tr  en  fr  ru  ar

Makaleler

.
İndirilme
Sıra Makaleler Yazar İndirilme
1. İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri İçin Bir Program Önerisi Abdullah BENLİ 1432
2. Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet İçtihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla Kurulan Fıkıh Meclisleri Mustafa Bülent DADAŞ 1358
3. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Dinî Etki Ömer CİDE 1320
4. Kur’an, Yorum ve Şiddet Meselesi Mustafa ÖZTÜRK 1261
5. Kâdî Abdulcebbâr’ın Rü’yetullah’ın Reddine İlişkin Dayanakları Veysi ÜNVERDİ 1156
6. Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri Süleyman DOĞANAY 1076
7. Muhammed Âbid El-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu Şahin GÜVEN 1068
8. İnsan ve Hayatın Anlamı Bağlamında Ötanazi Mustafa ÜNVERDİ 1047
9. Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine Davut İLTAŞ 1032
10. Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi Davut İLTAŞ 981
11. Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları Murat SERDAR 970
12. Din Psikolojisi Mi, Din ve Maneviyat Psikolojisi Mi? Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 923
13. “Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine Davut İLTAŞ 905
14. İslam Hukukunda Gaye Problemi (Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat) Menderes GÜRKAN 905
15. Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi Mehmet TÖZLUYURT 902
16. Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz Süleyman AKYÜREK 902
17. Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 893
18. Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım- Funda DEMİRTAŞ 884
19. Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi İbrahim GÖRENER 883
20. Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi Kadir ALBAYRAK 851
21. Son Zaman Ayarı-II: “Nesî” Ya Da Haram Aylara Müdahale Veli KAYHAN 838
22. İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı Salim ÖZER 824
23. Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Mustafa ULU 814
24. James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli Mustafa ULU 813
25. Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri Celal KIRCA 810
26. Ve Yahudiler, “İsa Mesih, Allah'ın Oğludur” Dediler: Modern Bir Senkretik Fenomen Olarak Mesihi Yahudilik Ramazan ADIBELLİ 804
27. Din Psikolojisi Christopher PETERSON; Nansook PARK / Çev.: Mustafa ULU 803
28. Bireysel Dindarlık Inger FURSETH; Pål REPSTAD / Çev.: Mustafa ULU 802
29. Çocukların Aile İçinde Şiddete Maruz Kalmaları Ve Dindarlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Yasemin DAVARCI & Hasan KAYIKLIK 800
30. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 788
31. Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde’nin Tavakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri Nazım BÜYÜKBAŞ 788
32. Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Davut İLTAŞ 784
33. Hanefi Fetva Usulü Literatürü ve Bedreddin Eş-Şuhâvî’nin “Et-Tırâzu’l-Müzheb” Adlı Fetva Usulünün Değerlendirilmesi Osman BAYDER 773
34. Rauf Yektâ ve Millî Tetebbu’lar Mecmuâsı’nda Yayımlanmış “Kökler” ve “Eski Türk Sazları” Adlı Makalelerinin İncelenmesi Kubilay KOLUKIRIK & K. Yiğit ALKAN 764
35. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı Ayşe UÇAR 744
36. Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 732
37. Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri Mehmet Kasım ÖZGEN 729
38. Maliki Fakîh İbn Rüşd El-Cedd’in “El-Beyân Ve’t-Tahsîl” İsimli Eseri ve Konuları Ele Alış Metoduyla İlgili Örnekler İbrahim YILMAZ 726
39. Sekkâkî’ye Kadar Belagat Çalışmaları Yüksel ÇELİK 724
40. Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 724
41. Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam Selim ÖZARSLAN 722
42. Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis Ve Ehl-i Re’y Ekolleri) Ahmet UYAR 714
43. Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik Celaleddin ÇELİK 709
44. Epistemoloji Jean-Claude SIMARD / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 708
45. Feminist Teoloji: Dinî Söylemde Erkek Egemenliğine Başkaldırı Hülya ALTUNYA 706
46. Dinsel Şiddet Bağlamında Seta’nın “Almanya’da İslamofobi 2015” Raporunun Değerlendirilmesi Sıddık AĞÇOBAN 705
47. “Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu Mustafa CANLI 705
48. Din ve Postmodern: Eski Problemler, Yeni İhtimaller David LYON / Çev.: Mustafa TEKİN 705
49. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi Abdullah Ömer YAVUZ 698
50. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar Yavuz FIRAT 698
51. İsim Kültürü ve Din A. Vehbi ECER 692
52. Hadislerde Beden Dili ve İbnu Hibban Örneği Mustafa IŞIK 688
53. “Görsel İşitsel Materyal Seti II”nin Hizmet İçi Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görüşleri Süleyman AKYÜREK 688
54. Yaratma ve Şeylerin Zamansız Nizamı: İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler Şahin GÜVEN 686
55. Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki Muharrem AKOĞLU 684
56. İmam Mâtürîdî’de Mu’tezilî Ka’bî’nin Eleştirisi Hasan KURT 677
57. Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset Salih YALIN 675
58. Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü Mehmet Kasım ÖZGEN 671
59. Dil, Anlam ve Çokanlamlılık Şahin GÜVEN 669
60. Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi: Çağdaş Bir Yaklaşım Cenan KUVANCI 668
61. Taberânî Tefsiri Üzerine: “et-Tefsîru’l-kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi Ferihan ÖZMEN 665
62. Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi Harun ÖĞMÜŞ 664
63. Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT 663
64. Farabi'nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış Yaşar AYDINLI 663
65. Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri İdris TÜRK 657
66. Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme Peter C. HILL / Çev.: Mustafa ULU 653
67. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine Hadis Maddeleri Ekseninde Eleştirel Bir Yaklaşım Fatma Betül ALTINTAŞ 653
68. Bilgi Felsefesi Muhsin YILMAZ 648
69. Ortaçağda “Fail” Kavramı ve Tanrı Özcan AKDAĞ 648
70. Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler Peter C. HILL; Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Mustafa ULU 645
71. Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları M. Hulusi YEŞİL 645
72. Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri Yüksel ÇELİK 645
73. Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Metin PARILDI 643
74. Kur’an Ve Değişim Celal KIRCA 643
75. Hâkim Eş-Şehîd’in “El-Kâfî” Adlı Eserindeki Faaliyeti Üzerine Osman BAYDER 641
76. Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu Ali TOKSARI 641
77. Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar Mehmet DEMİRCİ 640
78. Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi Nihat UZUN 640
79. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 639
80. Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi Harun IŞIK 639
81. Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü Hüsnü AYDENİZ 637
82. Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti Mustafa KARAGÖZ 635
83. Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi Emrullah FATİŞ 634
84. Tarih Oluşturan Mit Denise AIGLE / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 634
85. Ortaçağdan Günümüze Hristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış: Algı ve Gerçekler Fadıl AYĞAN 633
86. Câhilî Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler Mustafa GÜVEN 632
87. Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları Emrullah FATİŞ 632
88. İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu Muhittin BAĞÇECİ 631
89. İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh Ali DUMAN 630
90. Bağlam Teorisi Ahmet Muhtar ÖMER / Çev.: Şahin GÜVEN 629
91. Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Musa AKPINAR 628
92. XIX. Uluslararası Dinler Tarihi Kongresi Ramazan ADIBELLİ 627
93. Gazâli’nin Tövbe Algısı Harun IŞIK 627
94. İslami Tefekkür Geleneği Ve Önemi Tahsin GÖRGÜN 623
95. Farabi'nin Siyaset Felsefesinde Türk Devlet Anlayışının İzleri Ahmet Kamil CİHAN 622
96. Orta Çağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim Süleyman DÖNMEZ 621
97. Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sema YILMAZ 621
98. Sosyolojik Yönüyle Ahlak Ayşe KARAKÖSE 620
99. Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912) Hakkı BÜYÜKBAŞ 620
100. Bilgi Kuramına Giriş A. Kadir ÇÜÇEN 619
101. Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler Harold G. KOENING / Çev.: Nurten KIMTER 619
102. Nostalji Ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu Burhanettin TATAR 618
103. İslam Coğrafyacılarına Göre Horasan; Yeri ve X. Yüzyıldaki Durumu Sebahattin SAMUR 617
104. Epistemoloji İçin Seçme Bibliyografya Cenan KUVANCI 617
105. İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik– Osman ORAL 616
106. Kur'an'da Müteşabihât M. Zeki DUMAN 616
107. Hayatın Son Döneminde Dini Müzik ve Sağlık: Boylamsal Bir Araştırma Neal KRAUSE & R. David HAYWARD / Çev.: Necmi KARSLI 614
108. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri Erol ERKAN 614
109. Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi Halil HACIMÜFTÜOĞLU 614
110. Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France Ramazan ADIBELLİ 614
111. Mircea Eliade'in “Patterns in Comparative Religion” İsimli Eserinde (1949–1999) Morfoloji ve Tarih Jonathan Z. SMITH / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 613
112. Modernleşme Ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi Ve Otoritenin Dönüşümü Yasin AKTAY 613
113. İmam Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”ında Necm Suresi Tefsiri: Tercüme - Tahlil - Mukayese Abdulkerim SEBER 612
114. Din Ve Geleneksel Bakış Açısı Seyyid Hüseyin Nasr İle Bir Mülakât Adnan ASLAN 611
115. Max Scheler’in İnsan ve Kişi Anlayışı Ahmet YILDIZ 610
116. Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID / Çev.: Mehmet DAĞ 610
117. Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği Ahmet Kamil CİHAN 606
118. İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 606
119. The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students Alradi Jadain El IMAM 606
120. Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili Abdullah BENLİ 606
121. Hamdi Yazır’da Hak Kavramı Mehmet DEMİRCİ 606
122. Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri M. Zeki DUMAN 606
123. Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri Ali Kürşat TURGUT 605
124. İslam Geleneğinin Dönüşümü Ve Tarihselcilik Sorunu Şevket KOTAN 605
125. İbn Teymiyye’nin “Kıbrıs Risâlesi” Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı Muammer BAYRAKTUTAR 604
126. الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول Aamir Mohammed SALIM 603
127. Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri Ömer ÖZBEK 603
128. Varoluşsal Din Felsefesine Giriş Fatih TOPALOĞLU 602
129. İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı Ve “Kızıl İnek”i Kadir ALBAYRAK 601
130. Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler Sabri ERTURHAN 601
131. Batı Dünyası Neler Okuyor-2 Bedri GENCER 601
132. İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler Salim ÖZER 600
133. Varoluşçu Psikoloji, Din ve Maneviyat: Metod, Uygulamalar ve Deneyim Louis HOFFMAN / Çev.: Mehmet Mücahit ATİK 600
134. Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil Yusuf TEMEL 600
135. Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme Mustafa ÖZTÜRK 598
136. Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi Ramazan ADIBELLİ 597
137. Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç Cemil OSMANOĞLU 596
138. Mu’tezilî Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri Muharrem AKOĞLU 594
139. Kur’ân Tasavvurları Abdullah BENLİ 593
140. W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı Ahmet YILDIZ 593
141. Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü Guy MONNOT / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 592
142. Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü Kadir PAKSOY 592
143. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Ve Öğretiminin Sorunları Ve Geleceği” Sempozyumu Saadettin ÖZDEMİR 592
144. في تاريخ الفكر الجمالي Ahmed Enis El-HASSÛN 592
145. Hermenötik Mustafa KARAGÖZ 592
146. İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım İhsan TOKER 592
147. Mantık Ve Bilgi Teorisi Majid FAKHRY / Çev.: Ahmet KAYACIK; Mahmut Sami ÖZDİL 592
148. Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası Riccardo POZZO / Çev.: Burhanettin TATAR 591
149. İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber'in Köleliğe Yaklaşımı Mehmet Nadir ÖZDEMİR 590
150. Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü Şefaettin SEVERCAN 590
151. Kur’an’da “Mütref” Kavramı Nurettin TURGAY 588
152. Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 587
153. Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II) Abdulkadir BAYAM 587
154. El-Câhız’dan Es-Safedî’ye Çeviri Teorisi Muammer SARIKAYA 587
155. İslam İktisadının Temelleri İsmail KÖKSAL 586
156. İslam'da Namaz ve Teheccüd Ömer ÖZBEK 585
157. Çin Felsefesinde Gelenek, Metin Ve Yorum Vincent SHEN / Çev.: Burhanettin TATAR 585
158. Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi Süleyman DOĞANAY 585
159. Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî / Çev.: Murat SERDAR 584
160. İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi Pierre LORY / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 584
161. Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı Mehmet DALKILIÇ 584
162. Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji Mustafa KARAGÖZ 583
163. Aydınlanma Ve Romantizm Kavşağında Nietzsche'nin Epistemolojisi Hüseyin Subhi ERDEM 583
164. “Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma M. O. KLAR / Çev.: Abdurrahman ATEŞ 583
165. Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele Ali TOKSARI 583
166. Farabi'nin Toplum Görüşü Suat ÇELİKKOL 583
167. Perspektivizm Cenan KUVANCI 583
168. İnsan Hakları Belgelerine Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar Münteha MAŞALI 582
169. Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü: Pragmatik Bakış Açısının Yolda Kalmışlığı Celal TÜRER 581
170. Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din Ali KUŞAT 580
171. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 580
172. Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi Murat SERDAR 579
173. İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları Mustafa ULU 579
174. نظرية الفن عند الفارابي Ahmed Enis El-HASSÛN 578
175. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II) Kadir KINAR 578
176. Farabi’de Mantık Geleneği Nicholas RESCHER / Çev.: Ahmet KAYACIK 577
177. İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma Reza Davari-ARDAKANI / Çev.: Celal TÜRER; Cenan KUVANCI 577
178. Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi Salim ÖZER 577
179. Fıkıh Ve Siyaset Arasında İçtihat: Manastırlı İsmail Hakkı’nın Gözünden II. Meşrutiyet Döneminde İçtihat’a Bir Bakış Ali DUMAN 577
180. Müteşâbihatın Te'vili M. Zeki DUMAN 577
181. İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri İbrahim KESKİN 576
182. El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları Muharrem AKOĞLU 576
183. René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar Mehmet EVKURAN 576
184. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa ULU & Meryem Berrin BULUT 576
185. Geleneksel Te’vil Çeşitlemelerinin Epistemik Değeri Mustafa ÖZTÜRK 575
186. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi Sebahattin SAMUR 575
187. Pragmatizm’in Doğruluk Evi Celal TÜRER 575
188. Arapça’da Mürekkeb Harfler Ali YILMAZ 575
189. Başkaldırı Geleneği Ve Heterodoksi Şinasi GÜNDÜZ 574
190. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I) Kadir KINAR 574
191. Mantık Disiplini Arthur Aston LUCE / Çev.: Mahmut Sami ÖZDİL; Özcan AKDAĞ 573
192. Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal ÇAYIR 573
193. Göç, Din Ve Değişme: Batı Avrupa'daki Türk İşçileri Örneği Ünver GÜNAY 573
194. Whithead'in Medeniyet Anlayışı Celal TÜRER 572
195. Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler Abdurrahman KASAPOĞLU 572
196. Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci Mustafa KARAGÖZ 572
197. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 572
198. Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu Ercan ŞEN 572
199. Teodisenin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 571
200. Modern Epistemolojik Kriz Ve Postmodern Epistemoloji Kasım KÜÇÜKALP 571
201. İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası Mehmet DİRİK 571
202. Odaktaki Sosyoloji -Din Sosyolojisine Giriş- İsmail GÜLLÜ 570
203. Belagatta İltifat Kadir KINAR 570
204. Batı Dünyası Neler Okuyor-I Bedri GENCER 570
205. Tefsîr Ve Te’vîl İzmirli İsmail HAKKI / Çev.: Ahmet YILDIRIM 569
206. Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek: Hans-Georg Gadamer G. F. McLean / Çev.: Hafsa FİDAN 569
207. İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu Menderes GÜRKAN 568
208. Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587) Ayhan KUŞCULUO 568
209. Bilim Epistemolojisine Yeni Bir Yaklaşım Alparslan AÇIKGENÇ 567
210. ‘Dinî İnanç’ İle ‘Bilimsel İnanç’ın Bir Karşılaştırması Raphael DEMOS / Çev.: Ramazan ERTÜRK 567
211. Sünnî Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından Muhammed Hamidullah Ahmet YAMAN 567
212. İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu? Dieter GEORGI / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 566
213. Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde) Habil NAZLIGÜL 566
214. Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü İsmail KÖKSAL 565
215. Mevlana'da İrade Hürriyeti Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR 565
216. İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri Muharrem AKOĞLU 564
217. Kelam İlminde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır? Cihat TUNÇ 564
218. Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği Mehmet KORKMAZ 562
219. Son Zaman Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar Veli KAYHAN 562
220. Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine Yavuz FIRAT 561
221. Charles S. PEIRCE’ün Epistemolojisi Celal TÜRER 561
222. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed Şefaettin SEVERCAN 561
223. Dini Bilginin Doğruluğu Bağlamında Zâhirî Epistemolojinin Dayandığı Dil Kuramı Muharrem KILIÇ 560
224. Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim François DEMOLY / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 560
225. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi) İsmail GÜLLÜ 560
226. Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu Celaleddin ÇELİK 559
227. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği Süleyman AKYÜREK 559
228. IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü” Şefaettin SEVERCAN 559
229. Hak Dini Kur'an Dili'ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (II) Abdulkadir BAYAM 559
230. İbn Sina’nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış Ahmet Kamil CİHAN 558
231. Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I) Abdulkadir BAYAM 558
232. Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı Harun IŞIK 558
233. Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler Laurence R. IANNACCONE / Çev.: Hatice GÜL 557
234. Mu'tezile Fıkıh Usûlü Ve El-Basrî'nin Muhammed HAMIDULLAH / Çev.: Ömer ASLAN 557
235. İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu Abdurrahman KASAPOĞLU 556
236. Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine Özcan AKDAĞ 556
237. Muhammed Ferid Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfessir İsimli Tefsiri Şahin GÜVEN 555
238. İnsana Özgü Bilgi Elde Etme Yolları Veya Bilginin Kaynağı Problemi Cihat TUNÇ 555
239. Platon’un İdeleri’ne Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan Atıf Ve Değerlendirmeler İsmail ERDOĞAN 554
240. On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu Bedri GENCER 553
241. Arap Dilinde Ta‘Lîl Ve Hüsn-i Ta‘Lîl Halim ÖZNURHAN 553
242. Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 553
243. Din Bilimlerinin Teorik Ve Metodolojik Sorunları Ünver GÜNAY 553
244. Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk Hüseyin GÜNDAY 553
245. Kur’an’ın Neliğine Dair Mehmet PAÇACI 553
246. Metin Tenkidi Fatma Betül ALTINTAŞ 552
247. Mistiklerin Öğretileri Walter T. STACE / Çev.: Cenan KUVANCI 551
248. Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi Gıyasettin ARSLAN 551
249. Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 551
250. Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta J. Farhat ZIADEH / Çev.: Mustafa CANLI 551
251. Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri Murat SERDAR 550
252. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine Notlar Ramazan ADIBELLİ 550
253. Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) Sem’iyyâtla İlgili Bazı Görüşleri Ramazan ALTINTAŞ 550
254. İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları Mehmet Emin MAŞALI 549
255. Batının Modernite İle Özdeşleştirilmesinin Yanlışlığı John Obert VOLL / Çev.: Mustafa ARSLAN 549
256. Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun Fatih TİYEK 549
257. Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur? James W. JONES / Çev.: Behlül TOKUR; Metin GÜVEN 548
258. Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri Sami KİLİNÇLİ 547
259. Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 547
260. Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti Mahmut ÇINAR 547
261. Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat Celaleddin ÇELİK 546
262. Anadolu Aleviliği Üzerine Necdet SUBAŞI 546
263. Ömer B. Abdülazîz’in Kaderiyye’ye Karşı Risâlesinde Sünnet ve Hadis Hasan Kasım MURAD / Çev.: Süleyman DOĞANAY 546
264. Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği) Mustafa KARAGÖZ 546
265. Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu Mustafa KARAGÖZ 546
266. Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu Muammer SARIKAYA 546
267. Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak Ramazan ADIBELLİ 545
268. Ege Bölgesine Ait Alevî-Bektaşî Esaslı Bilinmeyen Mahalli Bir Tarikat: Ma'rifîlik Atabey KILIÇ 545
269. Ebu Hayyan Tevhidi Ve Bilgi Felsefesi Şahin FİLİZ 545
270. Din Sosyolojisine Giriş Max WEBER / Çev.: Mustafa ARSLAN 544
271. Arap Dilinde Gulüv Metin PARILDI 544
272. Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya Ali PEKCAN 544
273. Arâisu’l-Kur’an’da Türkler Erdoğan PAZARBAŞI 543
274. Kelamcıların İlim Tanımları Cihat TUNÇ 543
275. Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim Mustafa CANLI 543
276. Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları Vincent J. CORNELL / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 543
277. Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler Hasan TAŞDELEN 543
278. Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine Muharrem AKOĞLU 543
279. Prof. Dr. Cihat TUNÇ İle Söyleşi Menderes GÜRKAN 543
280. Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti Abdulbaki GÜNEŞ 543
281. Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği) Mehmet KORKMAZ 542
282. Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası Veli KAYHAN 542
283. Kur’an’da Peygamberler Hakkında Kullanılan “Ulu’l-Azim” Vasfına Dair Yavuz FIRAT 542
284. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 542
285. Fideizm Hakkında Bir Eleştiri Michael MARTIN / Çev.: Cenan KUVANCI 542
286. Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı Salim ÖZER 541
287. Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri Ahmet KAYACIK 541
288. Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı Salih YALIN 541
289. İmamiyye’de Bilginin Tarifi Ve Kısımları Halife KESKİN 541
290. Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions Ramazan ADIBELLİ 540
291. Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı A. Vehbi ECER 538
292. Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmail GÜLLÜ 538
293. Kutsal Metin Olarak Kur'an F. Peter FORD, Jr. / Çev.: İbrahim GÖRENER 538
294. Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine Bahattin DARTMA 538
295. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler Nisar Ahmed FARUQI / Çev.: Muhittin KAPANŞAHİN 537
296. Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû Abdullah ÇOLAK 537
297. Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler Mustafa KOÇ 537
298. Müslüman Siyaset Geleneğinde Din-Devlet İlişkisi H. Yunus APAYDIN 537
299. Edward Said: Episteme İle Praksisi Birleştiren Entelektüel Ramazan ADIBELLİ 537
300. Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa Bedri GENCER 536
301. Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama John MALTBY; Liza DAY / Çev.: Mustafa KOÇ 536
302. Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri Gıyasettin ARSLAN 536
303. el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî) Muharrem AKOĞLU 536
304. The European Union Security Strategy Document And Turkey Hakkı BÜYÜKBAŞ 536
305. Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kütu'l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve Vird Necmettin ERGÜL 535
306. Mircea ELIADE’in Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi Burhanettin TATAR 535
307. Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği Talip AYAR 533
308. Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât Mustafa CANLI 533
309. Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu İbrahim GÖRENER 531
310. Kesinbilim Arayışında Husserl'in Naturalizm Eleştirisi İbrahim DASKAYA 531
311. Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi Muharrem AKOĞLU 531
312. Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji Arslan TOPAKKAYA 530
313. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Bilal GÖKKIR 530
314. Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü Zikiriya JANDARBEK & Zhakhangir NURMATOV 529
315. Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek -Li, -Lik, -Siz, - Çi Sâdûk MASLIYEH / Çev.: Halim ÖZNURHAN 529
316. Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri Ali ÇAVUŞOĞLU 529
317. Kur'an'a Göre Halifelik Ve Toplumsal Süreklilik Erdoğan PAZARBAŞI 529
318. Arap Gramerinde Âmil Teorisi Kadir KINAR 528
319. Farâhî ve Islâhî'ye Göre Kur'an'da 64. Tahrim 4. Ayetinin Yorumu Mustansır MİR / Çev.: Yavuz FIRAT 528
320. Anlam Ve Yorum İlişkisi Açısından Hadîs Metinlerinin Tahlili Yavuz KÖKTAŞ 528
321. Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları Muhittin KAPANŞAHİN 528
322. Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği İlkay ŞAHİN 528
323. Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I) Abdulkadir BAYAM 528
324. Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları Dilaram KAROMAT / Çev.: Ali ÇAVUŞOĞLU 527
325. Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik David G. MYERS / Çev.: Bilal GENÇ 527
326. Ritual Perspectives And Dimensions İlkay ŞAHİN 526
327. Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü Fatih ÇINAR 525
328. The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education Gülbadi ALAN 525
329. Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları A. Vehbi ECER 524
330. Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi Muharrem AKOĞLU 523
331. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Bilal GÖKKIR 522
332. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Mehmet KORKMAZ 522
333. Varlığından Yorumuna Kur’an Ömer Faruk YAVUZ 521
334. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 521
335. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı Muhittin KAPANŞAHİN 521
336. Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu Celal TÜRER 521
337. Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi Lee A. KIRKPATRICK / Çev.: Mustafa KOÇ 520
338. Ahlâk-ı Nâsırî A. Vehbi ECER 520
339. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed (S.) (II. Bölüm) Şefaettin SEVERCAN 519
340. Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları Süleyman DOĞANAY 519
341. Demokratik Bir Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Ve Bir Eylem Aracısı Olarak Dinin İşlevi Mevlüt UYANIK 519
342. Postmodern Yaklaşımda Dil ve Gerçeklik: Bir Eleştiri Cenan KUVANCI 519
343. Fıkıh Usûlünün Katîliği Mehmet ERDOĞAN 518
344. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 518
345. Muhkem Ve Müteşabih Sahiron SYAMSUDDIN / Çev.: Yavuz FIRAT 518
346. Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu? Charles H. SCOBIE / Çev.: Süleyman TURAN 518
347. El-Kasîdetu’t-Tantarâniyye Tacettin UZUN 517
348. Europhian Perceptions of Islam and America from Saladdin to George W. Bush: Europe's Fragile Ego Uncovered Ramazan ADIBELLİ 515
349. Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919) Şakir BATMAZ 515
350. Din ve Mutluluk Michael E. NIELSEN / Çev.: Mustafa ULU 511
351. Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu Fatih İBİŞ 511
352. Kur’an’da Terapötik Boşanma Abdurrahman KASAPOĞLU 511
353. Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık Şefaettin SEVERCAN 509
354. Somuncu Baba'nın Oğlu Yûsuf-I Hakîkî'nin Dilinden Şeyh Hacı Bayram Velî Ali ÇAVUŞOĞLU 507
355. Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı Hüseyin ARAK 507
356. Kadı Ebubekir İbn Arabî’nin İlk İslam Halifeleri Dönemine Bakışı Ali KOZAN 504
357. Zürkânî’nin Menâhilü’l-İrfân’ı Üzerine Bir İnceleme Faruk VURAL 503
358. Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma Süleyman DOĞANAY 496
359. İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 494
360. İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Macid YILMAZ 489
361. Divan-I Hümâyûnda Alınan Kararların Şeriyye Sicillerine Yansımalarına Örnekler Savaş YILMAZ 488
362. Hanefilerin Amelî Farz Kavramına Dair Osman BAYDER 488
363. Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri ve Tarihçiliği Adnan ADIGÜZEL 487
364. Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı? Fatih TOPALOĞLU 482
365. Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler- James W. FOWLER & Mary Lynn DELL / Çev.: Mustafa ULU 482
366. Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti İbrahim TOZLU 477
367. Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I Mustafa KOÇ 474
368. Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma Hasan ÖZALP 472
369. Dinler ve Küreselleşme Peter L. BERGER / Çev.: Hatice GÜL 471
370. Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh Rıza BAKIŞ 470
371. Osmanlı Yeni İlm-i Kelâmında Materyalizm Eleştirileri Mehmet BULĞEN 470
372. Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı Garip AYDIN 470
373. Gaib Zamirinin Mercii ve Tespitinin Meallere Yansımaları Ramazan MEŞE 465
374. Kur’ân’da Ölümle İlgili Fiiller ve Arapça’daki Genel Görünüm Abdulkadir BAYAM 464
375. Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği Mehmet ULUKÜTÜK 464
376. Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi Kadir KAN 456
377. Hikmet-İ İlahiyye ve Kelam Seyyid Hüseyin NASR / Çev.: Hikmet ÇAMUR & Sibel KAYA 455
378. İbn Ebî Hâtim’in Bazı Ravilerin Tefrîk’i Bağlamında Buhârî’ye Yönelik Tenkidleri Süleyman DOĞANAY 454
379. İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler? Hasan ÖZALP 453
380. Hicri İlk Dört Asrın Önde Gelen Arap Dilbilimcileri Perspektifinden Harflerin Mahreçleri ve Sıfatlarının Değerlendirilmesi Ali ÇİFTCİ 447
381. Edebiyatta Tersinme/Üslûbu’t-Tehekküm Sanatının Arap Dili ve Edebiyatında Bazı Örnekleri Kadir KINAR 446
382. Kadim Bir Soğukluğun Modern Temsili: İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Fobisi Erdal BAYKAN 441
383. Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA / Çev.: Ramazan GÜREL 441
384. Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları Mehmet KORKMAZ 440
385. Siyer ve Meğazi Riyayetleriyle Tanınan Sahabiler Osman BİLGEN 438
386. Gazzâlî’ye Göre, Mahrem Tecrübe: Huzûrî Bilgi Cenan KUVANCI 437
387. Vacidiye Medresesi Mehdin ÇİFTÇİ 436
388. Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi Mustafa Derviş DERELİ 432
389. Vav Harfi ve Kur’an’ı Anlamaya Etkisi Fatih TİYEK 423
390. Varoluş irrasyonel midir? Rıza BAKIŞ 418
391. Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber William H. SWATOS & Peter KIVISTO / Çev.: A. Vahap TAŞTAN 416
392. İbn Tabâtabâ’ya Göre Şiirin Mahiyeti ve Türleri Mücahit KÜÇÜKSARI 414
393. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma Cemil OSMANOĞLU 410
394. Din Sosyolojisi Nedir? Abdullah ÖZBOLAT 405
395. Ernest Harms ve Ronald Goldman’ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları Aslıhan ATİK 402
396. Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik Kadir ALBAYRAK 400
397. Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı Ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil Ve Eleştirisi Latif TOKAT 387
398. Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi Muhammed Esat ALTINTAŞ 379
399. XIII. Yüzyıl Avrupası'nda Gazâli İmajı Özcan AKDAĞ 377
400. Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi Mustafa KARAGÖZ 376
401. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devrinde Mezhep Politikaları Abdullah Ömer YAVUZ 372
402. Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Semâ Hamide ULUPINAR 365
403. İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi Muhammet Vehbi DERELİ 364
404. İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 364
405. Muhammed Gazali ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu Şahin GÜVEN 358
406. Kur’ân’da “قَبْل” ve “بَعْد” Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL 357
407. Kaynak ve Alıcı Yönünden Etkili İletişimin Odak Noktaları ve Bunların Dinî İletişime Etkileri Ayhan ÖZ 357
408. Celâleddîn Es-Suyûti’nin Merâsidu’l-Metâli’ Fî Tenâsübi’l-Mekâtı’ Ve’l-Metâli’ İsimli Eseri Bağlamında Sûrelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet Şahin GÜVEN 350
409. İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi Arslan KARAOĞLAN 344
410. Starting With Locke Tahsin ÖLMEZ 340
411. Kur’ân’daki Bazı İdgâmlı Kelimelerin Yapı ve Anlam Yönünden İncelenmesi Abdulkadir BAYAM 324
412. Arap Dilinde Ses Anlam İlişkisi Musa ALP 323
413. Tasavvufta Gül Sembolü ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü Sabri ÇAP 305
414. Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği Ramazan ADIBELLİ 289
415. Adalet Nedir? H. Yunus APAYDIN 273
416. Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları Ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980) Celaleddin ÇELİK 227
417. Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi Cengiz KANIK 224
418. Ahlaki Rölativizm Eleştirisi Ahmet YILDIZ 224
419. Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver” Şahin GÜVEN 223
420. Prometheus’den Halife’ye… Doğu Ve Batı’nın İnsan Tasavvurları Esra HACIMÜFTÜOĞLU 221
421. Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi Fatma BAYNAL 216
422. Boethius’un Felsefenin Tesellisi İsimli Eserinde İnsanın Mutluluğu ve Felsefe’nin İşlevi Ahmet YILDIZ 215
423. İsa Ve Musa Yasası (Νόμος Μωϋσῆ) Meselesi Zafer DUYGU 213
424. İlahiyat Fakülteleri Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları Ve Bazı Yöntembilimsel Sorunlar Abdulvahap TAŞTAN 208
425. Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT & Ali KUŞAT 202
426. Hiciv Oklarını “Kur’ân” Sadağından Çeken Âmâ: Basralı Nüktedan Ebü’l-‘Aynâ Muhammed EFİL & Şener ŞAHİN 200
427. İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları Mehmet KORKMAZ 195
428. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş Ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Aynur ÇINAR 193
429. Zorunlulukla İlişkilendirilen Mümkün Varlık Tasavvurunun İslâm Felsefesindeki Konumu ve Müteahhîr Dönem Kelâmına Yansımaları Sibel KAYA 182
430. Üslûbu’l-Kur’ân’ın Tefsir İlmi İle İlşikisi Sıddık BAYSAL 179
431. Vakf-ı Câizi Doğru Anlamak Mustafa KARAGÖZ 178
432. Sâinüddin İbn Türke’nin Temhîdü’l-Kavâid Adlı Eseri Ve Tasavvuf Metafiziğindeki Yeri Mesut SANDIKÇI 176
433. İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım Süleyman NAROL 167
434. Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Mustafa ULU 160
435. İhvân-ı Safâ’da Sanatın Ahlaki Boyutları: Müzik Üzerine Bir İnceleme Muhammet Fatih KILIÇ 151
436. Ebû Bekir Er-Râzî’nin Adâlet Anlayışı Ramazan TURAN 139
437. Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kur’ân-ı Kerim’e Arzı: İlk Vahiy ve Peygamberlik - Gizlilik Şefaettin SEVERCAN 133
438. Mantık Tarihinde İsagoci Geleneği Kamil KÖMÜRCÜ 130
439. Irak’ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi Muharrem AKOĞLU 127
440. Dindarlık İle Ego Sağlamlığı ve Empati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sezai KORKMAZ 126
441. İskenderiye Okulu ve Tıbbî-Mantıkî Gelenek Ahmet KAYACIK 125
442. The Religious and Philosophical Creativity of Suleiman Bakyrgani Alyona BALTABAYEVA 124
443. İḥyâ’u ʿUlûmi’d-Dîn’de Akıl ve Aklîlik Emrah KAYA 123
444. İbn Teymiye’nin Vücûh ve Nezâir Tanımının Etkileri ve Sorunları Mustafa KARAGÖZ 118
445. Tanrı ve Özgürlük: Gazâlî ve Thomas Aquınas Ekseninde Bir İnceleme Muhammed Zâhid ÇAM 109
446. İmâmiye Şîası'nda Merci-i Taklîd Şeçimi: Teorik ve Pratik Açıdan Değerlendirme Halil IŞILAK 104
447. Türk Din Psikolojisinde Öncü Bir İsim: Neda Armaner Üzerine Biyografik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 103
448. Harezm-Kıpçak Döneminde Arapça İle Türkçeyi Buluşturan Sözlükler: ez-Zemahşerî'nin Mukaddimetu’l-Edeb'i Örneği Muhammet Vehbi DERELİ 103
449. Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin İlimlere Bakışı: Tertîbü’l-‘Ulûm Bağlamında Bir İnceleme Yasin APAYDIN 102
450. Ortaçağ Türk-İslâm Devletlerinde Kalpazanlık Faaliyetleri Arslan DURDU 101
451. İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı Ömer ÖZBEK 91
452. Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi: Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1883-1969) Ali ÇOBAN 89
453. Kur’ân-ı Kerim Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslam’ın Suça Bakışı Mehmet KILIÇARSLAN 88
454. Meryem’e Müjde Sahnesinde Meryem’in Kirmeni, Kırmızı ve Mor Yünü Üzerine Görüşler Hatice DEMİR 81
Toplam 250169

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla