555
114. İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 555
115. Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri Ali Kürşat TURGUT 554
116. Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler Harold G. KOENING / Çev.: Nurten KIMTER 554
117. Ortaçağdan Günümüze Hristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış: Algı ve Gerçekler Fadıl AYĞAN 553
118. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri Erol ERKAN 553
119. Mu’tezilî Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri Muharrem AKOĞLU 552
120. Din Ve Geleneksel Bakış Açısı Seyyid Hüseyin Nasr İle Bir Mülakât Adnan ASLAN 552
121. W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı Ahmet YILDIZ 551
122. Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi Süleyman DOĞANAY 550
123. Mantık Ve Bilgi Teorisi Majid FAKHRY / Çev.: Ahmet KAYACIK; Mahmut Sami ÖZDİL 550
124. İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber'in Köleliğe Yaklaşımı Mehmet Nadir ÖZDEMİR 549
125. İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler Salim ÖZER 549
126. Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası Riccardo POZZO / Çev.: Burhanettin TATAR 549
127. Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç Cemil OSMANOĞLU 549
128. Hermenötik Mustafa KARAGÖZ 546
129. Kur’an’da “Mütref” Kavramı Nurettin TURGAY 546
130. İnsan Hakları Belgelerine Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar Münteha MAŞALI 545
131. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Ve Öğretiminin Sorunları Ve Geleceği” Sempozyumu Saadettin ÖZDEMİR 545
132. İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi Pierre LORY / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 545
133. Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 544
134. Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî / Çev.: Murat SERDAR 544
135. Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT 543
136. Sosyolojik Yönüyle Ahlak Ayşe KARAKÖSE 543
137. Müteşâbihatın Te'vili M. Zeki DUMAN 543
138. İmam Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”ında Necm Suresi Tefsiri: Tercüme - Tahlil - Mukayese Abdulkerim SEBER 542
139. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 541
140. Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü Şefaettin SEVERCAN 541
141. El-Câhız’dan Es-Safedî’ye Çeviri Teorisi Muammer SARIKAYA 541
142. Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji Mustafa KARAGÖZ 540
143. Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din Ali KUŞAT 540
144. في تاريخ الفكر الجمالي Ahmed Enis El-HASSÛN 540
145. İslam'da Namaz ve Teheccüd Ömer ÖZBEK 539
146. Arapça’da Mürekkeb Harfler Ali YILMAZ 539
147. Kur’ân Tasavvurları Abdullah BENLİ 538
148. Farabi'nin Siyaset Felsefesinde Türk Devlet Anlayışının İzleri Ahmet Kamil CİHAN 537
149. Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi Murat SERDAR 537
150. Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele Ali TOKSARI 536
151. Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü: Pragmatik Bakış Açısının Yolda Kalmışlığı Celal TÜRER 536
152. René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar Mehmet EVKURAN 536
153. Hayatın Son Döneminde Dini Müzik ve Sağlık: Boylamsal Bir Araştırma Neal KRAUSE & R. David HAYWARD / Çev.: Necmi KARSLI 535
154. Modernleşme Ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi Ve Otoritenin Dönüşümü Yasin AKTAY 535
155. Belagatta İltifat Kadir KINAR 534
156. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 534
157. Orta Çağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim Süleyman DÖNMEZ 534
158. Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı Mehmet DALKILIÇ 534
159. İslam İktisadının Temelleri İsmail KÖKSAL 533
160. İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma Reza Davari-ARDAKANI / Çev.: Celal TÜRER; Cenan KUVANCI 533
161. Farabi’de Mantık Geleneği Nicholas RESCHER / Çev.: Ahmet KAYACIK 533
162. İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası Mehmet DİRİK 532
163. Perspektivizm Cenan KUVANCI 532
164. Farabi'nin Toplum Görüşü Suat ÇELİKKOL 531
165. نظرية الفن عند الفارابي Ahmed Enis El-HASSÛN 531
166. Mantık Disiplini Arthur Aston LUCE / Çev.: Mahmut Sami ÖZDİL; Özcan AKDAĞ 530
167. Başkaldırı Geleneği Ve Heterodoksi Şinasi GÜNDÜZ 530
168. Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü Guy MONNOT / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 530
169. Modern Epistemolojik Kriz Ve Postmodern Epistemoloji Kasım KÜÇÜKALP 530
170. Hamdi Yazır’da Hak Kavramı Mehmet DEMİRCİ 529
171. İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri İbrahim KESKİN 529
172. Batı Dünyası Neler Okuyor-2 Bedri GENCER 529
173. Kur'an'da Müteşabihât M. Zeki DUMAN 528
174. Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal ÇAYIR 527
175. El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları Muharrem AKOĞLU 527
176. İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu Menderes GÜRKAN 527
177. Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912) Hakkı BÜYÜKBAŞ 527
178. Odaktaki Sosyoloji -Din Sosyolojisine Giriş- İsmail GÜLLÜ 527
179. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II) Kadir KINAR 526
180. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi Sebahattin SAMUR 526
181. Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde) Habil NAZLIGÜL 526
182. İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu? Dieter GEORGI / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 526
183. Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci Mustafa KARAGÖZ 526
184. Whithead'in Medeniyet Anlayışı Celal TÜRER 526
185. Mevlana'da İrade Hürriyeti Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR 525
186. Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme Mustafa ÖZTÜRK 525
187. Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler Abdurrahman KASAPOĞLU 525
188. İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik– Osman ORAL 525
189. Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler Sabri ERTURHAN 525
190. Bilim Epistemolojisine Yeni Bir Yaklaşım Alparslan AÇIKGENÇ 524
191. Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine Yavuz FIRAT 524
192. İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları Mustafa ULU 523
193. Tefsîr Ve Te’vîl İzmirli İsmail HAKKI / Çev.: Ahmet YILDIRIM 523
194. Çin Felsefesinde Gelenek, Metin Ve Yorum Vincent SHEN / Çev.: Burhanettin TATAR 523
195. Sünnî Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından Muhammed Hamidullah Ahmet YAMAN 523
196. Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği Mehmet KORKMAZ 523
197. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği Süleyman AKYÜREK 522
198. İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım İhsan TOKER 522
199. ‘Dinî İnanç’ İle ‘Bilimsel İnanç’ın Bir Karşılaştırması Raphael DEMOS / Çev.: Ramazan ERTÜRK 521
200. Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu Celaleddin ÇELİK 521
201. Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi Salim ÖZER 520
202. Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek: Hans-Georg Gadamer G. F. McLean / Çev.: Hafsa FİDAN 520
203. Muhammed Ferid Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfessir İsimli Tefsiri Şahin GÜVEN 520
204. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi) İsmail GÜLLÜ 519
205. Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler Laurence R. IANNACCONE / Çev.: Hatice GÜL 518
206. Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim François DEMOLY / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 518
207. Batı Dünyası Neler Okuyor-I Bedri GENCER 518
208. IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü” Şefaettin SEVERCAN 517
209. Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587) Ayhan KUŞCULUO 517
210. Mu'tezile Fıkıh Usûlü Ve El-Basrî'nin Muhammed HAMIDULLAH / Çev.: Ömer ASLAN 517
211. Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II) Abdulkadir BAYAM 517
212. Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi Ramazan ADIBELLİ 516
213. Charles S. PEIRCE’ün Epistemolojisi Celal TÜRER 516
214. Dinsel Şiddet Bağlamında Seta’nın “Almanya’da İslamofobi 2015” Raporunun Değerlendirilmesi Sıddık AĞÇOBAN 515
215. Hak Dini Kur'an Dili'ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (II) Abdulkadir BAYAM 515
216. Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I) Abdulkadir BAYAM 515
217. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed Şefaettin SEVERCAN 515
218. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine Notlar Ramazan ADIBELLİ 514
219. Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı Harun IŞIK 514
220. Platon’un İdeleri’ne Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan Atıf Ve Değerlendirmeler İsmail ERDOĞAN 513
221. Mistiklerin Öğretileri Walter T. STACE / Çev.: Cenan KUVANCI 512
222. Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu Ercan ŞEN 511
223. Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk Hüseyin GÜNDAY 511
224. Son Zaman Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar Veli KAYHAN 511
225. Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü Kadir PAKSOY 511
226. Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta J. Farhat ZIADEH / Çev.: Mustafa CANLI 511
227. Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun Fatih TİYEK 509
228. Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) Sem’iyyâtla İlgili Bazı Görüşleri Ramazan ALTINTAŞ 509
229. Anadolu Aleviliği Üzerine Necdet SUBAŞI 509
230. On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu Bedri GENCER 509
231. İnsana Özgü Bilgi Elde Etme Yolları Veya Bilginin Kaynağı Problemi Cihat TUNÇ 509
232. Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri Sami KİLİNÇLİ 508
233. Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur? James W. JONES / Çev.: Behlül TOKUR; Metin GÜVEN 508
234. Teodisenin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 508
235. Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü İsmail KÖKSAL 507
236. Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu Mustafa KARAGÖZ 507
237. Ömer B. Abdülazîz’in Kaderiyye’ye Karşı Risâlesinde Sünnet ve Hadis Hasan Kasım MURAD / Çev.: Süleyman DOĞANAY 507
238. Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği) Mustafa KARAGÖZ 506
239. Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim Mustafa CANLI 506
240. Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti Abdulbaki GÜNEŞ 506
241. Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu Muammer SARIKAYA 506
242. Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı Salih YALIN 505
243. Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri Murat SERDAR 505
244. Arap Dilinde Ta‘Lîl Ve Hüsn-i Ta‘Lîl Halim ÖZNURHAN 505
245. İbn Sina’nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış Ahmet Kamil CİHAN 505
246. Fıkıh Ve Siyaset Arasında İçtihat: Manastırlı İsmail Hakkı’nın Gözünden II. Meşrutiyet Döneminde İçtihat’a Bir Bakış Ali DUMAN 505
247. Din Sosyolojisine Giriş Max WEBER / Çev.: Mustafa ARSLAN 504
248. İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu Abdurrahman KASAPOĞLU 504
249. Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat Celaleddin ÇELİK 504
250. Metin Tenkidi Fatma Betül ALTINTAŞ 503
251. Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 502
252. Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi Gıyasettin ARSLAN 502
253. Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 502
254. Göç, Din Ve Değişme: Batı Avrupa'daki Türk İşçileri Örneği Ünver GÜNAY 502
255. Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti Mahmut ÇINAR 502
256. Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları Vincent J. CORNELL / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 501
257. “Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma M. O. KLAR / Çev.: Abdurrahman ATEŞ 501
258. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I) Kadir KINAR 501
259. Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler Hasan TAŞDELEN 501
260. Kur’an’da Peygamberler Hakkında Kullanılan “Ulu’l-Azim” Vasfına Dair Yavuz FIRAT 501
261. Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak Ramazan ADIBELLİ 501
262. Prof. Dr. Cihat TUNÇ İle Söyleşi Menderes GÜRKAN 500
263. Batının Modernite İle Özdeşleştirilmesinin Yanlışlığı John Obert VOLL / Çev.: Mustafa ARSLAN 500
264. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 500
265. Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri Ahmet KAYACIK 500
266. Ebu Hayyan Tevhidi Ve Bilgi Felsefesi Şahin FİLİZ 500
267. Kutsal Metin Olarak Kur'an F. Peter FORD, Jr. / Çev.: İbrahim GÖRENER 500
268. Arap Dilinde Gulüv Metin PARILDI 500
269. İmamiyye’de Bilginin Tarifi Ve Kısımları Halife KESKİN 499
270. Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions Ramazan ADIBELLİ 499
271. Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama John MALTBY; Liza DAY / Çev.: Mustafa KOÇ 499
272. Edward Said: Episteme İle Praksisi Birleştiren Entelektüel Ramazan ADIBELLİ 499
273. İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları Mehmet Emin MAŞALI 499
274. Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri Gıyasettin ARSLAN 498
275. Kelam İlminde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır? Cihat TUNÇ 498
276. Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı Salim ÖZER 498
277. Fideizm Hakkında Bir Eleştiri Michael MARTIN / Çev.: Cenan KUVANCI 497
278. Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı A. Vehbi ECER 496
279. el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî) Muharrem AKOĞLU 496
280. Kelamcıların İlim Tanımları Cihat TUNÇ 496
281. Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa Bedri GENCER 495
282. Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I) Abdulkadir BAYAM 495
283. Geleneksel Te’vil Çeşitlemelerinin Epistemik Değeri Mustafa ÖZTÜRK 495
284. Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine Özcan AKDAĞ 495
285. Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler Mustafa KOÇ 494
286. Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 494
287. İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri Muharrem AKOĞLU 494
288. Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya Ali PEKCAN 494
289. Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine Bahattin DARTMA 493
290. Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu İbrahim GÖRENER 493
291. Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû Abdullah ÇOLAK 493
292. Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi Muharrem AKOĞLU 493
293. Arâisu’l-Kur’an’da Türkler Erdoğan PAZARBAŞI 493
294. Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası Veli KAYHAN 492
295. Kur’an’ın Neliğine Dair Mehmet PAÇACI 492
296. Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji Arslan TOPAKKAYA 492
297. Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât Mustafa CANLI 492
298. The European Union Security Strategy Document And Turkey Hakkı BÜYÜKBAŞ 491
299. Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği) Mehmet KORKMAZ 491
300. Farâhî ve Islâhî'ye Göre Kur'an'da 64. Tahrim 4. Ayetinin Yorumu Mustansır MİR / Çev.: Yavuz FIRAT 490
301. Kesinbilim Arayışında Husserl'in Naturalizm Eleştirisi İbrahim DASKAYA 489
302. Anlam Ve Yorum İlişkisi Açısından Hadîs Metinlerinin Tahlili Yavuz KÖKTAŞ 489
303. Mircea ELIADE’in Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi Burhanettin TATAR 489
304. Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları Dilaram KAROMAT / Çev.: Ali ÇAVUŞOĞLU 489
305. Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine Muharrem AKOĞLU 488
306. Arap Gramerinde Âmil Teorisi Kadir KINAR 487
307. Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kütu'l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve Vird Necmettin ERGÜL 486
308. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Bilal GÖKKIR 486
309. Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik David G. MYERS / Çev.: Bilal GENÇ 486
310. Din Bilimlerinin Teorik Ve Metodolojik Sorunları Ünver GÜNAY 486
311. Kur'an'a Göre Halifelik Ve Toplumsal Süreklilik Erdoğan PAZARBAŞI 486
312. Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği İlkay ŞAHİN 486
313. Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları Muhittin KAPANŞAHİN 486
314. Ege Bölgesine Ait Alevî-Bektaşî Esaslı Bilinmeyen Mahalli Bir Tarikat: Ma'rifîlik Atabey KILIÇ 485
315. Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek -Li, -Lik, -Siz, - Çi Sâdûk MASLIYEH / Çev.: Halim ÖZNURHAN 485
316. Pragmatizm’in Doğruluk Evi Celal TÜRER 485
317. Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği Talip AYAR 484
318. Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu Celal TÜRER 484
319. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Bilal GÖKKIR 483
320. Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri Ali ÇAVUŞOĞLU 483
321. Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları A. Vehbi ECER 483
322. Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu? Charles H. SCOBIE / Çev.: Süleyman TURAN 483
323. The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education Gülbadi ALAN 482
324. Müslüman Siyaset Geleneğinde Din-Devlet İlişkisi H. Yunus APAYDIN 482
325. Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü Fatih ÇINAR 482
326. Aydınlanma Ve Romantizm Kavşağında Nietzsche'nin Epistemolojisi Hüseyin Subhi ERDEM 482
327. Fıkıh Usûlünün Katîliği Mehmet ERDOĞAN 481
328. Dini Bilginin Doğruluğu Bağlamında Zâhirî Epistemolojinin Dayandığı Dil Kuramı Muharrem KILIÇ 481
329. Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi Muharrem AKOĞLU 480
330. Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmail GÜLLÜ 480
331. Varlığından Yorumuna Kur’an Ömer Faruk YAVUZ 479
332. Demokratik Bir Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Ve Bir Eylem Aracısı Olarak Dinin İşlevi Mevlüt UYANIK 479
333. El-Kasîdetu’t-Tantarâniyye Tacettin UZUN 478
334. Postmodern Yaklaşımda Dil ve Gerçeklik: Bir Eleştiri Cenan KUVANCI 478
335. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 478
336. Muhkem Ve Müteşabih Sahiron SYAMSUDDIN / Çev.: Yavuz FIRAT 478
337. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler Nisar Ahmed FARUQI / Çev.: Muhittin KAPANŞAHİN 478
338. Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi Lee A. KIRKPATRICK / Çev.: Mustafa KOÇ 478
339. Ahlâk-ı Nâsırî A. Vehbi ECER 478
340. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 478
341. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed (S.) (II. Bölüm) Şefaettin SEVERCAN 477
342. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Mehmet KORKMAZ 477
343. Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları Süleyman DOĞANAY 476
344. Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu Fatih İBİŞ 475
345. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa ULU & Meryem Berrin BULUT 475
346. Europhian Perceptions of Islam and America from Saladdin to George W. Bush: Europe's Fragile Ego Uncovered Ramazan ADIBELLİ 474
347. Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919) Şakir BATMAZ 473
348. Kur’an’da Terapötik Boşanma Abdurrahman KASAPOĞLU 473
349. Ritual Perspectives And Dimensions İlkay ŞAHİN 472
350. Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık Şefaettin SEVERCAN 472
351. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı Muhittin KAPANŞAHİN 471
352. Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı Hüseyin ARAK 470
353. Kadı Ebubekir İbn Arabî’nin İlk İslam Halifeleri Dönemine Bakışı Ali KOZAN 469
354. Zürkânî’nin Menâhilü’l-İrfân’ı Üzerine Bir İnceleme Faruk VURAL 466
355. Somuncu Baba'nın Oğlu Yûsuf-I Hakîkî'nin Dilinden Şeyh Hacı Bayram Velî Ali ÇAVUŞOĞLU 464
356. İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 459
357. İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Macid YILMAZ 450
358. Din ve Mutluluk Michael E. NIELSEN / Çev.: Mustafa ULU 445
359. Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler- James W. FOWLER & Mary Lynn DELL / Çev.: Mustafa ULU 435
360. Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri ve Tarihçiliği Adnan ADIGÜZEL 431
361. Hanefilerin Amelî Farz Kavramına Dair Osman BAYDER 427
362. Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh Rıza BAKIŞ 422
363. Kur’ân’da Ölümle İlgili Fiiller ve Arapça’daki Genel Görünüm Abdulkadir BAYAM 420
364. Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma Süleyman DOĞANAY 418
365. Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma Hasan ÖZALP 415
366. Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı Garip AYDIN 413
367. Dinler ve Küreselleşme Peter L. BERGER / Çev.: Hatice GÜL 410
368. Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I Mustafa KOÇ 410
369. Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi Kadir KAN 406
370. Hikmet-İ İlahiyye ve Kelam Seyyid Hüseyin NASR / Çev.: Hikmet ÇAMUR & Sibel KAYA 406
371. Hicri İlk Dört Asrın Önde Gelen Arap Dilbilimcileri Perspektifinden Harflerin Mahreçleri ve Sıfatlarının Değerlendirilmesi Ali ÇİFTCİ 401
372. Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği Mehmet ULUKÜTÜK 401
373. Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü Zikiriya JANDARBEK & Zhakhangir NURMATOV 401
374. Edebiyatta Tersinme/Üslûbu’t-Tehekküm Sanatının Arap Dili ve Edebiyatında Bazı Örnekleri Kadir KINAR 399
375. İbn Ebî Hâtim’in Bazı Ravilerin Tefrîk’i Bağlamında Buhârî’ye Yönelik Tenkidleri Süleyman DOĞANAY 397
376. Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA / Çev.: Ramazan GÜREL 396
377. Vacidiye Medresesi Mehdin ÇİFTÇİ 394
378. İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler? Hasan ÖZALP 392
379. Kadim Bir Soğukluğun Modern Temsili: İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Fobisi Erdal BAYKAN 391
380. Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı? Fatih TOPALOĞLU 390
381. Gaib Zamirinin Mercii ve Tespitinin Meallere Yansımaları Ramazan MEŞE 390
382. Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti İbrahim TOZLU 390
383. Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi Mustafa Derviş DERELİ 389
384. Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları Mehmet KORKMAZ 389
385. Gazzâlî’ye Göre, Mahrem Tecrübe: Huzûrî Bilgi Cenan KUVANCI 382
386. Vav Harfi ve Kur’an’ı Anlamaya Etkisi Fatih TİYEK 380
387. Osmanlı Yeni İlm-i Kelâmında Materyalizm Eleştirileri Mehmet BULĞEN 371
388. Siyer ve Meğazi Riyayetleriyle Tanınan Sahabiler Osman BİLGEN 371
389. Varoluş irrasyonel midir? Rıza BAKIŞ 367
390. Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber William H. SWATOS & Peter KIVISTO / Çev.: A. Vahap TAŞTAN 366
391. Divan-I Hümâyûnda Alınan Kararların Şeriyye Sicillerine Yansımalarına Örnekler Savaş YILMAZ 362
392. İbn Tabâtabâ’ya Göre Şiirin Mahiyeti ve Türleri Mücahit KÜÇÜKSARI 362
393. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma Cemil OSMANOĞLU 361
394. Ernest Harms ve Ronald Goldman’ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları Aslıhan ATİK 357
395. Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik Kadir ALBAYRAK 347
396. Din Sosyolojisi Nedir? Abdullah ÖZBOLAT 346
397. Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi Muhammed Esat ALTINTAŞ 341
398. XIII. Yüzyıl Avrupası'nda Gazâli İmajı Özcan AKDAĞ 325
399. Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı Ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil Ve Eleştirisi Latif TOKAT 324
400. Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi Mustafa KARAGÖZ 320
401. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devrinde Mezhep Politikaları Abdullah Ömer YAVUZ 320
402. Muhammed Gazali ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu Şahin GÜVEN 308
403. Kur’ân’da “قَبْل” ve “بَعْد” Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL 304
404. Kaynak ve Alıcı Yönünden Etkili İletişimin Odak Noktaları ve Bunların Dinî İletişime Etkileri Ayhan ÖZ 304
405. Celâleddîn Es-Suyûti’nin Merâsidu’l-Metâli’ Fî Tenâsübi’l-Mekâtı’ Ve’l-Metâli’ İsimli Eseri Bağlamında Sûrelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet Şahin GÜVEN 300
406. İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi Arslan KARAOĞLAN 299
407. İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi Muhammet Vehbi DERELİ 294
408. Starting With Locke Tahsin ÖLMEZ 288
409. İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 287
410. Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Semâ Hamide ULUPINAR 280
411. Kur’ân’daki Bazı İdgâmlı Kelimelerin Yapı ve Anlam Yönünden İncelenmesi Abdulkadir BAYAM 279
412. Arap Dilinde Ses Anlam İlişkisi Musa ALP 272
413. Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği Ramazan ADIBELLİ 215
414. Adalet Nedir? H. Yunus APAYDIN 207
415. Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver” Şahin GÜVEN 163
416. İsa Ve Musa Yasası (Νόμος Μωϋσῆ) Meselesi Zafer DUYGU 157
417. Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi Cengiz KANIK 150
418. Ahlaki Rölativizm Eleştirisi Ahmet YILDIZ 149
419. Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları Ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980) Celaleddin ÇELİK 148
420. Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi Fatma BAYNAL 145
421. İlahiyat Fakülteleri Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları Ve Bazı Yöntembilimsel Sorunlar Abdulvahap TAŞTAN 144
422. Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT & Ali KUŞAT 144
423. Hiciv Oklarını “Kur’ân” Sadağından Çeken Âmâ: Basralı Nüktedan Ebü’l-‘Aynâ Muhammed EFİL & Şener ŞAHİN 142
424. İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları Mehmet KORKMAZ 135
425. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş Ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Aynur ÇINAR 130
426. Zorunlulukla İlişkilendirilen Mümkün Varlık Tasavvurunun İslâm Felsefesindeki Konumu ve Müteahhîr Dönem Kelâmına Yansımaları Sibel KAYA 128
427. Üslûbu’l-Kur’ân’ın Tefsir İlmi İle İlşikisi Sıddık BAYSAL 123
428. Sâinüddin İbn Türke’nin Temhîdü’l-Kavâid Adlı Eseri Ve Tasavvuf Metafiziğindeki Yeri Mesut SANDIKÇI 118
429. İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım Süleyman NAROL 117
430. Vakf-ı Câizi Doğru Anlamak Mustafa KARAGÖZ 117
431. Prometheus’den Halife’ye… Doğu Ve Batı’nın İnsan Tasavvurları Esra HACIMÜFTÜOĞLU 117
432. Tasavvufta Gül Sembolü ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü Sabri ÇAP 43
433. Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kur’ân-ı Kerim’e Arzı: İlk Vahiy ve Peygamberlik - Gizlilik Şefaettin SEVERCAN 39
434. Irak’ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi Muharrem AKOĞLU 37
435. Boethius’un Felsefenin Tesellisi İsimli Eserinde İnsanın Mutluluğu ve Felsefe’nin İşlevi Ahmet YILDIZ 37
436. İḥyâ’u ʿUlûmi’d-Dîn’de Akıl ve Aklîlik Emrah KAYA 36
437. Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Mustafa ULU 34
438. Dindarlık İle Ego Sağlamlığı ve Empati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sezai KORKMAZ 32
439. İbn Teymiye’nin Vücûh ve Nezâir Tanımının Etkileri ve Sorunları Mustafa KARAGÖZ 31
440. Ortaçağ Türk-İslâm Devletlerinde Kalpazanlık Faaliyetleri Arslan DURDU 29
441. Mantık Tarihinde İsagoci Geleneği Kamil KÖMÜRCÜ 27
442. Tanrı ve Özgürlük: Gazâlî ve Thomas Aquınas Ekseninde Bir İnceleme Muhammed Zâhid ÇAM 27
443. İmâmiye Şîası'nda Merci-i Taklîd Şeçimi: Teorik ve Pratik Açıdan Değerlendirme Halil IŞILAK 26
444. İhvân-ı Safâ’da Sanatın Ahlaki Boyutları: Müzik Üzerine Bir İnceleme Muhammet Fatih KILIÇ 26
445. Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi: Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1883-1969) Ali ÇOBAN 25
446. Ebû Bekir Er-Râzî’nin Adâlet Anlayışı Ramazan TURAN 24
447. Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin İlimlere Bakışı: Tertîbü’l-‘Ulûm Bağlamında Bir İnceleme Yasin APAYDIN 24
448. İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı Ömer ÖZBEK 19
449. Türk Din Psikolojisinde Öncü Bir İsim: Neda Armaner Üzerine Biyografik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 18
450. İskenderiye Okulu ve Tıbbî-Mantıkî Gelenek Ahmet KAYACIK 17
451. Kur’ân-ı Kerim Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslam’ın Suça Bakışı Mehmet KILIÇARSLAN 16
452. Meryem’e Müjde Sahnesinde Meryem’in Kirmeni, Kırmızı ve Mor Yünü Üzerine Görüşler Hatice DEMİR 14
453. Harezm-Kıpçak Döneminde Arapça İle Türkçeyi Buluşturan Sözlükler: ez-Zemahşerî'nin Mukaddimetu’l-Edeb'i Örneği Muhammet Vehbi DERELİ 14
454. The Religious and Philosophical Creativity of Suleiman Bakyrgani Alyona BALTABAYEVA 10
Toplam 222712

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla