tr  en  fr  ru  ar

Makaleler

.
İndirilme
Sıra Makaleler Yazar İndirilme
1. İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri İçin Bir Program Önerisi Abdullah BENLİ 1332
2. Kur’an, Yorum ve Şiddet Meselesi Mustafa ÖZTÜRK 1075
3. Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet İçtihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla Kurulan Fıkıh Meclisleri Mustafa Bülent DADAŞ 1013
4. Muhammed Âbid El-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu Şahin GÜVEN 976
5. Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine Davut İLTAŞ 934
6. Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi Davut İLTAŞ 912
7. Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları Murat SERDAR 886
8. İslam Hukukunda Gaye Problemi (Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat) Menderes GÜRKAN 835
9. Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz Süleyman AKYÜREK 834
10. Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri Süleyman DOĞANAY 830
11. Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi İbrahim GÖRENER 802
12. “Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine Davut İLTAŞ 799
13. Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım- Funda DEMİRTAŞ 792
14. Kâdî Abdulcebbâr’ın Rü’yetullah’ın Reddine İlişkin Dayanakları Veysi ÜNVERDİ 786
15. Son Zaman Ayarı-II: “Nesî” Ya Da Haram Aylara Müdahale Veli KAYHAN 767
16. Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 762
17. Din Psikolojisi Mi, Din ve Maneviyat Psikolojisi Mi? Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 754
18. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Dinî Etki Ömer CİDE 748
19. James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli Mustafa ULU 745
20. Bireysel Dindarlık Inger FURSETH; Pål REPSTAD / Çev.: Mustafa ULU 736
21. Din Psikolojisi Christopher PETERSON; Nansook PARK / Çev.: Mustafa ULU 731
22. Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Davut İLTAŞ 724
23. Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri Celal KIRCA 699
24. Ve Yahudiler, “İsa Mesih, Allah'ın Oğludur” Dediler: Modern Bir Senkretik Fenomen Olarak Mesihi Yahudilik Ramazan ADIBELLİ 697
25. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 685
26. Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi Kadir ALBAYRAK 680
27. Hanefi Fetva Usulü Literatürü ve Bedreddin Eş-Şuhâvî’nin “Et-Tırâzu’l-Müzheb” Adlı Fetva Usulünün Değerlendirilmesi Osman BAYDER 671
28. Sekkâkî’ye Kadar Belagat Çalışmaları Yüksel ÇELİK 670
29. Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri Mehmet Kasım ÖZGEN 668
30. Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam Selim ÖZARSLAN 662
31. Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 661
32. Rauf Yektâ ve Millî Tetebbu’lar Mecmuâsı’nda Yayımlanmış “Kökler” ve “Eski Türk Sazları” Adlı Makalelerinin İncelenmesi Kubilay KOLUKIRIK & K. Yiğit ALKAN 659
33. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı Ayşe UÇAR 659
34. İnsan ve Hayatın Anlamı Bağlamında Ötanazi Mustafa ÜNVERDİ 656
35. Maliki Fakîh İbn Rüşd El-Cedd’in “El-Beyân Ve’t-Tahsîl” İsimli Eseri ve Konuları Ele Alış Metoduyla İlgili Örnekler İbrahim YILMAZ 632
36. Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik Celaleddin ÇELİK 629
37. Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Mustafa ULU 626
38. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar Yavuz FIRAT 624
39. Hadislerde Beden Dili ve İbnu Hibban Örneği Mustafa IŞIK 624
40. Feminist Teoloji: Dinî Söylemde Erkek Egemenliğine Başkaldırı Hülya ALTUNYA 618
41. İmam Mâtürîdî’de Mu’tezilî Ka’bî’nin Eleştirisi Hasan KURT 617
42. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi Abdullah Ömer YAVUZ 615
43. Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset Salih YALIN 614
44. “Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu Mustafa CANLI 611
45. İsim Kültürü ve Din A. Vehbi ECER 609
46. Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi Harun ÖĞMÜŞ 608
47. Taberânî Tefsiri Üzerine: “et-Tefsîru’l-kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi Ferihan ÖZMEN 608
48. Din ve Postmodern: Eski Problemler, Yeni İhtimaller David LYON / Çev.: Mustafa TEKİN 607
49. Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi Mehmet TÖZLUYURT 606
50. Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 605
51. Dil, Anlam ve Çokanlamlılık Şahin GÜVEN 601
52. Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi: Çağdaş Bir Yaklaşım Cenan KUVANCI 601
53. Epistemoloji Jean-Claude SIMARD / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 600
54. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine Hadis Maddeleri Ekseninde Eleştirel Bir Yaklaşım Fatma Betül ALTINTAŞ 596
55. Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde’nin Tavakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri Nazım BÜYÜKBAŞ 592
56. Farabi'nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış Yaşar AYDINLI 590
57. Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları M. Hulusi YEŞİL 586
58. Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Metin PARILDI 585
59. Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi Harun IŞIK 585
60. Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler Peter C. HILL; Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Mustafa ULU 582
61. Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis Ve Ehl-i Re’y Ekolleri) Ahmet UYAR 582
62. Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme Peter C. HILL / Çev.: Mustafa ULU 582
63. İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı Salim ÖZER 581
64. “Görsel İşitsel Materyal Seti II”nin Hizmet İçi Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görüşleri Süleyman AKYÜREK 580
65. Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü Mehmet Kasım ÖZGEN 580
66. Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü Hüsnü AYDENİZ 579
67. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 579
68. Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu Ali TOKSARI 578
69. Bilgi Felsefesi Muhsin YILMAZ 574
70. Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi Nihat UZUN 574
71. Hâkim Eş-Şehîd’in “El-Kâfî” Adlı Eserindeki Faaliyeti Üzerine Osman BAYDER 573
72. Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri Yüksel ÇELİK 572
73. Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi Emrullah FATİŞ 571
74. Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları Emrullah FATİŞ 571
75. Bağlam Teorisi Ahmet Muhtar ÖMER / Çev.: Şahin GÜVEN 571
76. Ortaçağda “Fail” Kavramı ve Tanrı Özcan AKDAĞ 570
77. Câhilî Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler Mustafa GÜVEN 570
78. İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu Muhittin BAĞÇECİ 566
79. Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar Mehmet DEMİRCİ 565
80. Mircea Eliade'in “Patterns in Comparative Religion” İsimli Eserinde (1949–1999) Morfoloji ve Tarih Jonathan Z. SMITH / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 564
81. Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri İdris TÜRK 564
82. Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti Mustafa KARAGÖZ 564
83. XIX. Uluslararası Dinler Tarihi Kongresi Ramazan ADIBELLİ 564
84. Yaratma ve Şeylerin Zamansız Nizamı: İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler Şahin GÜVEN 562
85. İslami Tefekkür Geleneği Ve Önemi Tahsin GÖRGÜN 562
86. Gazâli’nin Tövbe Algısı Harun IŞIK 561
87. Epistemoloji İçin Seçme Bibliyografya Cenan KUVANCI 560
88. Tarih Oluşturan Mit Denise AIGLE / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 559
89. Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France Ramazan ADIBELLİ 558
90. Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi Halil HACIMÜFTÜOĞLU 556
91. Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki Muharrem AKOĞLU 556
92. Max Scheler’in İnsan ve Kişi Anlayışı Ahmet YILDIZ 556
93. İslam Coğrafyacılarına Göre Horasan; Yeri ve X. Yüzyıldaki Durumu Sebahattin SAMUR 554
94. Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Musa AKPINAR 552
95. Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği Ahmet Kamil CİHAN 552
96. İbn Teymiyye’nin “Kıbrıs Risâlesi” Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı Muammer BAYRAKTUTAR 549
97. Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri Ömer ÖZBEK 548
98. The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students Alradi Jadain El IMAM 548
99. Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID / Çev.: Mehmet DAĞ 548
100. Varoluşçu Psikoloji, Din ve Maneviyat: Metod, Uygulamalar ve Deneyim Louis HOFFMAN / Çev.: Mehmet Mücahit ATİK 546
101. İslam Geleneğinin Dönüşümü Ve Tarihselcilik Sorunu Şevket KOTAN 546
102. Nostalji Ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu Burhanettin TATAR 545
103. Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sema YILMAZ 545
104. Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili Abdullah BENLİ 545
105. Varoluşsal Din Felsefesine Giriş Fatih TOPALOĞLU 545
106. الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول Aamir Mohammed SALIM 545
107. İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 543
108. Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler Harold G. KOENING / Çev.: Nurten KIMTER 543
109. Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri Ali Kürşat TURGUT 541
110. Bilgi Kuramına Giriş A. Kadir ÇÜÇEN 540
111. Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil Yusuf TEMEL 539
112. İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı Ve “Kızıl İnek”i Kadir ALBAYRAK 539
113. Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi Süleyman DOĞANAY 538
114. Ortaçağdan Günümüze Hristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış: Algı ve Gerçekler Fadıl AYĞAN 538
115. Mu’tezilî Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri Muharrem AKOĞLU 537
116. Çocukların Aile İçinde Şiddete Maruz Kalmaları Ve Dindarlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Yasemin DAVARCI & Hasan KAYIKLIK 536
117. Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası Riccardo POZZO / Çev.: Burhanettin TATAR 536
118. Mantık Ve Bilgi Teorisi Majid FAKHRY / Çev.: Ahmet KAYACIK; Mahmut Sami ÖZDİL 536
119. W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı Ahmet YILDIZ 536
120. Din Ve Geleneksel Bakış Açısı Seyyid Hüseyin Nasr İle Bir Mülakât Adnan ASLAN 534
121. Hermenötik Mustafa KARAGÖZ 533
122. İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh Ali DUMAN 533
123. İnsan Hakları Belgelerine Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar Münteha MAŞALI 533
124. İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber'in Köleliğe Yaklaşımı Mehmet Nadir ÖZDEMİR 532
125. İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler Salim ÖZER 532
126. Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri M. Zeki DUMAN 532
127. Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî / Çev.: Murat SERDAR 531
128. Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü Şefaettin SEVERCAN 530
129. Sosyolojik Yönüyle Ahlak Ayşe KARAKÖSE 530
130. İmam Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”ında Necm Suresi Tefsiri: Tercüme - Tahlil - Mukayese Abdulkerim SEBER 529
131. Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 529
132. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Ve Öğretiminin Sorunları Ve Geleceği” Sempozyumu Saadettin ÖZDEMİR 529
133. Kur’ân Tasavvurları Abdullah BENLİ 528
134. Müteşâbihatın Te'vili M. Zeki DUMAN 527
135. Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji Mustafa KARAGÖZ 526
136. Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi Murat SERDAR 526
137. Kur’an’da “Mütref” Kavramı Nurettin TURGAY 525
138. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 525
139. Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele Ali TOKSARI 525
140. İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi Pierre LORY / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 524
141. Modernleşme Ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi Ve Otoritenin Dönüşümü Yasin AKTAY 524
142. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri Erol ERKAN 523
143. Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din Ali KUŞAT 523
144. İslam'da Namaz ve Teheccüd Ömer ÖZBEK 523
145. Hayatın Son Döneminde Dini Müzik ve Sağlık: Boylamsal Bir Araştırma Neal KRAUSE & R. David HAYWARD / Çev.: Necmi KARSLI 523
146. Kur’an Ve Değişim Celal KIRCA 523
147. Farabi'nin Siyaset Felsefesinde Türk Devlet Anlayışının İzleri Ahmet Kamil CİHAN 522
148. Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç Cemil OSMANOĞLU 522
149. في تاريخ الفكر الجمالي Ahmed Enis El-HASSÛN 522
150. René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar Mehmet EVKURAN 522
151. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 521
152. Belagatta İltifat Kadir KINAR 521
153. Perspektivizm Cenan KUVANCI 521
154. İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası Mehmet DİRİK 520
155. Orta Çağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim Süleyman DÖNMEZ 520
156. Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT 520
157. Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü Guy MONNOT / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 520
158. Farabi'nin Toplum Görüşü Suat ÇELİKKOL 520
159. İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma Reza Davari-ARDAKANI / Çev.: Celal TÜRER; Cenan KUVANCI 519
160. Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı Mehmet DALKILIÇ 519
161. İslam İktisadının Temelleri İsmail KÖKSAL 519
162. Batı Dünyası Neler Okuyor-2 Bedri GENCER 519
163. Başkaldırı Geleneği Ve Heterodoksi Şinasi GÜNDÜZ 519
164. Hamdi Yazır’da Hak Kavramı Mehmet DEMİRCİ 518
165. Modern Epistemolojik Kriz Ve Postmodern Epistemoloji Kasım KÜÇÜKALP 518
166. El-Câhız’dan Es-Safedî’ye Çeviri Teorisi Muammer SARIKAYA 518
167. Mantık Disiplini Arthur Aston LUCE / Çev.: Mahmut Sami ÖZDİL; Özcan AKDAĞ 517
168. İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri İbrahim KESKİN 516
169. Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal ÇAYIR 515
170. İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik– Osman ORAL 514
171. Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine Yavuz FIRAT 514
172. Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü: Pragmatik Bakış Açısının Yolda Kalmışlığı Celal TÜRER 513
173. İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu Menderes GÜRKAN 513
174. El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları Muharrem AKOĞLU 513
175. Farabi’de Mantık Geleneği Nicholas RESCHER / Çev.: Ahmet KAYACIK 513
176. Arapça’da Mürekkeb Harfler Ali YILMAZ 513
177. Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği Mehmet KORKMAZ 512
178. Bilim Epistemolojisine Yeni Bir Yaklaşım Alparslan AÇIKGENÇ 512
179. Kur'an'da Müteşabihât M. Zeki DUMAN 512
180. Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler Sabri ERTURHAN 512
181. İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım İhsan TOKER 512
182. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği Süleyman AKYÜREK 512
183. Odaktaki Sosyoloji -Din Sosyolojisine Giriş- İsmail GÜLLÜ 511
184. Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme Mustafa ÖZTÜRK 511
185. Çin Felsefesinde Gelenek, Metin Ve Yorum Vincent SHEN / Çev.: Burhanettin TATAR 511
186. İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu? Dieter GEORGI / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 510
187. Sünnî Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından Muhammed Hamidullah Ahmet YAMAN 510
188. Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912) Hakkı BÜYÜKBAŞ 509
189. Tefsîr Ve Te’vîl İzmirli İsmail HAKKI / Çev.: Ahmet YILDIRIM 509
190. ‘Dinî İnanç’ İle ‘Bilimsel İnanç’ın Bir Karşılaştırması Raphael DEMOS / Çev.: Ramazan ERTÜRK 507
191. Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler Laurence R. IANNACCONE / Çev.: Hatice GÜL 507
192. نظرية الفن عند الفارابي Ahmed Enis El-HASSÛN 507
193. Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler Abdurrahman KASAPOĞLU 507
194. IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü” Şefaettin SEVERCAN 506
195. Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek: Hans-Georg Gadamer G. F. McLean / Çev.: Hafsa FİDAN 505
196. Mu'tezile Fıkıh Usûlü Ve El-Basrî'nin Muhammed HAMIDULLAH / Çev.: Ömer ASLAN 505
197. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi) İsmail GÜLLÜ 505
198. Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu Celaleddin ÇELİK 504
199. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II) Kadir KINAR 504
200. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine Notlar Ramazan ADIBELLİ 504
201. Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim François DEMOLY / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 504
202. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi Sebahattin SAMUR 504
203. Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II) Abdulkadir BAYAM 503
204. Batı Dünyası Neler Okuyor-I Bedri GENCER 503
205. Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi Salim ÖZER 503
206. Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587) Ayhan KUŞCULUO 501
207. Mevlana'da İrade Hürriyeti Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR 501
208. Charles S. PEIRCE’ün Epistemolojisi Celal TÜRER 500
209. Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I) Abdulkadir BAYAM 500
210. İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları Mustafa ULU 499
211. Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu Ercan ŞEN 498
212. Platon’un İdeleri’ne Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan Atıf Ve Değerlendirmeler İsmail ERDOĞAN 498
213. Son Zaman Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar Veli KAYHAN 498
214. Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü İsmail KÖKSAL 498
215. Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) Sem’iyyâtla İlgili Bazı Görüşleri Ramazan ALTINTAŞ 497
216. Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur? James W. JONES / Çev.: Behlül TOKUR; Metin GÜVEN 497
217. İnsana Özgü Bilgi Elde Etme Yolları Veya Bilginin Kaynağı Problemi Cihat TUNÇ 497
218. Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk Hüseyin GÜNDAY 497
219. Mistiklerin Öğretileri Walter T. STACE / Çev.: Cenan KUVANCI 497
220. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed Şefaettin SEVERCAN 497
221. Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı Harun IŞIK 497
222. On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu Bedri GENCER 496
223. Hak Dini Kur'an Dili'ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (II) Abdulkadir BAYAM 496
224. Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği) Mustafa KARAGÖZ 495
225. Whithead'in Medeniyet Anlayışı Celal TÜRER 495
226. Ömer B. Abdülazîz’in Kaderiyye’ye Karşı Risâlesinde Sünnet ve Hadis Hasan Kasım MURAD / Çev.: Süleyman DOĞANAY 494
227. Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat Celaleddin ÇELİK 494
228. Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı Salih YALIN 494
229. Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu Muammer SARIKAYA 494
230. Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu Mustafa KARAGÖZ 494
231. Teodisenin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 493
232. Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri Sami KİLİNÇLİ 493
233. Muhammed Ferid Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfessir İsimli Tefsiri Şahin GÜVEN 493
234. Fıkıh Ve Siyaset Arasında İçtihat: Manastırlı İsmail Hakkı’nın Gözünden II. Meşrutiyet Döneminde İçtihat’a Bir Bakış Ali DUMAN 492
235. Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 492
236. Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti Abdulbaki GÜNEŞ 492
237. Arap Dilinde Ta‘Lîl Ve Hüsn-i Ta‘Lîl Halim ÖZNURHAN 492
238. İbn Sina’nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış Ahmet Kamil CİHAN 491
239. Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde) Habil NAZLIGÜL 491
240. Anadolu Aleviliği Üzerine Necdet SUBAŞI 491
241. Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü Kadir PAKSOY 491
242. Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta J. Farhat ZIADEH / Çev.: Mustafa CANLI 491
243. Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti Mahmut ÇINAR 490
244. Dinsel Şiddet Bağlamında Seta’nın “Almanya’da İslamofobi 2015” Raporunun Değerlendirilmesi Sıddık AĞÇOBAN 490
245. Metin Tenkidi Fatma Betül ALTINTAŞ 490
246. Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları Vincent J. CORNELL / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 489
247. Din Sosyolojisine Giriş Max WEBER / Çev.: Mustafa ARSLAN 489
248. Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak Ramazan ADIBELLİ 489
249. Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci Mustafa KARAGÖZ 489
250. Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi Gıyasettin ARSLAN 488
251. Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun Fatih TİYEK 488
252. Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama John MALTBY; Liza DAY / Çev.: Mustafa KOÇ 487
253. Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri Murat SERDAR 487
254. İmamiyye’de Bilginin Tarifi Ve Kısımları Halife KESKİN 487
255. el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî) Muharrem AKOĞLU 486
256. “Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma M. O. KLAR / Çev.: Abdurrahman ATEŞ 486
257. Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 485
258. Kutsal Metin Olarak Kur'an F. Peter FORD, Jr. / Çev.: İbrahim GÖRENER 485
259. Prof. Dr. Cihat TUNÇ İle Söyleşi Menderes GÜRKAN 485
260. Göç, Din Ve Değişme: Batı Avrupa'daki Türk İşçileri Örneği Ünver GÜNAY 484
261. Batının Modernite İle Özdeşleştirilmesinin Yanlışlığı John Obert VOLL / Çev.: Mustafa ARSLAN 484
262. Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 483
263. Ebu Hayyan Tevhidi Ve Bilgi Felsefesi Şahin FİLİZ 483
264. Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions Ramazan ADIBELLİ 483
265. Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler Mustafa KOÇ 483
266. Kelam İlminde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır? Cihat TUNÇ 483
267. Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı Salim ÖZER 483
268. Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri Ahmet KAYACIK 483
269. Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I) Abdulkadir BAYAM 483
270. Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri Gıyasettin ARSLAN 482
271. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I) Kadir KINAR 482
272. Geleneksel Te’vil Çeşitlemelerinin Epistemik Değeri Mustafa ÖZTÜRK 482
273. Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu İbrahim GÖRENER 482
274. Fideizm Hakkında Bir Eleştiri Michael MARTIN / Çev.: Cenan KUVANCI 482
275. Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı A. Vehbi ECER 481
276. İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları Mehmet Emin MAŞALI 481
277. Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim Mustafa CANLI 481
278. Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi Muharrem AKOĞLU 480
279. Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât Mustafa CANLI 480
280. Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları Dilaram KAROMAT / Çev.: Ali ÇAVUŞOĞLU 480
281. Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği) Mehmet KORKMAZ 480
282. Arâisu’l-Kur’an’da Türkler Erdoğan PAZARBAŞI 479
283. Farâhî ve Islâhî'ye Göre Kur'an'da 64. Tahrim 4. Ayetinin Yorumu Mustansır MİR / Çev.: Yavuz FIRAT 479
284. Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler Hasan TAŞDELEN 479
285. Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi Ramazan ADIBELLİ 479
286. Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa Bedri GENCER 478
287. Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kütu'l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve Vird Necmettin ERGÜL 478
288. Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû Abdullah ÇOLAK 478
289. Kur’an’ın Neliğine Dair Mehmet PAÇACI 478
290. Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine Özcan AKDAĞ 478
291. Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine Bahattin DARTMA 477
292. İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri Muharrem AKOĞLU 477
293. Edward Said: Episteme İle Praksisi Birleştiren Entelektüel Ramazan ADIBELLİ 477
294. Kesinbilim Arayışında Husserl'in Naturalizm Eleştirisi İbrahim DASKAYA 477
295. Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası Veli KAYHAN 476
296. Mircea ELIADE’in Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi Burhanettin TATAR 476
297. Anlam Ve Yorum İlişkisi Açısından Hadîs Metinlerinin Tahlili Yavuz KÖKTAŞ 476
298. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Bilal GÖKKIR 476
299. Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine Muharrem AKOĞLU 475
300. Kelamcıların İlim Tanımları Cihat TUNÇ 474
301. Din Bilimlerinin Teorik Ve Metodolojik Sorunları Ünver GÜNAY 474
302. Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya Ali PEKCAN 474
303. Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji Arslan TOPAKKAYA 474
304. Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları Muhittin KAPANŞAHİN 474
305. Kur’an’da Peygamberler Hakkında Kullanılan “Ulu’l-Azim” Vasfına Dair Yavuz FIRAT 473
306. Kur'an'a Göre Halifelik Ve Toplumsal Süreklilik Erdoğan PAZARBAŞI 473
307. Pragmatizm’in Doğruluk Evi Celal TÜRER 473
308. Arap Dilinde Gulüv Metin PARILDI 473
309. Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu Celal TÜRER 473
310. Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği İlkay ŞAHİN 473
311. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Bilal GÖKKIR 473
312. The European Union Security Strategy Document And Turkey Hakkı BÜYÜKBAŞ 473
313. Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri Ali ÇAVUŞOĞLU 472
314. Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği Talip AYAR 471
315. Ege Bölgesine Ait Alevî-Bektaşî Esaslı Bilinmeyen Mahalli Bir Tarikat: Ma'rifîlik Atabey KILIÇ 471
316. Varlığından Yorumuna Kur’an Ömer Faruk YAVUZ 470
317. Arap Gramerinde Âmil Teorisi Kadir KINAR 470
318. Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek -Li, -Lik, -Siz, - Çi Sâdûk MASLIYEH / Çev.: Halim ÖZNURHAN 470
319. İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu Abdurrahman KASAPOĞLU 470
320. Dini Bilginin Doğruluğu Bağlamında Zâhirî Epistemolojinin Dayandığı Dil Kuramı Muharrem KILIÇ 469
321. Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları A. Vehbi ECER 469
322. Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü Fatih ÇINAR 469
323. Müslüman Siyaset Geleneğinde Din-Devlet İlişkisi H. Yunus APAYDIN 469
324. Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi Lee A. KIRKPATRICK / Çev.: Mustafa KOÇ 469
325. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 469
326. Postmodern Yaklaşımda Dil ve Gerçeklik: Bir Eleştiri Cenan KUVANCI 468
327. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 468
328. Demokratik Bir Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Ve Bir Eylem Aracısı Olarak Dinin İşlevi Mevlüt UYANIK 467
329. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed (S.) (II. Bölüm) Şefaettin SEVERCAN 466
330. Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmail GÜLLÜ 466
331. Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi Muharrem AKOĞLU 466
332. Aydınlanma Ve Romantizm Kavşağında Nietzsche'nin Epistemolojisi Hüseyin Subhi ERDEM 465
333. The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education Gülbadi ALAN 465
334. Fıkıh Usûlünün Katîliği Mehmet ERDOĞAN 465
335. Ahlâk-ı Nâsırî A. Vehbi ECER 465
336. Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu? Charles H. SCOBIE / Çev.: Süleyman TURAN 465
337. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler Nisar Ahmed FARUQI / Çev.: Muhittin KAPANŞAHİN 465
338. Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları Süleyman DOĞANAY 464
339. Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu Fatih İBİŞ 463
340. Kur’an’da Terapötik Boşanma Abdurrahman KASAPOĞLU 462
341. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 460
342. Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919) Şakir BATMAZ 459
343. Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık Şefaettin SEVERCAN 459
344. Kadı Ebubekir İbn Arabî’nin İlk İslam Halifeleri Dönemine Bakışı Ali KOZAN 459
345. Europhian Perceptions of Islam and America from Saladdin to George W. Bush: Europe's Fragile Ego Uncovered Ramazan ADIBELLİ 459
346. Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı Hüseyin ARAK 457
347. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Mehmet KORKMAZ 456
348. Ritual Perspectives And Dimensions İlkay ŞAHİN 456
349. El-Kasîdetu’t-Tantarâniyye Tacettin UZUN 455
350. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı Muhittin KAPANŞAHİN 455
351. Muhkem Ve Müteşabih Sahiron SYAMSUDDIN / Çev.: Yavuz FIRAT 454
352. Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik David G. MYERS / Çev.: Bilal GENÇ 454
353. Somuncu Baba'nın Oğlu Yûsuf-I Hakîkî'nin Dilinden Şeyh Hacı Bayram Velî Ali ÇAVUŞOĞLU 453
354. Zürkânî’nin Menâhilü’l-İrfân’ı Üzerine Bir İnceleme Faruk VURAL 450
355. İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 445
356. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa ULU & Meryem Berrin BULUT 441
357. İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Macid YILMAZ 441
358. Din ve Mutluluk Michael E. NIELSEN / Çev.: Mustafa ULU 424
359. Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler- James W. FOWLER & Mary Lynn DELL / Çev.: Mustafa ULU 411
360. Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri ve Tarihçiliği Adnan ADIGÜZEL 410
361. Hanefilerin Amelî Farz Kavramına Dair Osman BAYDER 409
362. Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh Rıza BAKIŞ 403
363. Kur’ân’da Ölümle İlgili Fiiller ve Arapça’daki Genel Görünüm Abdulkadir BAYAM 402
364. Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma Hasan ÖZALP 400
365. Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma Süleyman DOĞANAY 399
366. Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı Garip AYDIN 394
367. Dinler ve Küreselleşme Peter L. BERGER / Çev.: Hatice GÜL 394
368. Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I Mustafa KOÇ 392
369. Hikmet-İ İlahiyye ve Kelam Seyyid Hüseyin NASR / Çev.: Hikmet ÇAMUR & Sibel KAYA 385
370. Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi Kadir KAN 385
371. Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği Mehmet ULUKÜTÜK 383
372. Hicri İlk Dört Asrın Önde Gelen Arap Dilbilimcileri Perspektifinden Harflerin Mahreçleri ve Sıfatlarının Değerlendirilmesi Ali ÇİFTCİ 380
373. Edebiyatta Tersinme/Üslûbu’t-Tehekküm Sanatının Arap Dili ve Edebiyatında Bazı Örnekleri Kadir KINAR 377
374. Vacidiye Medresesi Mehdin ÇİFTÇİ 376
375. Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA / Çev.: Ramazan GÜREL 375
376. Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları Mehmet KORKMAZ 374
377. İbn Ebî Hâtim’in Bazı Ravilerin Tefrîk’i Bağlamında Buhârî’ye Yönelik Tenkidleri Süleyman DOĞANAY 374
378. İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler? Hasan ÖZALP 373
379. Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi Mustafa Derviş DERELİ 371
380. Gazzâlî’ye Göre, Mahrem Tecrübe: Huzûrî Bilgi Cenan KUVANCI 369
381. Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti İbrahim TOZLU 364
382. Kadim Bir Soğukluğun Modern Temsili: İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Fobisi Erdal BAYKAN 364
383. Vav Harfi ve Kur’an’ı Anlamaya Etkisi Fatih TİYEK 361
384. Gaib Zamirinin Mercii ve Tespitinin Meallere Yansımaları Ramazan MEŞE 361
385. Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı? Fatih TOPALOĞLU 357
386. Osmanlı Yeni İlm-i Kelâmında Materyalizm Eleştirileri Mehmet BULĞEN 355
387. Siyer ve Meğazi Riyayetleriyle Tanınan Sahabiler Osman BİLGEN 352
388. Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü Zikiriya JANDARBEK & Zhakhangir NURMATOV 351
389. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma Cemil OSMANOĞLU 347
390. Varoluş irrasyonel midir? Rıza BAKIŞ 347
391. Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber William H. SWATOS & Peter KIVISTO / Çev.: A. Vahap TAŞTAN 346
392. Ernest Harms ve Ronald Goldman’ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları Aslıhan ATİK 341
393. Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik Kadir ALBAYRAK 335
394. Din Sosyolojisi Nedir? Abdullah ÖZBOLAT 334
395. İbn Tabâtabâ’ya Göre Şiirin Mahiyeti ve Türleri Mücahit KÜÇÜKSARI 331
396. Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi Muhammed Esat ALTINTAŞ 324
397. Divan-I Hümâyûnda Alınan Kararların Şeriyye Sicillerine Yansımalarına Örnekler Savaş YILMAZ 317
398. XIII. Yüzyıl Avrupası'nda Gazâli İmajı Özcan AKDAĞ 307
399. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devrinde Mezhep Politikaları Abdullah Ömer YAVUZ 302
400. Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı Ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil Ve Eleştirisi Latif TOKAT 301
401. Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi Mustafa KARAGÖZ 301
402. Kaynak ve Alıcı Yönünden Etkili İletişimin Odak Noktaları ve Bunların Dinî İletişime Etkileri Ayhan ÖZ 292
403. Muhammed Gazali ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu Şahin GÜVEN 289
404. Kur’ân’da “قَبْل” ve “بَعْد” Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL 283
405. İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi Muhammet Vehbi DERELİ 281
406. İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi Arslan KARAOĞLAN 280
407. Celâleddîn Es-Suyûti’nin Merâsidu’l-Metâli’ Fî Tenâsübi’l-Mekâtı’ Ve’l-Metâli’ İsimli Eseri Bağlamında Sûrelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet Şahin GÜVEN 277
408. İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 272
409. Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Semâ Hamide ULUPINAR 265
410. Starting With Locke Tahsin ÖLMEZ 265
411. Kur’ân’daki Bazı İdgâmlı Kelimelerin Yapı ve Anlam Yönünden İncelenmesi Abdulkadir BAYAM 260
412. Arap Dilinde Ses Anlam İlişkisi Musa ALP 252
413. Adalet Nedir? H. Yunus APAYDIN 177
414. Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği Ramazan ADIBELLİ 172
415. İsa Ve Musa Yasası (Νόμος Μωϋσῆ) Meselesi Zafer DUYGU 135
416. Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver” Şahin GÜVEN 127
417. Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları Ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980) Celaleddin ÇELİK 122
418. Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi Fatma BAYNAL 121
419. Ahlaki Rölativizm Eleştirisi Ahmet YILDIZ 121
420. İlahiyat Fakülteleri Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları Ve Bazı Yöntembilimsel Sorunlar Abdulvahap TAŞTAN 121
421. Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT & Ali KUŞAT 121
422. Hiciv Oklarını “Kur’ân” Sadağından Çeken Âmâ: Basralı Nüktedan Ebü’l-‘Aynâ Muhammed EFİL & Şener ŞAHİN 120
423. Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi Cengiz KANIK 120
424. Zorunlulukla İlişkilendirilen Mümkün Varlık Tasavvurunun İslâm Felsefesindeki Konumu ve Müteahhîr Dönem Kelâmına Yansımaları Sibel KAYA 108
425. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş Ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Aynur ÇINAR 104
426. İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları Mehmet KORKMAZ 101
427. Sâinüddin İbn Türke’nin Temhîdü’l-Kavâid Adlı Eseri Ve Tasavvuf Metafiziğindeki Yeri Mesut SANDIKÇI 98
428. Prometheus’den Halife’ye… Doğu Ve Batı’nın İnsan Tasavvurları Esra HACIMÜFTÜOĞLU 98
429. Vakf-ı Câizi Doğru Anlamak Mustafa KARAGÖZ 95
430. Üslûbu’l-Kur’ân’ın Tefsir İlmi İle İlşikisi Sıddık BAYSAL 95
431. İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım Süleyman NAROL 90
Toplam 214088

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla